Cách học tốt hơn

Ngày nay sinh viên đại học có nhiều sao lãng ngăn cản họ học tập. Nhiều sinh viên tới lớp mang theo máy laptop và thường nhận hay gửi email trong lớp. Một số người thậm chí còn chơi trò chơi máy tính trong giờ giảng. Với điện thoại thông minh, nhiều học sinh “nhắn tin” cho bạn bè thay vì nghe bài giảng. Là một giáo sư, tôi thường yêu cầu sinh viên đóng laptop của họ lại và tắt điện thoại di động trong bài giảng của tôi. Khi sinh viên nói với tôi rằng họ cần laptop để ghi chép, tôi bảo họ rằng mọi bài giảng của tôi đều sẵn có trực tuyến trước giờ lên lớp và họ nên in chúng ra và viết ghi chép của họ lên nó thay vì dùng laptop.

Tôi thường nhắc nhở các sinh viên rằng để thành công ở đại học, họ nên học là người nghe tốt. Mọi điều quan trọng mà sinh viên phải học thường được giáo sư trình bày trong bài giảng của họ. Bằng việc lắng nghe và hiểu bài giảng cho rõ, họ có nhiều cơ hội thành công hơn chỉ đọc sách giáo khoa. Có khác biệt giữa nghe và lắng nghe: Nghe là thụ động nhưng lắng nghe là chủ động. Lắng nghe yêu cầu sinh viên chú ý và nghĩ về điều họ nghe. Với phương pháp “Học qua Hành”, tài liệu môn học bao giờ cũng sẵn có cho sinh viên cho nên họ phải đọc và hoàn thành công việc được trao cho TRƯỚC khi tới lớp. Bằng việc đọc tài liệu trước, họ nhận biết về điều sẽ được dạy trong lớp và họ sẵn sàng học thêm. Đây là “lần thứ nhất” họ học.

Trong lớp khi lắng nghe bài giảng, sinh viên có thể nhận diện điều giáo sư mong đợi ở họ học và trắc nghiệp điều họ đã học. Điều này sẽ cho họ cảm giác về mục đích cho việc học của họ. Bởi vì sinh viên có thể nghĩ nhanh hơn giáo sư có thể nói cho nên họ có thể đánh giá điều được nói và điều họ đã học hay đã hiểu. Đây là lúc cho sinh viên hỏi các câu hỏi để làm sáng tỏ điều họ đã học và xác nhận hiểu biết của họ. Bằng việc hội tụ vào điều giáo sư nói, sinh viên có thể tránh được vấn đề để tâm trí họ vẩn vơ với những điều khác. Bằng việc là người học chủ động họ chọn lựa có ý thức về việc học của mình và đây là “lần thứ hai” họ học.

Đọc thêm  Làm việc ở Thung lũng Silicon

Trong khi sinh viên có thể nghĩ nhanh hơn giáo sư có thể nói nhưng họ không thể viết nhanh hơn cho nên ghi chép đòi hỏi họ ra quyết định về viết cái gì, thay vì viết mọi thứ. Vì họ in ra tài liệu bài giảng và viết ghi chép của họ lên nó, họ sẽ có nhiều “tài liệu học tập” đầy đủ để ôn lại. Điều này cho phép họ chú ý nhiều hơn đến cái gì là quan trọng và lọc loại ra những thứ không cần thiết. Bằng việc ghi chép tốt về điều giáo sư nói và có thái độ sẵn sàng, sinh viên được cam kết với việc học nhiều hơn. Sau giờ lên lớp, khi họ ôn lại những ghi chép của mình và so sánh với điều họ đã học, họ sẽ hiểu tài liệu tốt hơn. Đây là “lần thứ ba” họ học. Nhiều nhà nghiên cứu đã thấy rằng khi mọi người học cái gì đó ba lần, họ nhớ được tài liệu tốt hơn nhiều.

Là sinh viên đại học, bạn KHÔNG muốn chờ đợi cho tới thời gian thi kiểm tra để bắt đầu học. Bạn phải là “người học chủ động” ngay khi bạn bắt đầu lớp. ĐỪNG từ bỏ hay dừng việc lắng nghe khi bạn thấy tài liệu được dạy khó hiểu. Lắng nghe chăn chú hơn và làm việc chăm chỉ để hiểu điều được nói. ĐỪNG ngần ngại hỏi câu hỏi. Mọi giáo sư đều thích trả lời những câu hỏi bởi vì câu hỏi làm cho lớp quan tâm hơn, sống động hơn và có thể giúp họ cải tiến cách dạy. Nếu bạn duy trì được hội tụ và HỌC TẬP, bạn sẽ THÀNH CÔNG là cái chắc.

Đọc thêm  Cách học

 

—-English version—-

 

How to study better

Today college students have so many distractions that prevent them from learning. Many students come to class with laptops and often receive or send emails during class. Some even play computer games online during lectures. With smart phones, many could “texting” with friends instead of listening to lectures. As a professor, I often ask students to close their laptops and turn off their mobile phones during my lecture. When students told me that they need laptops to take notes, I told them that all my lectures are available online before class and they should print them out and write their notes on it rather than using laptops.

I often remind students that to succeed in college, they should learn to be a good listener. All important things that students must learn are often presented by professors in their lectures. By listening and understand the lecture well, they have more chance to succeed than just reading textbooks. There is a difference between hearing and listening: Hearing is passive but listening is active. Listening requires students to pay attention and think about what they hear. With “Learning by Doing” method, course materials are always available to students before class so they must read and complete assigned works BEFORE come to class. By reading materials ahead of time, they are aware of what will be taught in class and they are ready to learn more. This is the “first time” they learn.

In class when listen to the lecture, students can identify what the professor expect them to learn and verify with what they have learned. This will give them a sense of purpose for their of learning. Because students can think faster than the professor can speak so they can evaluate what is being said and what they have learned or understood. This is the time for student to ask questions to clarify what they have learned and confirm their understandings. By focus on what the professor is saying, students can avoid the issue of let their minds wander to other things. By being an active listener they make a conscious choice about their learning and this is the “second time” they learn.

Đọc thêm  Dành cho học sinh trung học

While students can think faster than the professor can speak but they cannot write faster so taking notes requires them to make decisions about what to write, instead of writing everything. Since they print out the lecture materials and write their notes on it, they will have more complete “Study materials” for review. This allow them to pay more attention to what is important and filter out unnecessary things. By taking good notes about what the professor says and have readiness attitude, students are committed to more learning. After class, as they review their notes and compare with what they have learned, they will understand the materials better. This is the “third time” they learn. Several researchers have found that when people learn something three times, they retain the materials much better.

As College students, you do NOT want to wait until testing time to begin study. You must be “active learners” as soon as you start the class. Do NOT give up or stop listening when you find the materials being taught difficult to understand. Listen more carefully and work hard to understand what is being said. Do NOT hesitate to ask questions. Every professor like to answer questions because questions make the class more interesting, more lively and can help them improve the way they teach. If you stay focused on LEARNING, you will SUCCEED for sure.

Nguồn: science-technology.vn/?p=2484 (science-technology.vn)

Leave a Reply