Cài đặt phpmoadmin quản trị MongoDB trên nền web

Bước 1: Cài đặt Mongo extension cho PHP

apt-get install php5-dev php5-cli php-pear
pecl install mongo

=> Cài đặt mongo extension cho PHP (Cần có php-pear)

Hoặc có thể cài gói: php5-mongo

Nhớ sau đó restart lại web server: service apache2 restart

Bước 2: Chỉnh sửa php.ini

/etc/php5/apache2/php.ini http://docs.mongodb.org/ecosystem/drivers/php/

extension=mongo.so

Bước 3: Tải file phpmoadmin tại phpmoadmin.com

Bỏ vào web server chạy php của bạn.

Bước 4: Chạy thành quả localhost/moadmin.php