Đánh giá các khía cạnh của Chất lượng dịch vụ website: thang đo E-SERVPERF

Đánh giá các khía cạnh của Chất lượng dịch vụ website: thang đo E-SERVPERF

Continue reading Đánh giá các khía cạnh của Chất lượng dịch vụ website: thang đo E-SERVPERF

Giới thiệu: Mô hình nghiên cứu “Ý định mua hàng nội” của Nguyễn Đình Thọ (2008)

Giới thiệu mô hình nghiên cứu: Mô hình nghiên cứu “Ý định mua hàng nội” của Nguyễn Đình Thọ (2008).

Continue reading Giới thiệu: Mô hình nghiên cứu “Ý định mua hàng nội” của Nguyễn Đình Thọ (2008)