Categories
HỌC

Bí quyết thiết lập KPIs trong 16 tuần

How to implement wining KPIs in 16 weeks 

Kaplan và Norton thiết lập ra mô hình BSC để hiện thực KPI cho doanh nghiệp và theo tác giả này 16 tuần là khoảng thời gian thích hợp để thiết lập thành công KPI. Tuy nhiên tổ chức có độ phức tạp và kích thước khác nhau mà có thể thời gian có thể dễ dàng bị kéo dài ra.

10 bài học rút ra cho việc thiết lập KPI cho doanh nghiệp là:

  1. Tìm kiếm người có kinh nghiệm bên ngoài.
  2. Bắt đầu với cam kết và giáo dục SMT
  3. Tập trung vào CSF (Critical Success Factors)
  4. Tuân theo luận 10/80/10
  5. Lựa chọn một KPI team nhỏ.
  6. “Just Do It”
  7. Vẫn sử dụng hệ thống hiện tại 12 tháng đầu tiên.
  8. Bắt tất cả các tham số hiệu suất vào trong database và thể hiện cho tất cả đội xem.
  9. Định dạng báo cáo KPI dễ hiểu.
  10. Có thể cần một số chỉnh sửa