Chọn đại học để học

Một sinh viên viết cho tôi: ‘Em sắp tốt nghiệp phổ thông và xin vào đại học nhưng em không biết trường nào là tốt nhất với em. Thầy có thể cho em đôi lời khuyên được không.”

 

Đáp: Chọn đại học nào để tham dự là một quyết định quan trọng sẽ ảnh hưởng tới bạn trong nhiều năm. Trong khi hầu hết sinh viên ra quyết định dựa trên lời khuyên của bố mẹ, lời khuyên của bạn bè, và chi phí của đại học, có các yếu tố khác bạn nên cân nhắc như chương trình hàn lâm, danh tiếng đại học, qui mô trường, và sự tương hợp cá nhân.

Điều đầu tiên bạn nên nghĩ tới là chương trình hàn lâm. Một số đại học cung cấp chương trình chuyên môn trong một số lĩnh vực nào đó, cho nên bạn cần kiểm điểm chúng để tìm ra các trường chuyên trong lĩnh vực bạn quan tâm. Một số sinh viên thực hiện học hành tốt hơn và học nhiều trong trường hội tụ vào những “chương trình chuyên môn” này trong khi số khác ưa thích thăm dò các lĩnh vực đa dạng hơn, rộng hơn để họ có nhiều chọn lựa hơn. Một trường với chương trình hàn lâm mạnh sẽ làm cho bạn dễ tìm việc việc làm trong lĩnh vực của bạn. Các công ti hàng đầu bao giờ cũng thích thuê các sinh viên từ những trường tốt. Trường với danh tiếng có uy tín cũng hấp dẫn nhiều giáo sư giỏi tới khoa của họ. Tất nhiên, các trường hàng đầu yêu cầu điểm cao để được vào cho nên điều đó còn tuỳ vào điểm kiểm tra của bạn mà bạn có thể tìm ra trường khớp với phẩm chất của bạn. Nhiều sinh viên không vào đại học do thiếu chuẩn bị và các mức hàn lâm không tương hợp. Bạn nên chọn trường có yêu cầu điểm kiểm tra tương tự với điểm của bạn để đảm bảo rằng bạn ở cùng mức như các sinh viên còn lại.

Điều thứ hai bạn nên nghĩ tới là quyết định về lĩnh vực học tập cần theo đuổi. Bạn phải lập kế hoạch nơi bạn muốn đi cùng với tương lai của bạn và chọn lĩnh vực học tập mà bạn có đam mê với nó. Bạn phải biết chương trình đào tạo yêu cầu cái gì bằng việc kiểm điểm giáo trình và nội dung môn học. Tôi biết hầu hết các sinh viên không làm điều đó và chọn cái gì đó bên ngoài năng lực của họ. Một số lĩnh vực có thể là tốt nhưng nếu bạn không biết nhiều bạn phải chuẩn bị cho nó, và bạn phải đưa vào bao nhiêu nỗ lực trong các lớp này thì bạn có thể trong ngạc nhiên lớn. Lựa chọn một lĩnh vực sai có thể gây ra nhiều vấn đề hơn về sau. Nếu bạn không chắc, hãy tới và ngồi vào một số lớp trước khi ra quyết định. Nói chuyện với các giáo sư và sinh viên để học thêm về lĩnh vực đó và có được ý niệm lĩnh vực này có thể giống cái gì. Bạn phải chọn cái gì đó mà bạn quan tâm lớn. Bạn phải có đam mê cho chủ đề để bạn có thể là sinh viên giỏi hơn rồi về sau là người giỏi hơn trong nghề chuyên môn có năng suất. Tôi biết nhiều sinh viên thích chọn lĩnh vực đem lại thưởng về tài chính, nhưng tôi cũng thấy rằng ít người sẽ có khả năng hoàn thành nó. Nếu họ không có năng lực và kỉ luật họ sẽ không đi xa. Nhớ rằng bạn vào đại học học môn này trong một số năm và có thể làm việc trong lĩnh vực đó trong nhiều năm, cho nên chọn lựa cái gì đó bạn sẽ thích thú và có thể duy trì cùng nó được. Phải chân thực với bản thân mình, và chọn lĩnh vực học tập sẽ làm cho bạn muốn học nữa và bằng lòng với phần còn lại của cuộc đời mình.

Đọc thêm  Các kiểu sinh viên khác nhau

Đại học không chỉ là chỗ cho phát triển tri thức mà cũng còn là chỗ cho phát triển cá nhân nữa. Là sinh viên năm thứ nhất bạn nên cân nhắc khía cạnh xã hội của bất kì trường nào bạn muốn tham dự nữa. Điều tiếp bạn nên nghĩ tới là qui mô của trường. Các đại học có nhiều qui mô cho nên bạn phải cân nhắc điều đó cẩn thận bởi vì bạn có thể bị lạc trong trường lớn với nhiều sinh viên. Trường nhỏ hơn có thể thân thiện nhưng đôi khi bị giới hạn trong điều nó cung cấp. Nếu bạn là độc lập và học tốt nhất bằng việc nghe và quan sát, trường lớn có thể là tốt nhất cho bạn. Trường nhỏ sẽ cung cấp nhiều giúp đỡ hơn, thân thiện hơn trong đào tạo, tỉ lệ giáo sư sinh viên tốt hơn, và cho bạn cảm giác mạnh về sự gần gũi. Bạn truy cập tốt hơn tới các giáo sư trong trường nhỏ hơn, chính là một điều tốt, đặc biệt khi bạn cần sự giúp đỡ. Mặt khác, các trường lớn hơn cung cấp các hoạt động đa dạng hơn, nhiều môn học hơn, nhiều thứ, nhiều chương trình hơn nhưng bạn sẽ phải giải quyết với lớp học lớn hơn, nhiều sinh viên hơn, và ít tiếp xúc với các giáo sư. Một số sinh viên thích trường nhỏ, một số ưa thích trường lớn hơn tuỳ theo cá tính cho nên qui mô của trường có thể là một yếu tố trong quyết định của bạn về trường nào là đúng cho bạn. Đại học là thời gian cho khám phá, cho thăm dò, cho các hoạt động xã hội, và để làm bạn bè, nhưng nó có thể là sự phân tán chính nữa. Quyết định kiểu trường nào bạn sẽ có lợi cũng nên là một yếu tố then chốt.

Lời khuyên cuối cùng là đừng ra quyết định tài chính chừng nào bạn còn chưa tới thăm trường mà bạn muốn dự. Bạn nên nói chuyện với sinh viên ở đó để có được cảm giác về trường rồi xác định liệu đó có phải là trường đúng cho bạn không. Nhớ lấy, bạn sẽ tham dự trường này trong bốn năm hay hơn. Điếu rất quan trọng là cảm thấy như bạn thuộc vào đó, dù điều đó có nghĩa là bạn thích những người dự trường này, hay các hoạt động của trường. Cho nên, khi ra quyết định về việc tham dự một trường đặc thù, bạn nên đi và tới thăm trường trước khi quyết định. Bạn có thể nghĩ rằng chương trình hàn lâm và qui mô của trường là tốt nhưng nếu bạn tới trường và gặp các sinh viên, giáo sư và bạn không cảm thấy thoải mái thì có thể trường này không đúng dành cho bạn.

Đọc thêm  Tiến bộ nghề nghiệp

 

—-English version—-

 

Selecting university to study

A student wrote to me: ‘I am graduating from high school and apply to university but I do not know which one would be best for me. Can you me give some advices”.

 

Answer: Select which university to attend is an important decision that will affect you for the next several years. While most students make decision base on parental advices, friends advices, and the costs of university, there are other factors that you should consider such as academic programs, school reputation, school size, and personal compatibility.

The first thing you should think about is the academic programs. Some universities offer specialized programs in certain fields, so you need to review them to find schools that specializing in the field that you are interested in. Some students perform better and learn more in a school that focuses on these “specialized curriculum” while others prefer exploring more varieties, broaden fields so they can have more choices. A school with a strong academic program will make it easier for you to find job in your field. Top companies always like to hire students from good schools. Schools with a prestigious reputation also attract good professors to their faculty. Of course, top schools require high scores to get in so it depends on your test scores that you can find the school that fits your qualification. Many students fail in college due to the lack of preparation and incompatible academic levels. You should select school that has test score requirements similar to your own to ensure that you are on the same level as the rest of the students.

The second thing you should think about is deciding on a field of study to pursue. You must plan where you want to go with your future and select a field of study that you have a passion for it. You must know what the training program requires by review the curriculum and syllabuses. I know most students do not do that and select something beyond their capabilities. A certain field may sound good but if you do not know much you have to prepare for it, and how much efforts you have to put in these classes then you may be in for a big surprise. Selecting a wrong field may cause more problems later on. If you are not sure, come and sit in some of the classes before making a decision. Talk to professors and students to learn more about that field and to get an idea of what the field may be like. You must select something that you are strongly interested in. You must have passion for a subject so you can be a better student then later on be a productive professional. I know many students like to choose a field that is financially rewarding, but I also saw that few would be able to complete it. If they do not have the capabilities and discipline they will not go far. Remember that you are in college studying this subject for a number of years and may be working in that field for many years, so select something you will enjoy and can stay with it. Be honest with yourself, and select a field of study that will make you want to learn more and content for the rest of your life.

Đọc thêm  Học công nghệ nào?

University is not just a place for knowledge development but also a place for personal development as well. As first year student you should consider the social aspect of any schools that you want to attend too. The next thing you should think about is the size of the school. University comes in many sizes so you must consider it carefully because you can get lost in a large school with many students. Smaller schools can be friendly but sometime limited in what it offers. If you are independent and learn best by listening and observing, a large school might be best for you. A small school will offer more helps, more friendly on training, better professor student ratio, and give you a strong feeling of closeness. You get better access to professors in smaller school which is a good thing, especially when you need help. On the other hand, larger schools offer a more variety of activities, more courses, more things, more programs but you will have to deal with larger class size, more students, and less contact with professors. Some students like small school, some prefer larger one depending on the personality so the size of school may be a factor in your decision about which school is right for you. College is a time of exploration, for adventure, for social activities, and to make friends but it could be a major distraction too. Decide which type of schools that you would benefit from should also a key factor.

The last advice is do not make final decision until you visit the school that you want to attend. You should talk to students there to get a feeling about the schools then determine whether it is the right school for you. Remember, you will be attending this school for four years or more. It is very important to feel like you belong there, whether that means you like the people who attend this school, or the activities of the school. So, when making decision about attending a particular school, you should go and visit the school before deciding. You may think that the academic program and the size of the school are good but if you go to the school and meet students, professors and you do not feel comfortable then maybe this school is not right for you.

Nguồn: science-technology.vn/?p=2272 (science-technology.vn)

Leave a Reply