Byzantine Fault Tolerance (BFT)

[QC]

Mục lục

Khả năng chịu lỗi Byzantine (BFT)

Byzantine Fault Tolerance (BFT) là thuộc tính của một hệ thống máy tính cho phép nó đạt được sự đồng thuận bất kể sự cố của một số thành phần của nó.

Bài toán của các vị tướng Byzantine là một bài toán trừu tượng nổi tiếng nhằm chứng minh một trong những vấn đề quan trọng trong khoa học máy tính, đặc biệt là liên quan đến các hệ thống máy tính phân tán (trong đó tiền điện tử là một ví dụ).

Hãy tưởng tượng một số vị tướng Byzantine cắm trại xung quanh một thành phố của kẻ thù, những người chỉ liên lạc với nhau thông qua việc gửi sứ giả. Họ phải đưa ra quyết định tập thể về việc tấn công thành phố hay rút lui. Tuy nhiên, một số vị tướng là những kẻ phản bội và có thể tích cực làm việc chống lại sự đồng thuận. Liệu có thể tạo ra một hệ thống đảm bảo rằng những vị tướng trung thành quyết định một kế hoạch hành động chung mà không quan tâm đến những kiến ​​thức sẵn có về những vị tướng nào là kẻ phản bội?

Một phân tích kỹ lưỡng của vấn đề cho thấy rằng một thuật toán như vậy là có thể, nhưng chỉ khi có hơn 2/3 số tướng trung thành.

Các loại tiền điện tử phi tập trung như Bitcoin (BTC) về bản chất là các hệ thống máy tính phân tán: mạng của chúng bao gồm các nút riêng lẻ được vận hành bởi những người hoặc tổ chức độc lập cạnh tranh để xử lý các giao dịch và thêm chúng vào phần cuối của chuỗi khối. Với các nút được tách biệt về mặt địa lý và độc lập với nhau hoặc bất kỳ cơ quan trung ương nào, không thể biết một cách đáng tin cậy các nút nào đang cung cấp thông tin bị lỗi về các giao dịch – do ác ý hoặc do ngẫu nhiên.

Đọc thêm:  What Is a No-Coiner?

Byzantine Fault Tolerance đề cập đến thuộc tính của một hệ thống máy tính phân tán cho phép nó khắc phục sự cố này và luôn hình thành sự đồng thuận bất kể thực tế là một số nút không đồng ý với phần còn lại, vô tình hay cố ý. Điều này có thể đạt được thông qua các giải pháp kỹ thuật, chẳng hạn như thuật toán bằng chứng công việc của Bitcoin, nhưng chỉ khi hơn 2/3 số nút vẫn trung thành với hệ thống.

Byzantine Fault Tolerance (BFT)

Byzantine Fault Tolerance (BFT) is the property of a computer system that allows it to reach consensus regardless of the failure of some of its components.

The Byzantine Generals’ Problem is a famous abstraction that serves to demonstrate one of the key problems in computer science, especially in regards to distributed computer systems (of which cryptocurrency is an example).

Imagine several Byzantine generals camped around an enemy city who communicate with each other only via sending messengers. They have to make a collective decision on whether to attack the city or retreat. However, some of the generals are traitors and may actively work against reaching a consensus. Is it possible to create a system that will ensure that the loyal generals decide on a common plan of action regardless of available knowledge on which generals are the traitors?

A thorough analysis of the problem shows that such an algorithm is possible, but only if more than two-thirds of generals are loyal.

Decentralized cryptocurrencies such as Bitcoin (BTC) are in essence distributed computer systems: their networks are composed of individual nodes operated by independent people or organizations that compete to process transactions and add them to the end of the blockchain. With nodes separated geographically and independent of each other or any central authority, it is impossible to reliably know which nodes are supplying faulty information about transactions — either maliciously or by accident.

Đọc thêm:  What Is a Hosted Wallet?

Byzantine Fault Tolerance refers to the property of a distributed computer system that allows it to overcome this problem and consistently form consensus regardless of the fact that some nodes disagree with the rest, either accidentally or on purpose. This can be achieved via technical solutions, such as Bitcoin’s proof-of-work algorithm, but only if more than two-thirds of nodes remain loyal to the system.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts