Biến đổi Hệ thống giáo dục

Tháng trước, tôi được mời nói chuyện tại cuộc Hội nghị Công nghệ trí khôn nhân tạo ở Atlanta. Sau đây là bài nói của tôi về Biến đổi Hệ thống giáo dục.

“Cải tiến trong giáo dục là nền tảng của mọi giải pháp cho các vấn đề thách thức của chúng ta ngày nay như thất nghiệp, nghèo đói và chiến tranh. Câu hỏi là: “Làm sao hệ thống giáo dục có thể được cải tiến?

“Tất cả chúng ta đều biết rằng Khoa học và Công nghệ đã đưa tới những cải thiện lớn lao trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Không lâu trước đây, vận tải đã tiến bộ từ xe ngựa sang tầu hoả và ô tô, chúng ta sẽ sớm có xe hơi tự lái. Không lâu trước đây, liên lạc đã tiến bộ từ điện tín sang điện thoại và ngày nay chúng ta có emails, điện thoại di động, tin nhắn. Tuy nhiên, giáo dục đã chậm thay đổi vì phương pháp dạy của giáo dục truyền thống vẫn được dùng và các kì thi vẫn là đánh giá chuẩn về thành tựu của người học. Làm sao chúng ta có thể thay đổi cái gì đó đã tồn tại hàng trăm năm nay? Làm sao chúng ta có thể đào tạo lại cho hàng nghìn thầy cô theo phương pháp dạy mới và tài liệu mới? Làm sao chúng ta có thể thay đổi cách nghĩ về học sinh từ hội tụ vào việc đỗ kì thi sang phát triển tri thức và kĩ năng? Nhiều học giả hàn lâm đang làm việc để giải quyết những câu hỏi này trong nhiều năm mà không có kết luận. Tuy nhiên, tôi tin chúng ta có thể giải quyết được những vấn đề này bằng việc áp dụng công nghệ vào hệ thống giáo dục hiện thời.

Mặc dầu công nghệ đã được dùng trong các môn học giáo dục như trò chơi giáo dục cho trẻ nhỏ, môn học trực tuyến mà có thể vươn tới nhiều học sinh từ các nơi khác nhau, và các môn học trực tuyến mở cho đại chúng (MOOCs) đang cho truy nhập trực tiếp vào hàng nghìn môn học với số lớn người, đây mới là những bước đầu tiên. Điều chúng ta cần là vượt qua sự chống lại thay đổi, điều giữ cho hệ thống giáo dục đứng yên trong nhiều năm. Các bước tiếp là mang khoa học và công nghệ tiên tiến hơn vào hệ thống giáo dục để đáp ứng cho nhu cầu của thế kỉ 21. Tôi tin càng nhiều công nghệ giáo dục có tại chỗ, chúng ta càng có thể giúp cho học sinh đạt tới mục đích của họ trong bất kì lĩnh vực nào họ học. Nói cách khác, việc dùng công nghệ giáo dục tăng lên sẽ giúp thay đổi hệ thống giáo dục nhanh hơn.

Trí khôn nhân tạo là một nhánh của Khoa học máy tính hội tụ vào xây dựng các máy tính có thể mô phỏng hành vi thông minh của con người. Những máy tính này có thể thực hiện các nhiệm vụ về truyền thống gắn với trí thông minh của con người, như cảm nhận trực quan, nhận dạng tiếng nói, làm quyết định, và dịch ngôn ngữ v.v. Bên trong các máy tính này là các thuật toán học máy mà có thể học làm nhiều điều từ dữ liệu được cung cấp mà không yêu cầu sự trợ giúp từ người lập trình.

Điều chúng ta cần là mang công nghệ Trí khôn nhân tạo vào hệ thống giáo dục. Thay vì đào tạo lại hàng trăm nghìn thầy cô giáo về các tài liệu mới, chúng ta có thể dạy cho máy tính các tài liệu này để cho chúng có thể dạy cho học sinh. Với tiến bộ của các thuật toán học máy và mạng thần kinh, chúng ta có thể để cho các chuyên gia môn học dạy cho các máy tính “thông minh” này trên qui mô lớn hơn nhiều. Máy tính sẽ học cách dạy bằng “quan sát” cách thầy cô giáo dạy học sinh. Bằng việc quan sát hàng trăm nghìn thầy cô giáo dạy, máy tính sẽ có đủ dữ liệu để học và có khả năng thực hiện cùng nhiệm vụ mà thầy cô giáo thường làm. Với các thuật toán học máy, xử lí ngôn ngữ tự nhiên, và mạng thần kinh tiến bộ nhanh chóng, các máy tính này có thể học nhanh và có khả năng dạy một cách hiệu quả.

Thầy cô giáo con người thường có thời gian và sự kiên nhẫn giới hạn khi dạy nhưng máy tính có thể làm cùng điều này lặp đi lặp lại cho tới khi người học đáp ứng các mục tiêu học tập. Máy tính có thể tiếp tục dạy cho tới khi học sinh có khả năng thực hiện những kĩ năng nào đó. Học sinh có thể tiến sang mức tiếp chỉ nếu họ đáp ứng tiêu chí học. Lớp học chuẩn nơi mọi người đi theo cùng nhịp điệu sẽ được đổi thành môi trường nhiều tính cá nhân hơn nơi học sinh đi theo nhịp điệu riêng của họ tương ứng với việc học riêng của họ. Trong môi trường này, không có đỗ hay trượt, không có thi và kiểm tra nhưng có những mức tri thức và kĩ năng nào đó mà học sinh phát triển theo nỗ lực riêng của họ.

Trong môi trường giáo dục mới này, máy tính không thay thế thầy cô giáo con người mà chỉ là một phần của nó. Trong khi những máy tính này có thể giúp cho học sinh học các kĩ năng nền tảng như logic, lập luận, thiết kế và kĩ năng học. Thầy cô giáo con người có thể dành thời gian để chỉ đạo học sinh làm việc trên các dự án cộng tác, phát triển kĩ năng khác như kĩ năng mềm, luân lí, đạo đức cũng như những vai trò và trách nhiệm nào đó trong xã hội. Tôi tin con người là giỏi hơn trong dạy kĩ năng con người và máy tính là phù hợp để dạy các kĩ năng khác. Theo cách nhìn này, máy tính khôn có thể là phần chính qui của mọi việc hướng dẫn trong nhà trường và đóng vai trò chính trong cải tiến hệ thống giáo dục.

Tất cả chúng ta đều muốn làm cho cuộc sống của mình được tốt hơn và giáo dục là quan trọng nhất để cải tiến điều kiện sống của chúng ta. Tôi tin việc áp dụng Khoa học và Công nghệ vào hệ thống giáo dục sẽ cải tiến việc học của học sinh và giúp thúc đẩy giáo dục đáp ứng cho nhu cầu của thế kỉ 21. Thầy cô giáo sẽ tiếp tục dạy nhưng họ sẽ hiệu quả hơn khi dùng công cụ máy tính như người trợ giáo.

 

—English version—

 

Transforming The Education System

Last month, I was invited to give a talk at the Artificial Intelligence Technology Conference in Atlanta. Following is my talk about Transforming the Education System.

“Improvements in Education are the foundation of all solutions to our challenging issues today such as unemployment, poverty, hunger, and war. The question is: “How can the education system be improved?

“We all know that Science and Technology have led to significant improvements in our daily lives. Not long ago, transportation has progressed from horse carriage to train and automobile, and soon we will have self-driving cars. Not long ago, communication has progressed from telegraph to telephones and today we have emails, mobile phone, text messages. However, Education has been slow to change as traditional education teaching method is still being used and exams are still the standard assessment of students’ achievement. How can we change something that has existed for hundreds of year? How can we retrain hundred thousands of teachers in the new teaching method and new materials? How can we change the mindset of students from focusing on passing exams to develop knowledge and skills? Many academic scholars are working on solving these questions for years without a conclusion. However, I believe we can solve these problems by applying technology to the current education system.

Although technology has been used in education courses such as educational games for young children, online courses that can reach many students from different locations, and Massive Open Online Courses (MOOCs) are giving direct access to thousands of courses to a large number of people. These are the first steps, what we need is to overcome the resistance to change that keep the educational system to stay idle for years. The next steps are bringing  more advanced science and technology to the education system to meet the demand of this 21st century. I believe the more educational technologies are in place, the more we can help students to achieve their goals in whatever fields they study. In other words, increasing educational technology use will help change the educational system faster.

Artificial Intelligence is a branch of Computer Science that focuses on building computers that can simulate human’s intelligent behavior. These computers can perform tasks traditionally associated with human intelligence, such as visual perception, speech recognition, decision-making, and translating languages etc. Within these computers are machine learning algorithms that can learn to do many things from the data provided without requiring assistance from human programmers.

What we need is to bring Artificial Intelligence technology to the education system. Instead of retraining hundred thousands of teacher on new materials, we can teach the computers these materials so they can teach students. With the advancement of machine learning algorithms and neural networks, we can let subject expert teachers train these “smart” computers on their expertise.  After that, these computers can teach students on a much larger scale. The computer will learn how to teach by “observing” how these teachers teach students. By observing hundreds of thousand teachers to teach, the computers will have enough data to learn and be able to perform the same tasks that the teachers used to do. With rapidly advancing machine learning algorithms, natural language processing, and neural networks these computers can learn fast and be able to teach effectively.

A human teacher often has limited time and patience when teaching but computers can do the same thing over and over until students meet the learning objectives. A computer can continue to teach until students are able to perform certain skills. Students can advance to the next levels only if they meet the learning criteria. The standard classroom where everybody moving at the same pace will be changed to a more personalized environment where students are moving at their own pace according to their own learning. In this environment, there is no pass or fail, no exams and test but certain levels of knowledge and skills that students develop on their own efforts.

In this new educational environment, computers do not replace human teachers but only be a part of it. While these computers can help students learn fundamental skills such as logic, reasoning, designing, and learning skills. The human teacher can spend the time to direct students to work on collaborative projects, develop other skills such as soft skills, ethical, moral, as well as certain roles and responsibilities in the society . I believe people are better to teach people skills and the computer is suitable to teach other skills. In this view, smart computers can be a regular part of every school instruction and play a major role in improving the education system.

We all want to make our lives better and education is the most important to improve our living conditions. I believe the application of Science and Technology to education system will improve the way students’ learn and help advance the educational to meet the demand of the 21st century. Teachers will continue to teach but they will be more effective using the computer tools as an assistant.

Nguồn: science-technology.vn/?p=5790 (science-technology.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.