Các vấn đề trong việc học ở hải ngoại

Theo một báo cáo đại học Mĩ, năm ngoái (2016) là lần đầu tiên số sinh viên quốc tế ghi danh vào đại học Mĩ đã vượt quá một triệu sinh viên trong một năm. Báo cáo này thấy rằng mặc dầu sinh viên tới Mĩ để học đa dạng môn học, khu vực phổ biến nhất là Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ và Toán học (STEM). Bên trong các khu vực STEM, hơn một phần ba số sinh viên quốc tế đã học về kĩ nghệ và khoa học máy tính.

Trong mười năm qua, đa số sinh viên quốc tế thường tới Mĩ để học kinh doanh và quản lí. Từ khi có cuộc khủng hoảng tài chính gần cả triệu công nhân Mĩ mất việc làm của họ, và ngay cả ngày nay họ vẫn đang đi tìm việc làm, con số sinh viên quốc tế học kinh doanh đã sụt giảm lớn. Yếu tố khác là các khu vực STEM như máy tính và kĩ nghệ có nhu cầu cao nhưng không đủ cung cấp, và người tốt nghiệp trong lĩnh vực máy tính có thể ở lại và làm việc ở Mĩ trong khi khu vực kinh doanh và khu vực không -STEM khác thì không thể kiếm được việc làm. Theo báo cáo này, sự tăng trưởng trong lĩnh vực máy tính được dẫn lái bởi con số cao các sinh viên Ấn Độ ghi danh vào trường Mĩ với mục đích tối thượng là kiếm được việc làm và ở lại Mĩ.

Nước khác đã gửi một số lớn sinh viên sang Mĩ là Trung Quốc. Tuy nhiên, so với sinh viên Ấn Độ, nhiều sinh viên Trung Quốc có khó khăn hơn do kém thành thạo ngôn ngữ và khác biệt văn hoá. Báo cáo này thấy rằng người Trung Quốc không thể trao đổi tốt, điều làm cho họ bị cô lập hơn với các sinh viên còn lại khác. Mặc dầu một số người Trung Quốc bắt đầu học tiếng Anh khi họ còn ở trường tiểu học, cách tiếng Anh được dạy ở Trung Quốc nhấn mạnh vào “dịch-văn phạm” truyền thống hơn là dạng nói điều đã không giúp ích cho họ diễn đạt cách nhìn của họ trong thảo luận trên lớp và tham gia vào công việc tổ nơi việc học xảy ra trong hầu hết các trường Mĩ. Có nhiều từ vựng trong các sách giáo khoa mà họ không biết vì họ phải đọc khối lượng lớn các sách và tài nguyên, điều lấy đi ở họ thời gian lâu để hoàn thành. Vấn đề khác là hầu hết sinh viên Trung Quốc đều không thích hỏi câu hỏi trong lớp hay tìm sự giúp đỡ từ các giáo sư. Ở Trung Quốc, sinh viên không hỏi câu hỏi được coi là “thông minh hơn” vì giáo dục không khuyến khích hỏi câu hỏi và ngắt quãng thời gian trên lớp.

Báo cáo này cũng thấy rằng sinh viên quốc tế có khó khăn trong các trường Mĩ vì sự khác biệt trong phương pháp dạy và học. Nhiều sinh viên nhận được điểm thấp và phải học lại một số môn dành nhiều hơn năm năm để có bằng đại học. Lí do là những sinh viên này không được chuẩn bị thích đáng để học ở hải ngoại. Gia đình họ chi nhiều tiền chỉ để cho họ tới Mĩ nhưng không chuẩn bị cho họ đối phó với những khó khăn hàn lâm. Yếu tố khác là hệ thống giáo dục của họ vẫn dùng những sách giáo khoa cũ hơn với tài liệu lỗi thời, và những sinh viên này vật lộn để bắt kịp với nhịp tiến nhanh của việc học ở hầu hết các trường Mĩ.

Gần đây nhiều trường Mĩ đã bắt đầu nhận ra những vấn đề này. Một số trường đặt ra chuẩn cao hơn cho nhập học với sinh viên quốc tế; số khác cung cấp nhiều môn phụ đạo hơn, cho phép họ có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị trước khi tham dự các môn mức đại học. Những hỗ trợ phụ này sẽ kéo dài thời gian của họ để có được bằng cử nhân.

 

—English version—

 

Issues in studying oversea

According to a U.S. university report, last year (2016) is the first time the number of international students enrolled in U.S. colleges has reached over a million students in a single year. The report found that although students come to the U.S. to study a variety of subjects, the most popular areas are Science, Technology, Engineering and Math (STEM). Within the STEM areas, more than one-third of all international students were studying engineering and computer science.

For the past ten years, the majority of international students often went to the U.S. to study business and management. Since the financial crisis when nearly millions of U.S. workers lost their jobs, and even today are still looking for jobs, the number of international students studying business has dropped significantly. Another factor is STEM areas such as computer and engineering have high demand but not enough supply, and graduates in computer field could stay and work in the U.S when business and others non-STEM areas could not. According to the report, the growth in computer field was driven by a high number of India students enroll in U.S. schools with the ultimate goal of getting a job and stay in the U.S.

Another country that sent a large number students to the U.S. is China. However, compared with Indian students, many Chinese students are having difficulty due to language deficiency and cultural differences. The report found that Chinese could not communicate well, which makes them more isolated with the rest of other students. Although some Chinese started to learn English when they were in elementary schools, the way English is taught in China emphasizes the traditional “grammar-translation” rather than the spoken form which did not help them to express their view in class discussions and participate in teamwork where learning take place in most U.S. Schools. There are lots of vocabularies in textbooks that they do not know as they have to read a large amount of books and resources, which takes them a long time to complete. Another issue is most Chinese students are not likely to ask questions in class or seek help from their professors. In China, students who did not ask questions are considered “smarter” as the education do not encourage asking questions and disrupt classroom time.

The report also found that International students are having difficulties in U.S. Schools because of the difference in teaching and learning method. Many students received lower grades and had to re-take some courses and spent more than five years for a college degree. The reason is these students are not prepared adequately to study oversea. Their family spent much money just to get them to the U.S. but did not prepare them to deal with the academic difficulties. Another factor is their education systems were still using older textbooks with obsoleted materials, and theses students were struggling to catch-up with a fast moving pace of learning in most U.S. schools.

Recently many U.S. schools have begun to recognize these problems. Some set higher standards for admission for International students; other are offering more remedial courses, allowing them to have more time to prepare before attending the college-level courses. These extra supports will prolong their time to obtain a bachelor’s degree.

Nguồn: science-technology.vn/?p=5319 (science-technology.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *