Các phương án chiến lược tăng trưởng tập trung

Chiến lược tăng trưởng tập trung là các chiến lược chủ đạo đặt trọng tâm vào việc cải tiến sản phẩm và/hoặc thị trường hiện có mà không có thay đổi bất kỳ yếu tố nào khác.

Công thức: CL Tăng trưởng tập trung = Sản phẩm + Thị Trường

Việc thay đổi các yếu tố Sản phẩm và Thị Trường (Hiện tại hoặc mới) tạo nên các phương án chiến lược tăng trưởng tập trung khác nhau:

1/ Sản phẩm HIỆN TẠI + Thị Trường HIỆN TẠI:

=> Sử dụng chiến lược thâm nhập thị trường: Tăng trưởng các sản phẩm đang sản xuất trong thị trường hiện tại, thông thường thông qua công cụ marketing.

Ví dụ: Sản phẩm Clear-Men của Unilever ra đời từ năm 2007, sử dụng chiến lược thâm nhập thị trường tăng trưởng thị phần trên thị trường sẵn có qua chương trình “tự tin đứng trước phái đẹp”

2/ Sản phẩm HIỆN TẠI + Thị trường MỚI:

=> Sử dụng chiến lược phát triển thị trường: tìm cách thâm nhập vào một thị trường mới để tiêu thụ một sản phẩm sẵn có.

Ví dụ: Cocacola phát triển thị trường Việt Nam cho sản phẩm của hãng này.

3/ Sản phẩm MỚI + Thị Trường HIỆN TẠI:

=> Chiến lược phát triển sản phẩm. Tìm cách phát triển một sản phẩm mới trên thị trường mà hãng đang hoạt động.

Ví dụ TH True Milk đưa ra sản phẩm sữa chua trên thị trường sữa tươi là các tỉnh thành phố lớn Việt Nam từ cuối năm 2013.

4/ Sản phẩm MỚI + Thị Trường MỚI

=> Chiến lược sản phẩm mới trên thị trường mới. DN đưa ra một sản phẩm mới hoàn toàn trên một thị trường mới.

* ĐIỀU KIỆN LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC TĂNG TRƯỞNG TẬP TRUNG:

Tốc độ phát triển nhanh nghĩa là tốc độ tăng trưởng của Cty lớn hơn tốc độ tăng trưởng của ngành.