Avaya Aura System Platform 6.0 ISO

Avaya Aura System Platform 6.0 ISO

  1. Avaya VSP 001
  2. Avaya VSP 002
  3. Avaya VSP 003
  4. Avaya VSP 004

Hướng dẫn: Tải các phần về, bỏ đuôi zip (nếu có), sử dụng phần mềm HJ-Split để nối file. Download Link: HERE

Note: If a link above does not work, feel free to email me: [email protected]