Mục lục

Central Processing Unit (CPU)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

[QC]

Bộ phận xử lý trung tâm (CPU)

Khối xử lý trung tâm (CPU) là bộ phận của máy tính có nhiệm vụ thông dịch và thực thi các chương trình và điều phối công việc của tất cả các thành phần khác.

Bộ xử lý trung tâm, còn được gọi là bộ xử lý hoặc CPU, hoạt động như “bộ não” của máy tính – nó là thành phần thực hiện các phép toán số học, logic và điều khiển được chỉ định trong bất kỳ chương trình nào. Khái niệm CPU đã được sử dụng trong khoa học máy tính ngay từ những năm 1950.

Hầu hết các CPU hiện đại là các vi mạch chứa hàng triệu bóng bán dẫn siêu nhỏ. Mỗi bóng bán dẫn có thể bật và tắt, đại diện cho các số một và số không của hệ nhị phân. Bằng cách hoạt động kết hợp, các bóng bán dẫn này cho phép ngay cả CPU của điện thoại thông minh thực hiện hàng tỷ phép tính mỗi giây.

Ngoài việc thực hiện các hoạt động của riêng nó, CPU cũng chỉ đạo công việc của các thành phần khác của máy tính: bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (RAM), bộ xử lý đồ họa (GPU) và những bộ phận khác.

Một trong những đặc điểm cơ bản xác định sức mạnh tính toán của CPU là tốc độ xung nhịp của nó, thường được đo bằng gigahertz (GHz), tương ứng với số lượng phép tính mà CPU có thể thực hiện mỗi giây.

Khả năng CPU thực hiện số lượng lớn các phép tính mỗi giây đã dẫn đến việc chúng được sử dụng để khai thác tiền điện tử – dựa trên việc tính toán hàng triệu hàm băm để tìm ra kết quả ngẫu nhiên có giá trị thấp hơn một mục tiêu nhất định – trong thời gian đầu năm của ngành công nghiệp tiền điện tử.

Tuy nhiên, khi ngành công nghiệp phát triển và sự cạnh tranh giữa các thợ đào ngày càng gay gắt, sức mạnh tính toán của CPU trở nên không đủ. Cuối cùng, chúng đã được thay thế để ủng hộ các công cụ khả thi hơn về mặt kinh tế, chẳng hạn như GPU và các mạch tích hợp dành riêng cho ứng dụng (ASIC) chuyên biệt cao.

Central Processing Unit (CPU)

A central processing unit (CPU) is the part of a computer that is in charge of interpreting and executing programs and coordinating the work of all other components.

A central processing unit, also known as a processor or CPU, acts as the “brains” of the computer — it is the component that performs the arithmetic, logic and control operations specified in any program. The concept of a CPU has been in use in computer science since as early as the 1950s.

Most modern CPUs are microchips containing millions of microscopic transistors. Each of those transistors can turn on and off, representing the ones and zeroes of the binary system. By working in combination, these transistors allow even smartphone CPUs to perform billions of calculations per second.

In addition to performing its own operations, a CPU also directs the work of other components of a computer: the random-access memory (RAM), the graphical processing unit (GPU) and others.

One of the primary characteristics defining the computational power of a CPU is its clock speed, usually measured in gigahertz (GHz), which very roughly corresponds to the number of calculations a CPU can perform per second.

The ability of CPUs to perform large numbers of computations every second has resulted in their use for cryptocurrency mining — which relies on the calculation of millions of hash functions in order to find a random output whose value will be below a given target — in the early years of the crypto industry.

However, as the industry grew and the competition between miners became more fierce, the computational power of CPUs became insufficient. Ultimately, they got displaced in favor of more economically feasible tools, such as GPUs and the highly specialized application-specific integrated circuits (ASICs).

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts