Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

What Are Zk-SNARKS?

Zk-SNARK Zk-SNARK (Đối số kiến thức không tương tác của Zero-Knowledge Succinct) là cấu trúc bằng chứng mà người ta

Read More »

What Is a Whale?

Cá voi Một thuật ngữ được sử dụng để mô tả các nhà đầu tư có số lượng tiền điện

Read More »

What Is a Wei?

Wei Phần nhỏ nhất của Ether, với mỗi Ether là 1000000000000000000 Wei. Wei The smallest fraction of an Ether, with

Read More »

What Is a Wallet?

Cái ví Ví tiền điện tử là một ví kỹ thuật số an toàn được sử dụng để lưu trữ,

Read More »