Categories
HỌC

Căn cứ để xây dựng chiến lược

  1. Mục tiêu
  2. Sứ mạng
  3. Tầm nhìn
  4. Dự báo nhu cầu thị trường
  5. Yếu tố nội bộ cty
  6. Yếu tố môi trường bên ngoài

Cần phân tích thêm từng yếu tố ảnh hưởng đến DN như thế nào.

Tham khảo thêm cuốn số 1: Chiến Lược và Sách Lược Kinh Doanh Garry Smith, Danny Arnold, Boby Bizzell.

3 replies on “Căn cứ để xây dựng chiến lược”