Cài đặt PHP Storm 8 trên Linux Mint / Ubuntu

B1: Tải PHP Storm tại https://www.jetbrains.com/phpstorm/download

B2: Giải nén tại thư mục /var/www/

B3: Chạy file /var/www/PhpStorm/bin/phpstorm.sh

B4: Crack bằng mã sau:

User Name: EMBRACE

License Key :
===== LICENSE BEGIN =====
43136-12042010
00002UsvSON704l”dILe1PVx3y4″B3
49AU6oSDJrsjE8nMOQh”8HTDJHIUUh
gd1BebYc5U”6OxDbVsALB4Eb10PW8″
===== LICENSE END =====