Bắt đầu công ti khi bạn vẫn còn trong trường

Một sinh viên đại học năm thứ ba hỏi: “Em muốn là nhà doanh nghiệp và bắt đầu công ti của em. Bạn em thích ý tưởng của em và tin chúng em có thể bắt đầu công ti bây giờ. Câu hỏi của em là em có nên rời trường để bắt đầu công ti của em hay tiếp tục ở lại trường và làm việc với công ti khởi nghiệp cùng lúc? Xin thầy lời khuyên.”

 

Đáp: Tôi biết rằng “công ti khởi nghiệp” là xu hướng mà nhiều sinh viên đại học muốn làm. Có những bài báo về cách làm công ti khởi nghiệp ngay cả khi bạn vẫn trong trường nhưng sự kiện là bạn cần nhiều điều hơn chỉ ý tưởng và kĩ năng để làm công ti khởi nghiệp. Để đột phá thị trường, bạn phải biết rõ thị trường để nhận diện cơ hội khi nào thì bắt đầu và khi nào không bắt đầu. Điều đó nghĩa là bạn phải dành thời gian để nghiên cứu thị trường và làm việc cần mẫn để đạt tới giấc mơ của bạn. Câu hỏi của tôi là: “Bạn có thể nghiên cứu xu hướng thị trường, phát triển kĩ năng, quản lí công ti khởi nghiệp và đi học tại trường cùng lúc được không?”

“Bắt đầu một công ti KHÔNG phải là ngẫu nhiên mà là chiến lược bạn phát triển cẩn thận dựa trên cơ hội để đột phá thị trường. ĐỪNG tin vào các huyền thoại về Apple, Microsoft, Facebook, hay Uber v.v., có nhiều câu chuyện không thực về cách họ bắt đầu. Khi những công ti này thành công, dường như là dễ dàng thế để làm điều họ đã làm nhưng điều phần lớn mọi người KHÔNG biết tới những thách thức và khó khăn mà những nhà sáng lập này phải làm việc qua trước khi ý tưởng của họ đột phá được thị trường.”

“Đừng nghĩ rằng bạn có thể rời trường để làm công ti khởi nghiệp vì Bill Gates hay Mark Zuckerberg đã bỏ trường nên bạn có thể làm cùng điều đó. Bạn vào đại học để học và phát triển tri thức và kĩ năng mà bạn có thể áp dụng cho công ti khởi nghiệp của bạn. Về căn bản, bạn cần nhiều kĩ năng hơn bạn nghĩ vì bạn một mình chịu trách nhiệm cho mọi thứ bạn làm. Chẳng hạn, bạn cần thuê người kĩ thuật để phát triển sản phẩm và người làm tiếp thị và kế toán cho công ti. Bạn có biết cách thuê người đúng không? Bạn sẽ cần học nhanh hơn bạn có thể hình dung. Trong việc bắt đầu một công ti, kĩ năng kĩ thuật là KHÔNG đủ mà bạn cần nhiều hơn và học từ kinh nghiệm. Câu hỏi của tôi là:  “Bạn có thể bắt đầu một công ti đồng thời đi tới trường với cả đống bài tập về nhà, bài kiểm tra, và bài thi không?”

Đọc thêm  Học liên tục

“Sự kiện là không ai bắt đầu một công ti và thành công ngay lập tức. Phần lớn mọi người thất bại nhiều lần trước khi họ thành công. Câu hỏi là bạn có thể thất bại bao nhiêu lần và vẫn học từ nó? Về lí thuyết, càng nhiều thất bại, bạn càng học được nhiều kinh nghiệm và càng có cơ hội tốt hơn cho thành công, nhưng nó chỉ là lí thuyết. Câu hỏi của tôi là: “Bạn có thể học từ thất bại không? Không phải một lần mà nhiều lần? Hay bạn từ bỏ và bỏ giấc mơ của bạn? Bạn quyết tâm thế nào trong việc đạt tới giấc mơ của bạn? Bạn có đủ nghiêm chỉnh hay bạn chỉ muốn làm nó cho vui? Tự hỏi bản thân bạn:  “Mình có thể tới trường và bắt đầu công ti đồng thời và làm tốt cả hai được không?”

“Không ai đã bao giờ nói rằng công ti khởi nghiệp là dễ, cả tinh thần và thể lực của bạn sẽ được kiểm tra. Sẽ có nhiều căng thẳng, nhiều đêm làm việc muộn, và nhiều đêm bạn thậm chí không được ngủ. Bạn phải đưa mọi nỗ lực của bạn vào, mọi sức mạnh của bạn, mọi tiền bạc của bạn, mọi ngày, mọi tuần, mọi tháng cho tới khi bạn thành công. Câu hỏi của tôi là: “Bạn có thể làm điều đó khi bạn vẫn đang học trong trường không?”

Đọc thêm  Thực tập

Lời khuyên của tôi: “Ở lại trường và học nhiều nhất bạn có thể học được. Mọi thứ khác có thể đợi.”

 

—English version—

 

Starting a company when you are still in school

A third-year college student asked: “I want to be an entrepreneur and start a company. My friends like my ideas and believe we could start a company now. My question is should I quit school to start my company or continue to stay in school and work on the startup at the same time? Please advise.”

 

Answer: I know that “startup” is a trend that many college students want to do. There are articles on how to do a startup even when you are still in school but the fact is you need more than just an idea and skills to do a startup. To disrupt the market, you must know the market well to identify the opportunity when to start and when not to start. That means you must spend the time to research the market and work hard to achieve your dream. My question is: “Can you research the market trends, develop skills, manage a startup and go to school at the same time?”

“Starting a company is NOT a random but a strategy that you develop carefully based on the opportunity to disrupt the market. Do NOT believe the myths about Apple, Microsoft, Facebook, or Uber etc., there are a lot of untrue stories about how they start. When these companies succeed, it seems so easy to do what they did but what most people DO NOT know the challenges and difficulties that these founders had to work through before their idea disrupted the market.”

“Do not think that you can quit school to do a startup because Bill Gates or Mark Zuckerberg dropped out of school so you can do the same. You go to college to learn and develop the knowledge and skills that you can apply to your startup. Basically, you need more skills than you think because you are solely responsible for everything that you do. For example, you need to hire technical people to develop the product and people to do marketing and accounting for the company. Do you know how to hire the right person? You will need to learn quicker than you could ever imagine. In starting a company, technical skill is NOT enough but you need more and learn from experience. My question is:  “Can you start a company at the same time going to school with homework, tests, and exams?”

Đọc thêm  Tại sao học STEM

“The fact is no one starts a company and succeed immediately. Most people fail several times before they succeed. The question is how many time can you fail and still learn from it? In theory, the more failures, the more experiences you learn and the better chance of success but it is only a theory. My question is: “ Can you learn from failure? Not one time but many times? Or you give up and abandon your dream? How determined are you in achieving your dream? Are you serious enough or you just want to do it for fun? Ask yourself:  “Can I go to school and start a company at the same time and do well in both?”

“No one ever says that startup is easy, both your mental and physical will be tested. There will be a lot of stresses, many late nights working, and many nights that you do not even get any sleep. You have to put in all your efforts, all your strengths, all your money, every day, every week, every month until you succeed. My question is: “Can you do that when you are still studying in school?

My advice: “Stay in school and learn as much as you can. Everything else can wait.”

Nguồn: science-technology.vn/?p=5885 (science-technology.vn)

Leave a Reply