Bằng cấp cao nhất

Một sinh viên viết cho tôi: “Thầy có thể giải thích về chương trình tiến sĩ ở Mĩ được không. Em muốn biết nhiều hơn trước khi xin học. Cám ơn thầy.”

 

Đáp: Bằng tiến sĩ (Ph.D) là bằng hàn lâm cao nhất trong giáo dục đại học. Nó bao giờ cũng được trao cho nghiên cứu độc lập trong lĩnh vực nghiên cứu hàn lâm đặc biệt. Sau khi hoàn thành bằng cử nhân, sinh viên có thể tiếp tục chương trình bằng thạc sĩ, rồi chương trình bằng tiến sĩ. Trong một số lĩnh vực nghiên cứu, có thể bắt đầu chương trình tiến sĩ ngay khi nhận được bằng cử nhân.

Mọi chương trình tiến sĩ đều bao gồm ba pha công việc hàn lâm. Pha thứ nhất bao gồm việc hoàn thành nghiên cứu được yêu cầu khi sinh viên học một số môn trong một khu vực đặc thù và qua kì thi viết, thường được gọi là “hiểu thấu.” Nếu thành công ở pha này, sinh viên được phép tiến hành nghiên cứu tiến sĩ, được gọi là chuyên sâu cho nghiên cứu sinh. Nếu không, sinh viên bị loại khỏi chương trình này. Trong một số trường hợp sinh viên có thể thu được bằng thạc sĩ. (Nếu sinh viên bắt đầu từ bằng cử nhân.) Pha thứ nhất thường kéo dài quãng 2 năm.

Pha thứ hai bao gồm tập hợp các nghiên cứu chuyên sâu trong đó sinh viên lựa ra một chủ đề cho luận án, tạo ra hội đồng luận án, và thiết kế nghiên cứu. Nghiên cứu này phải là cái gì đó mới trong một lĩnh vực đặc thù. Giáo dục Mĩ gọi luận văn tiến sĩ là luận án để phân biệt nó với chủ đề của thạc sĩ. Hội đồng luận án thường bao gồm năm thầy cấp cao trong lĩnh vực nghiên cứu của sinh viên, bao gồm cố vấn hàn lâm (người hướng dẫn)và một thành viên khoa bên ngoài hay từ đại học khác. (Lưu ý: Để duy trì cách nhìn toàn vẹn và độc lập.) Một khi sinh viên đã phát triển và trình bày thiết kế nghiên cứu chấp nhận được cho cố vấn và hội đồng, các pha nghiên cứu độc lập bắt đầu. Pha thứ hai thường kéo dài quãng 1 tới 2 năm.

Đọc thêm  Sao lãng

Pha thứ ba hay nghiên cứu độc lập, bao gồm việc viết luận án có thể mất từ ba tới năm năm tuỳ theo chủ đề được lựa và công việc nghiên cứu cần để chuẩn bị cho luận án. Trong thời gian này nghiên cứu sinh thiết lập giả thuyết, tiến hành nghiên cứu, thu thập dữ liệu, kiểm nghiệm dữ liệu và thảo luận với cố vấn trên cơ sở thường xuyên. Khi cố vấn hàn lâm được thuyết phục rằng luận án đạt chuẩn chấp nhận được, ông ấy sẽ chấp thuận để đưa nó ra trước hội đồng luận án. Sinh viên gửi nó cho mọi thành viên hội đồng và lập lịch bảo vệ luận án. Việc bảo vệ bao gồm việc trình bày nói về chiều sâu trước hội đồng và khách mời. Trong thời gian này, sinh viên phải làm chủ vấn đề lĩnh vực, giải thích và biện minh phát hiện nghiên cứu, và trả lời mọi câu hỏi mà hội đồng nêu ra. Việc bảo vệ thành công cho kết quả công nhận về bằng cấp.

Một số chương trình tiến sĩ có thể bao gồm các yêu cầu phụ thêm như làm việc hiện trường, bằng chứng, thực hành hay dữ liệu thu thập trong công nghiệp. Mọi chương trình tiến sĩ đều yêu cầu rằng những kĩ năng kĩ thuật nào đó phải được làm chủ trong pha thứ nhất, kể cả kĩ năng toán học và máy tính và các năng lực chuyên nghiệp chuyên môn khác có liên quan tới lĩnh vực được nghiên cứu.

Số năm được cần để hoàn thành tiến sĩ ở Mĩ biến thiên theo chủ đề cũng như theo thời gian được cần cho nghiên cứu. Thời gian trung bình quãng 8 năm sau khi thu được bằng cử nhân. Điều này nghĩa là, khi được thêm vào trung bình 4 năm của bằng cử nhân, sinh viên thu được bằng tiến sĩ phải dành ra quãng 12 năm hay hơn ở trong trường như một sinh viên và người nghiên cứu toàn thời. Phần lớn mọi người có bằng tiến sĩ làm việc như giáo sư trong đại học hay nhà khoa học nghiên cứu trong phòng thí nghiệm nghiên cứu.

Đọc thêm  Để thành công trong thời đại của thay đổi

 

—-English version—-

 

The highest degree

 

A student wrote to me: “Can you explain about the doctorate program in the U.S. I would like to know more before applying. Thank you”

Answer: The doctorate degree (Ph.D) is the highest academic degree in college education. It is always awarded for independent research in particular academic’s field of study. After complete a bachelor’s degree, a student could continue to a Master degree program, then to a doctoral degree program. In some fields of study, it is possible to start a doctorate program immediately upon receiving a bachelor’s.

All doctoral programs involve three phases of academic work. The first phase involves the completion of required studies as student takes a numbers of course in a particular special area and passing a written examination, usually called “comprehensives.” If successful at this phase, the student is permitted to proceed with doctoral studies, called advancement to candidacy. If not, the student is dropped from the program. In some cases the student may earn a master’s degree. (If the student starts from the Bachelor’s degree) The first phase is often lasted about 2 years.

The second phase consists of a set of advanced studies during which the student selects a subject for the dissertation, creates a dissertation committee, and designs the research. The research has to be something new in a particular field. U.S education calls the doctoral thesis a dissertation to distinguish it from the Master’s thesis. The dissertation committee usually consists of five senior faculties in the student’s research field, including the academic adviser and one member from outside department or from other university. (Note: To maintain the integrity and independent view.) Once the student has developed and presented a research design acceptable to the adviser and committee, the independent research phases begins. The second phase usually last about 1 to 2 years.

Đọc thêm  Làm việc trong ngành công nghiệp công nghệ Mĩ

The third phase or Independent research, including the writing of the dissertation can take from three to five years depending upon the topic selected and the research work necessary to prepare the dissertation. During this time the candidate establish the hypothesis, conduct research, gather data, validate data and discuss with the adviser on a frequent basis. When the academic adviser is convinced that the dissertation is of an acceptable standard, he will approve to put it before the dissertation committee. The student delivers it to all committee members to review and schedule the dissertation defense. The defense consists of an oral examination in depth before the committee and invited guests. During this time, the student must establish mastery of the subject matter, explain and justify the research findings, and answer all questions put by the committee. A successful defense results in the award of the degree.

Some doctoral programs may include additional requirements such as fieldwork, evidence, practice, or data gather in the industry. All doctoral programs require that certain technical skills be mastered in the first phase, including mathematical and computer skills and other specialized professional competencies relevant to the field being studied.

The number of years required to complete a U.S. doctorate vary by subject as well as the time required for the research. The average time is about 8 years after obtaining a bachelor’s degree. This means that, when added to the average of 4 years for a bachelor’s degree, a student who earn an doctorate have spent around 12 or more years in school as full-time students and researchers. Most people with a doctorate degree work as professors in university or research scientists in research laboratory.

Nguồn: science-technology.vn/?p=339 (science-technology.vn)