Cách có việc làm ở Mĩ

Tôi nhận được một email từ một sinh viên, có hỏi: “Em lập kế hoạch sang Mĩ và học Khoa học máy tính năm nay. Em có cơ hội nào để kiếm việc làm tốt trong công ti công nghệ ở đó sau khi tốt nghiệp không? Xin thầy lời khuyên.”

 

Đáp: Điều đó là tuỳ liệu em có được công ti công nghệ Mĩ thuê hay không và có được visa H1B để làm việc ở đó. Hiện thời, do thiếu hụt công nhân có kĩ năng Công nghệ thông tin, nhiều công ti công nghệ đang thuê những người tốt nghiệp Khoa học máy tính và giúp cho họ thu được visa H1B. Tuy nhiên, dưới chính quyền hiện thời, việc cấp H1B đã trở nên chặt hơn nhiều, vì em sẽ cần chứng minh rằng em giỏi hơn bất kì công dân Mĩ nào cũng nộp đơn vào làm cùng việc. Nếu em sang Mĩ năm nay, em sẽ không tốt nghiệp mãi cho tới bốn hay năm năm nữa và mọi sự có thể thay đổi vào lúc đó. Tất nhiên, không ai biết cái gì sẽ xảy ra trong tương lai.

Vì em sẽ học Khoa học máy tính ở đại học Mĩ, lời khuyên của tôi là làm việc chăm chỉ và có điểm tốt nhất có thể. Sau khi tốt nghiệp, em có thể xin học bằng Master từ một đại học tốt để làm phân biệt bản thân em với những người khác vì có nhiều sinh viên quốc tế, phần lớn từ Trung Quốc và Ấn Độ, những người cũng học Khoa học máy tính và Công nghệ thông tin và cạnh tranh để có được H1B sẽ là gay go. (Giới hạn visa H1B là 85,000 chiếc một năm nhưng có vài trăm nghìn người tốt nghiệp xin visa này mỗi năm.)

Ngay cả em được nhận vào học bằng Master trong Khoa học máy tính hay Công nghệ thông tin, em phải hội tụ và chuyên môn trong khu vực đặc thù như Trí khôn nhân tạo, Phân tích dữ liệu lớn, Robotics, Tính toán mây vì đây là những khu vực có nhu cầu cao nhưng có ít người hơn. Tránh chương trình bằng Master chung mà không hội tụ vào đào tạo những kĩ năng đặc biệt, vì nó không làm phân biệt em với những người khác khi xin vào chương trình H1B. Chẳng hạn, có thể có hàng trăm nghìn người có kĩ năng lập trình hay phát triển web nhưng có ít người có kĩ năng Robotics hay Trí khôn nhân tạo cho nên em có thể có cơ hội tốt hơn.

 

—English version—

 

How to get a job in the U.S.

I received an email from a student who asked: “I am planning to go to the U.S and study Computer Science this year. What is the chance for me to get a good job in a technology company there after graduate? Please advise.”

 

Answer: It depends on whether you get hired by a U.S. tech company and obtain an H1B visa to work there. Currently, due to the shortage of Information Technology skilled workers, many technology companies are hiring Computer Science graduates and help them to obtain the H1B visa. However, under the current administration, the issuing of H1B has become much stricter, as you will need to prove that you are better than any US citizen that also apply for the same job. If you are going to the U.S. this year, you will not graduate until the next four or five years and things could change by that time. Of course, no one knows what will happen in the future.

Since you will study Computer Science at a U.S. university, my advice is to work hard and get the best grade possible. After graduate, you may want to apply to a Master degree from a good university to distinguish yourself from others since there are many international students, mostly from China and India, who also study Computer Science and Information Technology and the competition for obtaining the H1B will be tough. (The H1B Visa limit is 85,000 per year but there are several hundred thousand graduates apply each year)

Even you get accepted to a Master degree in Computer Science or Information Technology, you must focus on specialization in a particular area such as Artificial Intelligence, Big Data Analytics, Robotics, Cloud Computing as these are areas that have high demand but fewer people. Avoid general Master degree program that does not focus on specific skills training, as it does not distinguish you from others when applying for the H1B program. For example, there may be hundred thousand people with programming or web development skills but few in Robotics or Artificial Intelligence skills so you may have a better chance.

Nguồn: science-technology.vn/?p=5781 (science-technology.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.