Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

What Is Volume?

Âm lượng Số lượng tiền điện tử đã được giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định, chẳng hạn

Read More »

What Is Volatility?

Biến động Một thước đo thống kê về sự phân tán của lợi nhuận, được đo lường bằng cách sử

Read More »

What Is Vaporware?

Hơi nước Một dự án tiền điện tử không bao giờ thực sự được phát triển. Vaporware A cryptocurrency project

Read More »

What Is a Validator?

Trình xác thực Một người tham gia vào chuỗi khối bằng chứng cổ phần (PoS), tham gia vào việc xác

Read More »

What Is Unconfirmed?

Chưa được xác nhận Trạng thái trong đó giao dịch chưa được thêm vào blockchain. Unconfirmed A state in which

Read More »

What Is UTC Time?

Giờ UTC Giờ phối hợp quốc tế. Đây là tiêu chuẩn thời gian chính mà thế giới quy định đồng

Read More »

What Is Trustless?

Đáng tin cậy Một thuộc tính của blockchain, nơi không người tham gia nào cần phải tin tưởng bất kỳ

Read More »