Bức thư cho người lãnh đạo giáo dục

Một người bạn là một nhà lãnh đạo giáo dục đã viết cho tôi rằng sau khi tham dự cuộc hội nghị về hệ thống giáo dục xuất sắc của Phần Lan, anh ấy đã háo hức và muốn chấp thuận hệ thống này. Anh ấy đã đề nghị một ngân sách để cải tiến hệ thống giáo dục với nhiều máy tính và trang thiết bị hơn để cho học sinh có thể học nhiều hơn về khoa học và công nghệ.

Tôi viết cho anh ấy: “Nếu bạn định cho nhiều tiền hơn để cải tiến hệ thống giáo dục, xin chi nó cho thầy giáo. Mua nhiều máy tính và trang thiết bị hơn KHÔNG phải là giải pháp. Cách tốt nhất để cải tiến giáo dục là giúp cho các thầy giáo hiện thời, cung cấp nhiều đào tạo hơn và thưởng cho họ về nỗ lực của họ.  Cách tốt nhất để bắt đầu cải tiến hệ thống giáo dục là phát triển thầy giáo giỏi. Tôi đã ở Phần Lan nhiều lần, và tôi biết rằng họ đã phải mất nhiều năm để cải tiến hệ thống giáo dục của họ, cho nên tôi nghĩ cũng sẽ phải mất nhiều năm cho hệ thống giáo dục của bạn thay đổi. Điều có tác dụng ở các nước nào đó có thể không có tác dụng ở nước khác cho nên bạn phải cẩn thận, không làm cái gì đó quá vội vàng.

Dựa trên nhiều cuộc đối thoại với các thầy giáo, tôi tin chương trình đào tạo thầy giáo của bạn là không đủ chọn lựa và để cho nhiều thầy giáo không được chuẩn bị cho việc dạy. Giáo dục truyền thống dựa trên đọc bài giảng và truyền thụ tri thức không có tác dụng tốt với cách tiếp cận khoa học và công nghệ hiện thời. Một số thầy giáo được phân công dạy nhiều môn học, không phải tất cả trong số họ là quen thuộc với môn học. Chẳng hạn, thầy toán là rất giỏi về toán phải dạy toán chứ không dạy lịch sử và ngược lại. Chúng ta cần đào tạo các thầy giáo để chuyên môn hoá trong khu vực nào đó, để cho họ có tri thức chuyên gia để đào tạo học sinh. Chúng ta phải cung cấp cho họ tri thức nội dung của môn học từ khoa học, lịch sử, toán học, địa lí và văn học mà họ sẽ cần để dạy trong lớp của họ. Bên cạnh đó, thầy giáo nên được đào tạo thêm về các kĩ thuật quản lí lớp học như thiết lập và duy trì các chuẩn về hành vi, làm cực đại thời gian học, dùng việc bắt buộc tích cực và đề cập tới các kiểu hành vi phá phách khác nhau.

Để cải tiến hệ thống giáo dục, chúng ta cần đi xa khỏi một số “cách đo đáng hoài nghi” như số lượng lớn những người tốt nghiệp các trường trung học và đại học. Tỉ lệ tốt nghiệp cao hơn nên được khuyến khích chỉ với giáo dục có chất lượng. Nếu nhiều học sinh hơn đang tốt nghiệp trường trung học hay đại học mà không có tri thức cơ bản, điều đó sẽ tồi tệ hơn nhiều.  Sau rốt, bằng cấp chỉ là mảnh giấy, chúng không nhất thiết có nghĩa là học sinh đã làm chủ các tri thức bản chất hay kĩ năng. Nếu chúng ta chỉ cố làm cho học sinh tốt nghiệp bằng việc hạ thấp chuẩn, bạn nghĩ xã hội chúng ta sẽ là gì trong tương lai?

Cải tiến tri thức công nghệ không nhất thiết có nghĩa là chúng ta cần mua nhiều máy tính. Thực ra, có nhiều máy tính trong trường mà không có thầy giáo giỏi lại rất có thể làm cho học sinh bị sao lãng bởi các thứ khác như trò chơi video, YouTube, và các website xấu. Bạn có thể cải tiến kĩ năng của học sinh bằng việc có thầy giáo giỏi người có thể cho họ nhiều thực hành hơn thay vì cho họ nhiều máy tính và phần mềm hơn. Kĩ năng công nghệ bắt đầu bằng nền tảng vững chắc như đọc, viết và toán học KHÔNG với máy móc. Học sinh đọc nhiều hơn, viết nhiều hơn, và dành nhiều thời gian và nỗ lực hơn vào việc học sẽ học tốt, bất kể họ chọn môn học nào.

Để cải tiến hệ thống giáo dục, mọi thứ đều bắt đầu bằng thầy giáo giỏi, cho nên lời khuyên của tôi là tập trung ngân sách của bạn vào hỗ trợ cho các thầy giáo của bạn.

 

—English version—

 

Letter to an education leader

A friend who is an education leader wrote to me that after attending a conference about Finland’s excellent education system, he was excited and wanted to adopt this system. He proposed a budget to improve the education system with more computers and equipment so students can learn more about science and technology.

I wrote to him: “If you are going to spend money to improve the education system, please spend it on the teachers. Buying more computers and equipment is NOT the solution. The best way to improve the education is to help current teachers, provide more training and reward them for their efforts.  The best way to start improving the education system is to developing good teachers. I have been to Finland several times, and I know that it took them many years to improve their education system, so I think it will also take many years for your education system to change. What work in some countries may not work in others so you must be careful, not to do something too hasty.

Based on several conversations with teachers, I believed your teacher-training programs are not selective enough and leave many teachers unprepared for the job. The traditional education based on lecturing and transferring knowledge does not work well with current science and technology approach. Some teachers are assigned to teach many subjects, not all of them are familiar with. For example, a math teacher who is very good in math must teach math, not history and vice versa. We need to train teachers to specialize in a certain area, so they have the expertise to train the students. We must provide them with the content knowledge of the subjects from science, history, math, geography, and literature that they will need to teach in their classrooms. Additionally, teachers should be trained more on classroom management techniques as establishing and maintaining standards of behavior, maximizing learning time, using positive reinforcement and addressing different types of disruptive behavior.

To improve the education system, we need to move away from some “Dubious metrics” such as the high number of high school or college graduates. Higher graduation rates should be encouraged only with quality education. If more students are graduating high school or college without the basic knowledge, it will be much worse.  After all, degrees are just pieces of paper; they do not necessarily mean that students have mastered essential knowledge or skills. If we only try to get students to graduate by lowering the standard, what do you think our society would be in the future?

Improving technology knowledge does not necessary means we need to buy more computers. In fact, having more computers in school without having good teachers is more likely to get students distracted by other things such as video games, YouTube, and other bad websites. You can improve students’ skills by having good teachers who can give them more practice rather give them more computer and software. Technology skills begin with a good foundation such as reading, writing, and math NOT with machines. Students who read more, write more, and spend more time and efforts in learning will do well, regardless of what subject they choose.

To improve the education system, everything begins with good teachers, so my recommendation is to focus your budget on supporting your teachers.

Nguồn: science-technology.vn/?p=5329 (science-technology.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.