Bằng tiến sĩ (tt)

Một sinh viên viết cho tôi: “Để lấy bằng tiến sĩ (Ph.D) trong Khoa học máy tính ở Mĩ cần mất thời gian bao lâu.? Em vừa mới tốt nghiệp bằng cử nhân trong Khoa học máy tính ở Mĩ. Bố mẹ em muốn em có bằng cao nhất có thể được nhưng em cần lời khuyên của thầy.”

 

Đáp: Về trung bình, phải mất hơn tám năm để hoàn thành bằng tiến sĩ (Ph.D.) sau khi em có bằng cử nhân. Kiếm bằng tiến sĩ yêu cầu nhiều công việc và nỗ lực nhưng dựa trên email của bạn, câu hỏi của tôi là: “Em muốn có bằng tiến sĩ hay đó là ước muốn của bố mẹ em? Em có kế hoạch làm gì với bằng này? Đây là tương lai của em và em phải là người làm quyết định. Học bằng cấp cao nhất là chọn lựa cá nhân và có nhiều cách nhìn khác nhau và không cách nhìn nào sẽ phù hợp với cách nhìn khác. Nhưng có vài điều em cần cân nhắc:

Theo cảnh quan kinh tế, bằng tiến sĩ không phải là đầu tư tài chính tốt. Nó cần nhiều thời gian hơn, nhiều nỗ lực hơn, nhiều rủi ro hơn, và nhiều thách thức hơn rồi kết thúc với việc làm ra ít tiền hơn nhiều so với bằng cử nhân. Ngày nay người tốt nghiệp bằng cử nhân trong khoa học máy tính có thể làm được $80,000 tới $90,000 USD một năm (dữ liệu 2015). Sau tám năm, người chuyên nghiệp phần mềm có kinh nghiệm có thể làm được quãng $165,000 tới $210,000 tuỳ theo kĩ năng và lĩnh vực tri thức chuyên gia. Nhưng người tốt nghiệp tiến sĩ chỉ có thể làm được quãng $130,000 tới $145,000 USD, nếu người đó có thể tìm được việc làm. Trong tám năm học tập, người đó không kiếm được tiền cho nên người đó mất về tiềm năng để kiếm được quãng $800,000 USD. (chi phí theo cơ hội).

Từ cảnh quan hàn lâm, có rủi ro cao trong theo đuổi bằng cấp cao hơn. Theo báo cáo về giáo dục cao hơn của Mĩ, chỉ quãng 57 phần trăm sinh viên làm luận án tiến sĩ có được bằng tiến sĩ của họ vì nhiều người bỏ nửa chừng. Ngay cả sau khi có được bằng tiến sĩ, ít người được coi là chuyên gia, nhiều người sẽ tiếp tục nghiên cứu sau tiến sĩ để xây dựng danh tiếng và tri thức chuyên gia của họ. Thường mất 2 tới 4 năm nữa cho nghiên cứu sau tiến sĩ cho nên sẽ mất quãng 10 năm hay hơn để thiết lập danh tiếng trong thế giới hàn lâm.

Từ cảnh quan nghề nghiệp, bằng cấp cao hơn sẽ giới hạn cơ hội nghề nghiệp. Phần lớn các công ti ưa thích thuê người tốt nghiệp với bằng cử nhân vì họ có thể dễ dàng được huấn luyện để làm bất kì kiểu việc nào. Với bằng Ph.D, bạn sẽ gặp khó khăn tìm việc làm trong công nghiệp vì chỉ vài công ti sẽ thuê công nhân có bằng cấp cao. Phần lớn các công ti coi người có bằng cấp cao nhất như quá mức chất lượng cần thiết và không đủ kinh nghiệm để làm việc trừ phi họ kiếm việc làm trong phòng thí nghiệm nghiên cứu.

Phần lớn những người học Ph.D. đều muốn dạy ở mức đại học. Nhưng hiện thời việc dạy có nhiều khó khăn hơn vì nhiều giáo sư vẫn dạy mãi tới khi họ trên 70 và ít người nghỉ hưu cho nên có ít việc mở ra ở đại học. Theo báo cáo giáo dục cao hơn ở Mĩ, Mĩ tạo ra hơn 100,000 bằng cấp tiến sĩ giữa 2010 và 2015 nhưng trong thời gian đó, chỉ có 16,000 chức giáo sư mới được tạo ra.

Ngày nay mô hình hàn lâm về giáo viên cơ hữu là lạc hậu. Phần lớn các đại học Mĩ đã bỏ “việc làm được đảm bảo suốt đời” của các giảng viên cơ hữu. Việc làm không cơ hữu bây giờ chiếm 72 phần trăm của mọi bổ nhiệm khoa ở Mĩ, theo Hiệp hội các giáo sư đại học Mĩ. Vì có nhiều công nhân tiến sĩ đang tìm vị trí giảng dạy, nhiều đại học chỉ cung cấp việc làm bán thời. Hiện thời hơn 56 phần trăm các vị trí khoa là người làm bán thời gian vì trường không phải trả bảo hiểm sức khoẻ, kế hoạch về hưu, và các ích lợi khác. Phần lớn các giáo sư bán thời gian làm ra ít hơn $70,000 USD.

Tất nhiên, có bằng cấp cao nhất sẽ thoả mãn cho ước muốn của gia đình em và em được kính trọng như chuyên gia trong lĩnh vực của em. Một tiến sĩ Ph.D sẽ đáp ứng cho việc thoả mãn trí tuệ của em. Nhưng bằng cấp có thể không nhất thiết giúp cho em có việc làm hay kiếm sống khi bạn bè em đã thiết lập được nghề nghiệp của họ và định vị tốt về mặt tài chính ngay cả trước khi em hoàn thành việc học tập của em.

Tôi không muốn làm ngã lòng em hay bất cứ người nào muốn theo đuổi giấc mơ thăng tiến việc học tập của họ tới mức cao nhất nhưng tôi chỉ muốn trình ra những sự kiện về điều đang xảy ra trong thế giới hàn lâm để cho em có thể làm quyết định có đủ thông tin.

 

—English version—

 

The doctorate degree

A student wrote to me: “How long will it take to get a doctorate degree (Ph.D.) in Computer Science in the U.S.? I just graduate with a Bachelor’s degree in Computer Science and planning to continue my study in the U.S. My parents want me to get the highest degree possible but I need your advice.”

 

Answer: On the average, it takes about eight more years to complete a doctorate (Ph.D.) degree after you get a Bachelor degree. Earning a doctorate requires a lot of works and efforts but based on your email, my question is: “Do you want to get a Ph.D degree or it is your parents’ wish? What do you plan to do with this degree? This is your future and you should be the one to make the decision. Study for the highest degree is a personal choice and there are many different views and no one would agree with others. But there are few things you need to consider:

From the economic’ s perspective, a Ph.D is not a good financial investment. It takes more time, more efforts, more risks, and more challenges then end up making much less than the bachelor’s degree. Today a graduate with a Bachelor’s degree in computer science can make $80,000 to $90,000 USD a year (2015 data). After eight years, an experienced software professional could make about $165,000 to $210,000 depending on the skills and area of expertise. But a Ph.D graduate can only make about $130,000 to $145,000 USD, if he can find a job. During the eight years of study, he does not earn any money so he loses the potential of earning about $800,000 USD. (opportunity cost).

From an academic’s perspective, there is a high risk in pursuing a higher degree. According to the U.S. higher education report, only about 57 percent of doctoral students get their PhD because many drop out and quit half-way. Even after getting a doctorate degree, few would be considered as experts, many would continue for a post-doctorate research to build their reputation and expertise. It usually takes 2 to 4 more years for a post-doctorate in research so it would take about 10 years or more to establish a reputation in the academic world.

From a career’s perspective, the higher degree will limit the job opportunity. Most companies prefer to hire graduates with Bachelor’s degree because they can easily be trained to do any type of work. With a Ph.D degree, you will have difficulty finding a job in the industry because only a few companies would hire workers with a higher degree. Most companies consider people with the highest degree as overqualified and under experienced to work unless they are getting a job in a research laboratory.

Most people who study for Ph.D. would like to teach at university level. But currently teaching jobs are much more difficult because many professors would teach until they are over 70s and few would retire so there are fewer opening at the University. According to the U.S. Higher Education report,  the U.S. produced more than 100,000 doctoral degrees between 2010 and 2015 but during that time, there were only 16,000 new professorships were created.

Today the academic model of tenure is obsolete. Most U.S. universities already abandon the “guarantee job for life” of tenured faculty. Non-tenure-track jobs now account for 72 percent of all faculty appointments in the U.S., according to the American Association of University Professors. Because there are more doctorate workers looking for teaching position, many universities only offer part-time jobs. Currently more than 56 percent of faculty positions are part-timers because the school does not have to pay for their health insurance, retirement plans, and other benefits. Most part time professors make less than $70,000 USD.

Of course, having the highest degree will satisfy your family’s wishes and you are respected as the expert in your field. A Ph.D will fulfill your intellectual satisfaction. But the degree may not necessarily help you get a job or make a living when your friends are already established their career and well position financially even before you complete your studying.

I do not want to discourage you or anyone who would like to pursue their dream of advance their study to the highest level but I only want to present the facts of what is happening in the academic world so you can make an informed decision.

Nguồn: science-technology.vn/?p=5116 (science-technology.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.