Categories
HỌC

CÁCH TÍNH NHÂN SỐ ĐẠI DIỆN CHO NHÂN TỐ

Sau khi chạy Cronbach’s alpha để kiểm tra độ tin cậy thang đo xong, bạn sẽ phân tích nhân tố EFA để khẳng định lại mô hình nghiên cứu của bạn có bao nhiêu nhân tố.
Nếu bạn tiếp tục chạy tương quan và hồi quy đa biến… trong SPSS thì bước tiếp theo là phải tính được nhân số đại diện cho các nhân tố này. Thường có 2 cách:
C1. Bạn có thể dùng hàm mean để tính trung bình cộng các biến quan sát thuộc nhân tố để làm nhân số đại diện (cách này được áp dụng khá phổ biến vì dễ giải thích).
C2. Khi phân tích EFA trong SPSS, bạn chọn nút Scores để lưu lại nhân số đại diện của nhân tố một cách tự động (SPSS sẽ tính giúp bạn). Nhân số tính theo cách này đã được SPSS chuẩn hóa. Theo kinh nghiệm thì cách này phù hợp khi bạn sử dụng các nhân số này để phân tích hồi quy, kiểm định mối quan hệ ảnh hưởng của các biến độc lập lên biến phụ thuộc… và đặc biệt thích hợp trong TH các biến quan sát có đơn vị tính khác nhau. Còn nếu bạn dùng để thống kê mô tả, t-test or ANOVA… thì không nên vì khi đó sẽ khó giải thích kết quả.

(st)