Bằng thạc sĩ

Một số sinh viên muốn tiếp tục giáo dục của họ sau khi tốt nghiệp từ đại học. Bằng thạc sĩ có thể giúp cho sinh viên đi chuyên sâu nghề nghiệp của họ vì nó mở ra con đường nghề nghiệp mới hay chuyên sâu vào nghề hiện có. Có miền rộng các chương trình giáo dục trong bằng cấp thạc sĩ, từ kĩ năng chung tới các nghề chuyên môn mà sinh viên cần biết.

Chương trình tri thức chung được thiết kế cho các sinh viên muốn học kĩ năng mới để chuyển đổi nghề nghiệp trong khi chương trình chuyên môn được thiết kế cho những sinh viên đã có kĩ năng nhưng muốn phát triển tri thức chuyên gia chuyên môn. Chẳng hạn, sinh viên có bằng cử nhân trong kinh doanh nhưng muốn đi vào nghề công nghệ thông tin (CNTT) có thể đăng tuyển vào bằng thạc sĩ chung trong Quản lí hệ thông tin (ISM) nơi người đó học các kĩ năng để làm việc trong công nghiệp CNTT. Sinh viên đã có bằng cử nhân trong Quản lí hệ thông tin (ISM) KHÔNG nên đăng tuyển vào kiểu chương trình chung này nhưng nên đăng tuyển vào chương trình bằng thạc sĩ chuyên môn trong ISM hội tụ vào một chuyên môn như Quản lí dịch vụ hay Quản lí mạng. Sinh viên có bằng cử nhân trong Khoa học máy tính nên chọn bằng thạc sĩ trong Khoa học máy tính hội tụ vào khu vực chuyên môn như An ninh máy tính, Robotics v.v. Sinh viên muốn phát triển một chuyên môn, là chuyên gia trong khu vực đó.

Có nhiều đại học cung cấp chương trình thạc sĩ nhưng ít trường cung cấp các chương trình về các khu vực chuyên môn cho nên điều quan trọng cần hiểu khác biệt này và biết bạn đang định học vào cái gì. Chương trình thạc sĩ yêu cầu xấp xỉ hai năm đào tạo. Có những chương trình chỉ yêu cầu một năm, một số chương trình được thiết kế cho sinh viên bán thời, một số thậm chí còn cung cấp giáo dục trực tuyến. Giá trị của những chương trình này vẫn còn đang bị tranh cãi. Tuy nhiên, phần lớn các chương trình ở các đại học hàng đầu được dự định cho học tập toàn thời và ít nhất là hai năm.

Đọc thêm  Nạn giáo dục quá mức

Cũng có hai kiểu chương trình thạc sĩ: Bằng thạc sĩ nghiên cứu cho phép sinh viên tiến lên chương trình tiến sĩ. Sinh viên theo đuổi bằng thạc sĩ để có được việc tham gia vào lĩnh vực có liên quan tới việc theo đuổi làm tiến sĩ của họ và xây dựng nền tảng mạnh cho nghiên cứu của họ. Trong chương trình này họ phải học mọi môn yêu cầu, VÀ hỗ trợ cho giáo sư trong nghiên cứu. Tuỳ theo thành tích của sinh viên, trường có thể chấp nhận hay không chấp nhận sinh viên vào chương trình tiến sĩ. Bằng thạc sĩ chuyên nghiệp hội tụ vào một chuyên môn nơi sinh viên học cách áp dụng công nghệ nào đó vào khu vực hay ứng dụng chuyên môn. Trong chương trình này sinh viên học mọi môn được yêu cầu VÀ làm việc trên các dự án để phát triển chuyên môn của họ. Bằng việc tốt nghiệp với những kĩ năng chuyên môn, sinh viên có thể đi làm trong các khu vực được công nghiệp coi là có giá trị cao.

Bằng thạc sĩ nói chung được coi như các khối xây dựng cho thăng tiến nghề nghiệp, trong khi bằng tiến sĩ có xu hướng được liên kết với việc theo đuổi nhiều tính trí tuệ và học thức hơn. Trong khu vực kinh doanh và khoa học bằng tiến sĩ phần lớn dành cho giảng dạy hay tiến hành nghiên cứu.

Nếu bạn lập kế hoạch theo đuổi chương trình thạc sĩ, bạn cần nghiên cứu để tìm đúng đại học. Phải chắc bạn biết bạn muốn gì và bên cạnh đó, bao giờ cũng xin và nhiều đại học vì việc xin vào là có tính rất cạnh tranh. Khó được vào một số trường hàng đầu cho nên bạn cần được chuẩn bị. Nếu bạn muốn vào trường ở Mĩ bạn cần học GRE cũng như TOEFL. Bạn cũng cần viết một tuyên bố giải thích tại sao bạn muốn học trong chương trình đó và mục đích nghề nghiệp của bạn. Phần lớn các trường đều nhận đơn từ tháng chín tới tháng mười hai và xử lí điều đó trong tháng giêng tới tháng ba. Bạn cần được chuẩn bị sớm nhất có thể được.

Đọc thêm  Nghề nghiệp thành công

 

—-English version—-

 

The master degree

Some students want to continue their education after graduate from college. A Master degree can help students advance their career as it opens new career paths or advancing existing career. There are wide ranges of education programs in the Master’s degree, from the general skills to the specific occupations that students need to know.

The general knowledge program is designed for students who want to learn new skills to switch careers when the specific program is designed for students who already have the skills but want to develop specific expertise. For example, a student who has a bachelor‘s degree in business but want to go into information technology (IT) career may enroll in a general Master’ degree in Information System Management (ISM) where he learns the skills needed to work in IT industry. A student who has a bachelor’s degree in Information System Management (ISM) should NOT enroll in this type of general program but should enroll in the specific Master’s degree program in ISM that focus on a specialty such as Service Management or Network Management. A student who has a Bachelor’s degree in Computer Science should select a Master’s degree in Computer Science focusing on specific area such as Computer Security, Robotics etc. Students want to develop a specialty, to be an expert in that area.

There are many universities that offer a general Master’s program but few would offer programs on the specific areas so it is important to understand the difference and knowing what you are getting into. Master’s programs require approximately two years of training. There are programs only require one year, some designed for part-time students, some also even offer on-line education. The value of these programs is still being debated. However, most programs at top universities are intended for full-time study and last about two years.

Đọc thêm  Việc làm công nghệ tốt nhất ngày nay

There are also two types of Master program: A research Master’s degree that allows students to progress toward a doctoral program. Students pursue Master’s degrees to gain exposure to a field related to their doctoral pursuits and build a strong foundation for their research. In this program they must take all the required courses, AND support a professor on the research. Depending on student’s performance, the school may or may not accept students into the doctoral program. A Professional master’s degree focuses on a specialty where students learn how to apply certain technology into a special area or application. In this program students take all the required courses AND work on projects to develop their specialty. By graduate with special skills, students can go to work in an area highly valued by the industry.

Master’s degrees are commonly viewed as building blocks for career advancement, whereas doctorates tend to be associated with more intellectual and scholarly pursuits. In business and scientific area the doctorate is mostly for teaching or conducting research.

If you plan to pursue a Master’s program, you need to do research to find the right university. Make sure you know what you want and in addition, always apply to several universities since admission is very competitive. It is difficult to get in some top schools so you need to be prepared. If you want to go to school in the U.S you need to take the GRE as well as the TOEFL. You also need to write a statement explaining why you want to study in that program and your career goals. Most schools receive application in September to December and process that during January to March. You need to be prepared as early as possible.

Nguồn: science-technology.vn/?p=1440 (science-technology.vn)