Bản kế hoạch nghề nghiệp

Nếu bạn muốn có bản kế hoạch nghề nghiệp tốt mà sẽ kéo dài trong một thời gian lâu, bạn cần có bản kế hoạch nghề nghiệp sớm ngay khi bạn vào đại học. Xây dựng một nghề chuyên nghiệp sẽ cần nhiều nỗ lực và quyết tâm vì dễ dàng bị sao lãng hay bị thay đổi nếu mọi sự không xảy ra như bạn đã hi vọng. Đây là lí do tại sao bạn cần bản kế hoạch nghề nghiệp được viết ra để nhắc nhở bạn về bản kế hoạch cho tương lai của bạn là gì.
Có mục đích nghề nghiệp được viết ra làm cho chúng được rõ ràng hơn, tốt hơn và dễ thấy hơn là cái gì đó mông lung trong đầu bạn. Bản kế hoạch nghề của bạn có thể giúpc bạn xác định bạn cần làm gì, từng bước một, để đạt tới mục đích của bạn. Rồi bạn có thể giám sát từng bước để xem liệu bạn có vẫn trên con đường hướng tới mục đích của bạn hay không. Không có bản kế hoạch nghề được viết ra, dễ dàng bỏ qua một số bước, hoặc bởi vì bạn đã quên mất chúng, hoặc không chú ‎ý đủ, hoặc bạn đã đổi phương hướng của mình. Ở đại học, có nhiều sao lãng và sinh viên đổi ‎ý mọi lúc. Không có quyết tâm mạnh, các bước nghề nghiệp thường bị bỏ qua và chung cuộc sinh viên bị lạc vào trong các biến cố ngắn hạn và không đạt tới mục đích dài hạn của họ. Chẳng hạn, việc bỏ lớp sẽ dẫn tới điểm kém, và điểm kém có thể làm chậm trễ tốt nghiệp hay dẫn tới thất bại ở đại học. Viết ra bản kế hoạch nghề là tương đối đơn giản nhưng tuân theo nó mới là điều xác định ra thành công và thất bại.
Phần lớn sinh viên có thể bắt đầu bản kế hoạch nghề của họ bằng việc xác định mục đích nghề của họ là gì và ngày tháng mục tiêu để đạt tới chúng. Mục đích nên là cái gì đó đạt tới được mà sinh viên cảm thấy là quan trọng cho họ nếu không thì họ sẽ không chăm nom tới việc đạt tới chúng. Chúng cũng nên xác định và hiện thực, thay vì mông lung. Chẳng hạn, “Trở thành người phát triển phần mềm sau khi tốt ngiệp rồi là người quản lí dự án trong năm năm sau tốt nghiệp,” là tốt hơn “Có việc làm tốt sau tốt nghiệp.”
Một khi bạn đã đặt các mục đích, viết chúng ra trong mọi bước chi tiết mà bạn sẽ cần làm để đạt tới những mục đích đó. Bạn phải nhận diện mọi nhiệm vụ đặc thù như: Hoàn thành môn “Nền tảng của kĩ nghệ phần mềm” bằng việc dành ra 3 giờ để học cho môn này mọi ngày; Gặp gỡ nhóm học tập vào mọi thứ bẩy để thảo luận và ôn tập tài liệu hàng tuần; Ôn tập công việc của mình sau mọi bài kiểm tra để học từ sai lầm mình phạm phải để cho mình sẽ không phạm phải chúng lần nữa; Yêu cầu cuộc họp với cố vấn nghề của trường cứ ba tháng một lần để thảo luận về phát triển nghề hay các môn học thêm cần học để đạt tới mục đích giáo dục. Hay nếu bạn đã làm việc như người phát triển phần mềm thì bạn có thể nhận diện một số nhiệm vụ như: Xác định tính khả thi vận hành hệ thống bằng việc tiến hành phân tích yêu cầu, xác định vấn đề, và đề đạt giải pháp trong vòng ba tuần sau khi nhận được phân công. Tạo ra lưu đồ, bố cục, biểu đồ, sơ đồ và thảo luận với lãnh đạo tổ để thu được chấp thuận trước ngày nào đó. Kiểm điểm phản hồi và bắt đầu thiết kế và làm bản mẫu trước ngày nào đó. Chuẩn bị thực hiện các giải pháp dựa trên đặc tả thiết kế hệ hệ thống đã được chấp thuận, tuân theo chuẩn của công ti trước ngày nào đó v.v.
Với mọi môn học bạn học hay mọi thứ bạn làm, bạn đều phải đặt ra mục đích, xác định các nhiệm vụ cần làm thật chi tiết rồi tổ chức công việc của bạn theo ưu tiên và lập lịch thời gian để đạt tới chúng. Bạn phải biết nhiệm vụ nào cần làm trước với ngày tháng hiện thực để hoàn thành và giám sát chúng trong bản kế hoạch nghề cá nhân của bạn. Bạn cũng cần nhận diện bạn cần cái gì khác để đạt tới mục đích của bạn. Có thể có những sách đặc biệt cần đọc, websites cần xem, bài báo cần học hay người có thể giúp bạn hoặc là sinh viên hoặc là giáo sư, người sẵn lòng kèm cặp bạn và giúp cho bạn thành công.
Bản kế hoạch nghề không phải là tài liệu cứng nhắc mà là động vì nó cần xem lại và có thể thay đổi khi hoàn cảnh nào đó xảy ra. Có bản kế hoạch viết như bản lộ trình sẽ giúp bạn làm cho cuộc hành trình học tập được dễ dàng hơn vì bạn biết đích đến và mọi bước bạn phải làm.

—English version—

A career plan
If you want to have a good career that will last for a long time, you need to have a career plan as soon as you enter college. Developing a professional career will take a lot of efforts and determination because it is easy to get distracted or get changed if things do not happen as you hoped. This is why you need a written career plan to remind you of what your plan for the future is.
Having a written career goals makes them clearer, better and more visible than something vaguely in your mind. Your career plan can help you to define what you need to do, step by step, to achieve your goals. You can then monitor each step to see if you are still on the path toward your goals or not. Without a written career plan, it is easy to skip some steps, either because you have forgotten about them, or do not pay attention enough, or you have changed your direction. In college, there are many distractions and students change their minds all the time. Without a strong determination, career steps are often skipped and eventually students will get lost in short-term events and not achieve their long-term goals. For example, skipping classes will lead to bad grades, and bad grades may delay graduation or lead to failure in college. Writing a career plan is relatively simple but following it is what determines success and failure.
Most students can start their career plan by defining what your career goals are and the target date to achieve them. The goals should be something achievable that students feel as important to them else they will not care about achieving them. They should also be specific and realistic, rather than vague. For example, “To become a software developer after graduation then a project manager within five years after graduation.” is better than “Getting a good job after graduate”.
Once you have set the goals, write down in detail every step that you will need to do to achieve those goals. You must identify all specific tasks such as: Complete the course “Fundamental of Software engineering” by spending 3 hours to study for this course every day; Meet with the study group every Saturday to discuss and review weekly materials; Review my work after every test to learn from mistake that I made so I will not make them again; Request a meeting with school career advisor every three months to discuss career development or additional courses to take to achieve the educational goals. Or if you already working as software developer than you may identify some tasks such as: Determines system operational feasibility by conduct requirements analysis, problem definition, and propose solutions within three weeks after receive the assignment. Create flowcharts, layouts, diagrams, charts, and discuss with team leader to get approval by certain date. Review feedbacks and start the design and prototype by certain date. Prepares to implement solutions based on approved design system specifications, following company standards by certain date. Etc.
For every course you take or everything you do, you must set goal, define tasks to do in detail then organize your tasks in priority and scheduling the time to achieve them. You must know which tasks to do first with a realistic date for the completion and monitor them in your personal career plan. You also need to identify what else that you need to achieve your goals. There might be particular books to read, websites to see, articles to learn or people who could help you either a student or a professor who is willing to mentor you and help you to succeed.
A career plan is not a rigid document but dynamic because it will need reviewing and may change when some circumstances happen. Having a written career plan as a roadmap will help you to make the learning journey easier because you know your destination and all the steps that you must do.

Nguồn: science-technology.vn/?p=4514 (science-technology.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.