Bằng cấp và kĩ năng

Ngày nay các công ti có nhiều việc làm mở ra nhưng không thể tìm được người làm có kĩ năng và các đại học có nhiều người tốt nghiệp những không thể tìm được việc làm bởi vì họ không có những kĩ năng mà công ti cần. Có những tranh cãi về ai có lỗi và ai phải sửa vấn đề này vì các công ti đổ lỗi cho đại học, và đại học đổ lỗi cho chính phủ nhưng bất kể ai có lỗi hay ai phải sửa nó, nạn nhân vẫn cứ là sinh viên.

Để tránh thế khó xử này, sinh viên phải nhận ra rằng ngày nay bằng cấp không còn là bảo đảm cho việc làm mà có kĩ năng đúng mới bảo đảm. Họ phải KHÔNG chờ đợi cái gì đó được sửa mà phải lập kế hoạch nghề nghiệp của họ bằng việc chọn đúng lĩnh vực học tập và phát triển kĩ năng dựa trên xu hướng thị trường. Bên cạnh việc nhìn vào kĩ năng nào được cần hôm nay, họ cũng phải nhìn vào cái gì sẽ được cần tới trong vài năm tới để cho khi tốt nghiệp, họ sẽ có kĩ năng đúng.

Ngày nay hầu hết các công ti đều đang thuê người tốt nghiệp với bằng cấp trong khoa học và công nghệ. Trong các lĩnh vực công nghệ, Công nghệ thông tin (Khoa học máy tính, Kĩ nghệ phần mềm, và Quản lí hệ thông tin) có nhu cầu cao nhất và cung cấp lương tốt nhất. Tuy nhiên yêu cầu kĩ năng của họ cũng rộng hơn nhiều so với khả năng viết mã trong Java hay dựng website. Ngôn ngữ lập trình và thuật toán là cơ sở nhưng còn nhiều nữa, kể cả kinh nghiệm làm việc và kĩ năng mềm. Vì công nghệ đang thay đổi nhanh chóng, các công ti phải điều chỉnh theo những thay đổi này cho nên bên cạnh kĩ năng kĩ thuật, họ cũng cần công nhân với thái độ “học cả đời” và sẽ trả nhiều tiền hơn cho những người có cả kĩ năng đúng và thái độ đúng.

Sinh viên phải hiểu rằng tốt nghiệp đại học KHÔNG phải là chỗ kết thúc của việc học mà mới chỉ là bắt đầu. Điều bạn đã học ở trường là tri thức nhưng khi bạn áp dụng tri thức đó vào công việc, bạn đang phát triển các kĩ năng và kĩ năng là quan trọng nhất. Điều bạn đã học ở trường là nền móng nơi bạn xây dựng kĩ năng của bạn trên đỉnh của nó. Không có nền móng vững, bạn không thể phát triển kĩ năng được. Cũng như nhà không có móng vững không thể trụ được với cuồng phong. Sinh viên không coi việc học tập của mình là nghiêm chỉnh, hay chỉ học đủ để qua kiểm tra có thể không có nền móng vững để phát triển kĩ năng. Không có kĩ năng, họ sẽ không có khả năng có việc làm và cho dù họ có việc làm, họ bao giờ cũng sống trong sợ hãi vì họ không biết cái gì sẽ xảy ra nếu công ti phát hiện ra rằng họ không thể làm được việc.

Vì công nghệ thay đổi rất nhanh chóng, đào tạo của trường thường tụt lại sau vì nó cần thời gian để bắt kịp với thay đổi. Là sinh viên, bạn phải đưa thêm nỗ lực vào để học những điều mới theo cách riêng của bạn. Điều đó nghĩa là bạn phải đọc nhiều và đi theo xu hướng công nghiệp để biết kĩ năng nào là được cần và học chúng.  Điều bạn đã học trong trường có thể không đủ vì bạn phải tiếp tục học nhiều về các công nghệ mới, phương pháp mới và những điều mới. Có nhiều website dạy học và lớp học trực tuyến mà sẽ giúp bạn học chúng và bạn nên tận dụng ưu thế của nó, nếu không bạn sẽ bị tụt lại sau. Theo báo cáo của Massive Open Online Courses (MOOC), mỗi ngày có trên ba triệu người học các lớp trong đa dạng chủ điểm. Điều đó nghĩa là nhiều người đang học những điều mới và tất cả họ đều muốn cùng điều bạn muốn: Việc làm tốt hơn, cơ hội tốt hơn và lương tốt hơn. Trong thế giới toàn cầu hoá này, cạnh tranh sẽ dữ dội và bạn phải được chuẩn bị bởi vì nó là tương lai của bạn và nó là cuộc sống của bạn. Bạn không thể phụ thuộc vào trường học để giúp bạn, bạn không thể phụ thuộc vào xã hội để hỗ trợ cho bạn mà bạn phải phụ thuộc vào bản thân bạn bằng việc có kĩ năng đúng để xây dựng nghề nghiệp của bạn.

Trong nhiều năm, xã hội kính trọng “người có giáo dục” và thường liên kết họ với những người có bằng cấp nhưng điều này không còn hợp thức nữa. Có nhiều người có bằng cấp nhưng KHÔNG có kĩ năng. Tri thức của họ bị giới hạn vào sách vở mà họ ghi nhớ ở trường để qua được kì thi nhưng họ KHÔNG biết cách áp dụng chúng.  Họ không bao giờ học cái gì bên ngoài điều nhà trường đã dạy cho họ và thường quên hầu hết mọi thứ sau khi họ rời trường, và họ phụ thuộc vào “bằng cấp” để có việc làm thay vì kĩ năng riêng của họ. Những người này là nạn nhân của “hệ thống giáo dục lỗi thời” nơi ghi nhớ và qua được kì thi là mục đích nhưng phần lớn sẽ không sống sót được trong thị trường cạnh tranh hiện tại và báo chí đầy những câu chuyện về những người tốt nghiệp thất nghiệp này.

Ngày nay có thiếu hụt nghiêm trọng về công nhân có kĩ năng ở mọi nơi. Phần lớn các công ti toàn cầu đang bắt đầu nhìn ra bên ngoài biên giới của họ để tìm công nhân có kĩ năng. Các nước như Mĩ, Anh, và Đức v.v đang thay đổi luật di trú của họ để cho phép nhiều công nhân có kĩ năng hơn được tới và làm việc. Người ta ước lượng rằng từng nước sẽ thuê năm mươi nghìn tới hai trăm nghìn công nhân mỗi năm và phần lớn các kĩ năng được cần đều là Công nghệ thông tin, Chăm sóc sức khoẻ, và Kĩ nghệ. Nếu thị trường địa phương của bạn vẫn còn chậm chạp, bạn có cơ hội để làm việc ở đâu đó khác nhưng vấn đề là bạn có kĩ năng mà họ cần không?

 

—English version—

 

Degrees and Skills

Today companies have many open jobs but cannot find skilled applicants and colleges have many graduates but cannot find jobs because they do not have the skills that companies need. There are arguments about who is at fault and who must fix this problem as companies blame colleges, and colleges blames the government but regardless who is at fault or who must fix it, the victims are the students.

To avoid this dilemma, students must realize that today a degree is no longer a guarantee for job but having the right skills is. They should NOT wait for something to be fixed but must plan their careers by selecting the right fields of study and develop skills based on market trends. Beside of looking at what skills are needed today, they must also look at what will be needed in the next few years so when graduate, they will have the right skills.

Today most companies are hiring college graduates with degrees in science and technology. Among technology fields, Information Technology (Computer Science, Software Engineering, and Information Systems Management) has the highest demand and offers the best salary. However their skill requirements are much broader than the ability to code in Java or build a website. Programming languages and algorithms are the basics but there are more, including working experience and soft-skills. Since technology is changing fast, companies must adjust to these changes so beside technical skills, they also need workers with a “lifelong learning” attitude and will pay more for people with both the right skills and the right attitude.

Students must understand that graduating from college is NOT the end of learning but only the beginning. What you have learned in school is knowledge but when you apply that knowledge to works, you are developing skills and skills are the most important. What you have learned in school is the foundation where you build your skills on top of it. Without a strong foundation, you cannot develop skills. Just like a house without a strong foundation cannot withstand the winds of a hurricane. Students who do not take their learning seriously, or who only learn enough to pass tests may not have a strong foundation to develop skills. Without skills, they will not be able to get jobs and even if they get jobs, they will always live in fears as they do not know what will happen if company finds out that they cannot do the work.

Since technology changes very quickly, school trainings are often behind as it takes time to keep up with changes. As students, you must put extra efforts to learn new things on your own. That means you must read more and follow the industry trends to know what skills are needed and learn them.  What you have learned in school may not be enough as you must continue to learn more about new technologies, new methods and new things. There are many tutorial websites and online classes that will help you to learn them and you should take advantage of it, else you will be behind. According to the Massive Open Online Courses (MOOC) report, each day there are over three million people are taking classes in variety of topics. It means more people are learning new things and they all want the same thing that you want: Better jobs, better opportunities and better salaries. In this globalized world, competition will be fierce and you must be prepared because it is your future and it is your life. You cannot depend on your schools to help you, you cannot depend on the society to support you but you must depend on yourself by having the right skills to build your careers.

For many years, society respects “educated people” and often associated them with people who have degree but this is no longer valid. There are many people who have degree but NOT skills. Their knowledge is limited to books that they memorized in schools to pass exams but they do NOT know how to apply them.  They never learn anything beyond what the school taught them and often forget most things after they leave the school, and they depend on the “degree” to get jobs instead of on their own skills. These people are victims of an “obsolete education system” where memorization and passing exams are the goals but most will not survive in the current competitive market and newspapers are full of stories about these unemployed graduates.

Today there is a severed skilled workers shortage everywhere. Most global companies are beginning to look outside of their border for skilled workers. Countries such as the U.S, UK, and Germany etc. are changing their immigration laws to allow more skilled workers to come and work. It is estimated that each country will hire fifty thousand to two hundred thousand workers each year and the most needed skills are Information Technology, Healthcare, and Engineering. If your local market is still stagnated, you do have an opportunity to work elsewhere but the question is do you have the skills that they need?

Nguồn: science-technology.vn/?p=3495 (science-technology.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.