Chia cổ tức Dividens Dt

Chia cổ tức là một điều diễn ra và là động lực để các nhà đầu tư đầu tư vào firm.

Trong tính toán tài chính được biểu thị bằng Dt, với t là thời gian từ kỳ 0 đến kỳ n.

D0: cổ tức chia cho cổ đông tại kỳ đầu, đã chia.

D1: cổ tức chia cho cổ đông kỳ 1, năm tiếp theo, kỳ vọng, chưa xảy ra.

Do kỳ vọng của mỗi investor khác nhau nên ngoài D0 thì các Dt khác nhau đối với mỗi investor.

2 thoughts on “Chia cổ tức Dividens Dt”

Comments are closed.