Categories
HỌC

Câu chuyện về Amazon eMarketing Cô Hoàng Lệ Chi Day 1

Download tình huống: here

3 Yêu cầu:

  1. Tóm tắt lịch sử hình thành và phát triển của Amazon
  2. Nêu năng lực cốt lõi của Amazon (biện luận dựa trên chuỗi giá trị của Michael E. Porter)
  3. Nêu ưu điểm của Amazon so với Ebay (lợi thế cạnh tranh B2C với C2C, hàng hóa chất lượng, dịch vụ tốt, Amazon know customer, chi phí thời gian mua sản phẩm nhanh hơn ebay qua hình thức đấu giá)