Bằng cấp giáo dục

Với nhiều người tốt nghiệp phổ thông, quyết định theo đuổi giáo dục và học tập theo kiểu hướng nghề hay bằng cấp nào đó là quan trọng bởi vì tương lai của họ tuỳ thuộc vào quyết định mà họ đưa ra hôm nay. Có những lĩnh vực học tập yêu cầu bẩy tới mười năm giáo dục, trong khi các lĩnh vực khác chỉ yêu cầu vài tháng tới hai năm. Chẳng hạn, nếu bạn muốn trở thành bác sĩ y khoa, bạn sẽ cần ít nhất bẩy tới mười năm nhưng nếu bạn muốn trở thành người lập trình hay kiểm thử, đào tạo hai năm sẽ là đủ. Các kiểu bằng cấp khác nhau làm lẫn lộn mọi người. Sau đây là một tổng quan về các kiểu và chương trình giáo dục ở Mĩ:

Chương trình chứng chỉ là chương trình đào tạo ngắn được dự định để chứng nhận rằng sinh viên đã hoàn thành thành công chương trình này là được chuẩn bị để vào các nghề có liên quan với chứng chỉ. Phần lớn các chương trình chứng chỉ đều được dạy ở các trường hướng nghề và thường mất ít nhất sáu tháng tới hai năm để hoàn thành. Đây không được coi như “bằng cấp” hàn lâm, nhưng người đủ tư cách có thể tìm việc làm ở một số lĩnh vực.

Bằng liên kết (A.S) đây là bằng hai năm được cấp cho các đại học cộng đồng do nhà nước tài trợ. Có hai kiểu bằng A.S: Bằng chuyển tiếp và bằng kĩ thuật viên. Bằng chuyển tiếp (A.S Transfer) hội tụ vào việc dạy cho sinh viên các khái niệm nền tảng để cho sau khi hoàn thành hai năm, sinh viên có thể chuyển tiếp sang đại học bốn năm để tiếp tục giáo dục của họ. Mọi tín chỉ trong chương trình này có thể được tính cho bằng cử nhân bốn năm. Bằng kĩ thuật viên hội tụ vào việc dạy cho sinh viên các kĩ năng mà cho phép họ đi làm việc trong công nghiệp. Các tín chỉ này thường không được tính tới ở đại học vì mục đích của chương trình này là phát triển kĩ năng để cho sinh viên có thể kiếm được việc làm sau khi kết thúc chương trình. Ví dụ: Người lập trình phần mềm, người kiểm thử phần mềm, hộ lí hay người chăm sóc sức khoẻ.

Bằng cử nhân (B.S/B.A) bằng bốn năm này là bằng được cấp thông thường nhất và là bằng được ưa chuộng để thuê người trong hầu hết các ngành công nghiệp. Chương trình này nói chung yêu cầu sinh viên hoàn thành một số các môn hay tín chỉ bắt buộc trong các khu vực học tập chuyên môn. Có vài kiểu bằng cử nhân. Bằng cử nhân nghệ thuật (BA) được trao cho sinh viên hoàn thành một số môn học trong khu vực nhân văn, xã hội, kinh doanh và nghệ thuật. Bằng cử nhân khoa học (BS) được trao cho sinh viên hoàn thành một số môn học trong khoa học, toán học và kĩ nghệ.

Đọc thêm  Đi học nước ngoài phần 3

Bằng thạc sĩ (M.S.) là chương trình chuyên sâu cho phép sinh viên tiếp tục giáo dục của họ để hội tụ vào một khu vực chuyên môn. Việc vào học yêu cầu rằng sinh viên phải có bằng cử nhân trong một số lĩnh vực học tập. Có hai kiểu bằng thạc sĩ: bằng thạc sĩ nghiên cứu cho phép sinh viên tiến tới chương trình tiến sĩ. Trong chương trình này sinh viên phải học mọi môn bắt buộc, VÀ hỗ trợ cho một giáo sư làm nghiên cứu để học nhiều hơn về cách tiến hành nghiên cứu. Sinh viên được yêu cầu phải công bố ít nhất một bài báo trên các tạp chí chuyên môn. Tuỳ theo thành tích của sinh viên, trường có thể hay không thể nhận sinh viên vào chương trình tiến sĩ. Bằng thạc sĩ chuyên nghiệp hội tụ vào một chuyên môn nơi sinh viên học cách áp dụng công nghệ nào đó vào vào một khu vực hay ứng dụng đặc thù. Trong chương trình này sinh viên học mọi môn bắt buộc VÀ làm việc trên các dự án để phát triển chuyên môn của họ. Dần dần với kĩ năng đặc biệt, sinh viên có thể đi làm trong khu vực có giá trị cao của công nghiệp.

Bằng tiến sĩ (Ph.D) là bằng cấp cao nhất có thể có được ở đại học. Sinh viên phải dành vài năm để tiến hành nghiên cứu phát triển phát kiến mới, công nghệ mới mà về nguyên tắc công bố được trong một tạp chí nghiên cứu chuyên môn VÀ trình bày một đóng góp vừa phải cho tri thức nhân loại. Việc nghiên cứu này thường được đánh giá bởi việc trình và bảo vệ một luận án hay luận văn, hay công trình được công bố thích hợp.

Đọc thêm  Tìm việc

Chương trình sau tiến sĩ (Post-doc) là chương trình đặc biệt được thiết kế cho học giả, hay cá nhân đã có bằng tiến sĩ nhưng muốn tham gia vào thời kì nghiên cứu có kèm cặp hay công trình học thuật. Những người theo học sau tiến sĩ có thể theo đuổi các dự án cơ sở, lâm sàng, hay các dự án chuyển dịch lâu tuỳ theo nỗ lực chính của họ còn được dành cho việc hướng tới học tập học thuật của riêng họ. Chương trình sau tiến sĩ là bản chất trong một số khu vực đặc biệt như y học, tổ chức nghiên cứu, và được mong đợi có tự do để công bố các kết quả nghiên cứu của họ. Phần lớn các chương trình sau tiến sĩ có thể kéo dài xấp xỉ hai tới vài năm tuỳ theo nghiên cứu.

 

—-English version—-

 

Education degrees

To many high school graduates, the decision to pursue an education and study toward certain types of vocations or degree is important because their future is depending on their decisions that they make today. There are fields of study that require seven to ten years of education, when others only require few months to two years. For example, if you want to become a medical doctor, you will need at least seven to ten years but if you want to become a programmer or tester, two-year training will be sufficient. The different types of degrees are confusing. Following is an overview of the types of degree and education program in U.S:

Certificate Program is a short training program intended to certify that students who have successfully completed the program are prepared to enter the careers associated with the certificate. Most certificate programs are taught in vocational schools and usually take at least six months to two years to complete. These are not considered academic “degrees”, but qualify recipients can find jobs in some fields.

Associate’s Degree (A.S) this two-year degree is offered in state-funded community colleges. There are two types of A.S degree: The transfer degree and the technician’s degree. The transfer degree (A.S Transfer) is focusing on teaching students fundamental concepts so after complete the two years, students can transfer to a four-year university to continue their education. All credits in this program can be counted toward the four-year bachelor degree. The Technician degree is focusing in teaching students skills that allow them to go to work in the industry. These credits are often not counted in university as the goal of this program is develop the skills so student can get jobs after finishing the program. For example: Software Programmer, Software tester, Nurse Aid or Health Care assistants.

Đọc thêm  Tìm việc làm

Bachelor’s Degree (B.S/B.A) this four-year degree is the most commonly awarded degree and the preferred degree to hire by most industry. The program generally requires students to complete a number of required courses or credits in areas of specialized study there are several types of bachelor’s degrees. The Bachelor of Arts (BA) is given to students who complete numbers of course in the area of humanities, social, business, and arts. The Bachelor of Science (BS) is given to students who complete a numbers of course in science, mathematics, and engineering.

Master Degree (M.S.) is an advanced program that allows students to continue their education to focus on a specialty area. Admission requires that students to have a bachelor’s degree in certain fields of study. There are two types of master degree: A research master’s degree that allows students to progress toward a doctoral program. In this program students must take all the required courses, AND support a professor on the research to learn more about how to conduct research. Students are required to publish at least a paper to professional journals. Depending on student’s performance, the school may or may not accept students into the doctoral program. A Professional master’s degree focuses on a specialty where students learn how to apply certain technology into a special area or application. In this program students take all the required courses AND work on projects to develop their specialty. By graduate with special skills, students can go to work in an area highly valued by the industry.

Doctorate Degrees (Ph.D) is highest earned degree in universities. Students must spend several years to conduct research to develop new innovations, new technology that are in principle publishable in a special research journal AND represents a modest contribution to human knowledge. The research is usually assessed by submission and defense of a thesis or dissertation, or of a suitable published work.

Postdoctoral Programs (Post-doc) is a special program designed for scholar, or individual holding a doctoral degree but want to engage in a period of mentored research or scholarly work. Postdoctoral people can pursue basic, clinical, or translational projects so long as their primary effort is devoted toward their own scholarly study. Post-docs are essential in some special areas such as medicine, research institution, and are expected to have the freedom to publish the results of their study. Most post-doc may lasts approx. two to several years depending on the research.

Nguồn: science-technology.vn/?p=1446 (science-technology.vn)