Cao đẳng và đại học

Một học sinh viết cho tôi: “Em đang xin học ở Mĩ nhưng em bị lẫn lộn vì một số trường dùng thuật ngữ “college-cao đẳng” nhưng trường khác dùng tên “university-đại học”. Khác biệt gì giữa “College-cao đẳng” và “University- đại học”? Xin thầy giúp cho.

 

Đáp: Từ “College-cao đẳng” và “University-đại học” thường hay tạo ra lẫn lộn cho học sinh đang lập kế hoạch học ở Mĩ. Dựa trên điều tôi biết, tôi có thể tóm tắt như sau:

  1. Trường “Community College-Cao đẳng cộng đồng” là trường địa phương CHỈ cung cấp chương trình hai năm và cấp “Bằng liên kết-Associated Degree.”
  2. Trường “College-Cao đẳng” thường là trường nhỏ CHỈ cung cấp chương trình bốn năm và cấp “bằng cử nhân-Bachelor degree.”
  3. Trường “University-Đại học” lớn hơn cao đẳng nhiều, cung cấp nhiều chương trình. Nó có thể cấp bằng cử nhân (BS, BA), bằng thạc sĩ (MS, MA), và bằng tiến sĩ (Ph.D.)  Nhiều đại học lớn bao gồm vài cao đẳng, mỗi trường hội tụ vào một khu vực hàn lâm đặc biệt, như cao đẳng kinh doanh, cao đẳng kĩ nghệ, cao đẳng khoa học, v.v.
Đọc thêm  Việc làm “an toàn”

Có nhiều trường cung cấp các chương trình khác nhau cho nên em phải cẩn thận khi quyết định tham dự trường nào. Theo ý kiến của tôi, em phải có bản kế hoạch nghề nghiệp và biết em muốn đạt tới cái gì TRƯỚC KHI chọn trường. Bên cạnh cao đẳng và đại học, em cần nhận diện liệu trường là trường công hay tư, cũng như vị trí, kích cỡ của trường, và chi phí của chương trình.  Điều quan trọng là em làm nghiên cứu nào đó để tìm ra đề nghị đặc biệt của từng trường và loại sinh viên học ở đó. Một số trường rất có tính chọn lọc và một số thì dễ nhận vào hơn nhiều và em cần hiểu lí do tại sao. Đừng CHỈ nhìn vào việc nhận học (dễ hay khó) hay học bổng họ cung cấp (bao nhiêu) MÀ còn nhìn cả về danh tiếng của trường và kết quả như số người tốt nghiệp có việc làm tốt. VÀ phải rất cẩn thận với “trường không được công nhận” hay “trường tư vì lợi nhuận”. Sau rốt, đó là giáo dục của em, nỗ lực của em, tiền bạc của em, và em cần cẩn thận về chất lượng của chương trình của trường.

Đọc thêm  Học gì

 

—English version—

 

College and University

I student wrote to me: “I am applying to study in the U.S. but I am confused because some schools use the term “college” but others use the name “university”. What is the difference between “College” and “University”? Please help.

 

Answer: The word “College” and “University” often create confusion for students who are planning to study in the U.S. Based on what I know, I can summarize as follow:

  1. A “Community College” is a local school that ONLY offers a two-year program and grants an “Associated Degree.”
  2. A “College” is often a small school that ONLY offers a four-year program and grants a “Bachelor degree.”
  3. A “University” is much larger than a college that offers several programs. It can grant Bachelor degree (BS, BA), Master degree (MS, MA), and Doctorate degree (Ph.D.)  Many large universities consist of several colleges, each focuses on a specific academic area, such as the college of business, college of engineering, college of science etc.

There are many schools with different programs offerings so you have to be careful when deciding which school to attend. In my opinion, you must have a career plan and know what you want to achieve BEFORE selecting the school. Beside the college and university, you need to identify whether the school is a public or private school, as well as the location, the size of the school, and the cost of the program.  It is important that you do some research to find out about each school’s specific offering and the kind of students who study there. Some schools are very selective and some are much easier on their admission and you need to understand the reason why. Do not ONLY look at the admission (Easy or difficult) or the scholarship they offer (How much) BUT also on the reputation of the schools and the outcomes as the number of graduates that get good jobs. AND be very careful with “Non-accredited schools” or “For-profit private schools”. After all, it is your education, your efforts, your money, and you need to be careful about the quality of the school’s programs.

Đọc thêm  Lời khuyên cho học sinh trung học trước khi vào Đại học

Nguồn: science-technology.vn/?p=5701 (science-technology.vn)

Leave a Reply