Chọn đại học

Chọn học gì trong đại học hay chọn đại học nào để vào học không phải là dễ dàng như bạn nghĩ và điều đó có thể cần nhiều thời gian hơn là bạn mong đợi. Cho dù bạn đã biết, có các yếu tố mà bạn phải cân nhắc trước khi làm quyết định cuối cùng. Với hầu hết người tốt nghiệp phổ thông, chọn đại học để vào học có lẽ là một trong những quyết định khó khăn nhất bạn đã từng làm. Có các đại học nhà nước, đại học tư, đại học vì lợi nhuận và đại học trực tuyến – nhiều chọn lựa thế, điều đó có thể làm lẫn lộn và dễ phạm sai lầm. Tôi đã hỏi những người mới tốt nghiệp họ ước gì nếu trước đây họ biết chọn một đại học. Họ bảo tôi rằng vào lúc đó, quyết định của họ chủ yếu dựa trên vị trí trường, chi phí đào tạo, chương trình đào tạo sẵn có, và danh tiếng của trường. Tuy nhiên, bây giờ họ ước rằng họ đã hỏi các câu hỏi sau: “Đại học này có chuẩn bị cho tôi việc làm tốt trong thị trường cạnh tranh này không? Đại học này có chương trình đào tạo cập nhất nhất không? Đại học này có các thầy giáo có chất lượng người có thể cho tôi đào tạo giáo dục tốt nhất không? Đại học này có mối quan hệ mạnh với công nghiệp điều có thể giúp tôi có được việc làm tốt không?”

Ngày nay với thất nghiệp cao trong những người tốt nghiệp đại học, đây là những câu hỏi then chốt mà sinh viên phải hỏi để dựa vào đó làm quyết định của mình. Việc chọn đại học đúng mà có thể giúp cho sinh viên đạt tới mục đích giáo dục của họ là rất quan trọng. Lựa chọn trường sai, chương trình sai có thể tốn phí nhiều tiền bạc, thời gian, và ngay cả nghề nghiệp của bạn. Nhiều năm trước đây khi làm việc trong công nghiệp, tôi đã bác bỏ một số người xin việc và một trong số họ là con của người bạn tôi. Anh ấy gọi điện cho tôi và trách: “Con tôi xin việc làm trong công ti anh. Nó thậm chí không có được phỏng vấn nhưng bị bác bỏ ngay lập tức. Anh có thể giải thích việc này được không?” Tôi ngạc nhiên cho nên tôi bảo anh ấy rằng tôi sẽ xem việc này. Sau vài ngày, tôi gọi điện cho anh ấy và giải thích: “Con anh học ở một đại học không được công nhận chính thức cho nên bằng của cháu là không hợp thức.” Anh ấy choáng: “Làm sao có thể thế được? Đại học đó đã quảng cáo khắp nơi và nó rất đắt.” Tất nhiên, có nhiều đại học giống như thế, họ mở chỉ để làm tiền, dễ dàng xin vào chừng nào bạn có thể trả tiền, nhưng chương trình đào tạo của họ là yếu và các thầy khoa không đủ phẩm chất. Sinh viên và gia đình phải cẩn thận về những trường như vậy và cố tránh là nạn nhân của mưu đồ bất lương này.

Đọc thêm  Em bắt đầu với học tích cực như thế nào?

Chọn đại học yêu cầu nghiên cứu về tính hợp pháp của trường, chương trình đào tạo, và cách tốt nhất là tới thăm trường và nói chuyện với sinh viên hiện thời cũng như người tốt nghiệp. Tôi đã viết nhiều bài về chọn trường và chương trình đào tạo và theo ý kiến tôi, cách tốt nhất để xác định trường nào nên vào học là tới thăm trường và nói chuyện với sinh viên. Mọi trường đều có “chuyến thăm có tổ chức” tại đó họ cung cấp thông tin cho sinh viên tương lai và gia đình học nhưng trước khi tham gia sự kiện như vậy, sinh viên nên làm nghiên cứu riêng của họ bằng việc nói chuyện với những sinh viên đang học ở đó cũng như những người tốt nghiệp từ chương trình đào tạo mà họ muốn tham dự học. Điều đó sẽ cho bạn cái nhìn sâu có giá trị vào trường này tốt thế nào, chương trình đào tạo của nó và chất lượng của các thầy khoa. Điều quan trọng là dành thời gian để nghiên cứu hơn là làm quyết định sai rồi hối tiếc việc đó.

Đọc thêm  Cơ hội nghề nghiệp

 

—English version—

 

Selecting university

Selecting what to study in college or which university to attend is not as easy as you think and it may take more time than you expected. Even you already know, there are factors that you should consider before making final decision. To most high school graduates, selecting an university to attend is probably one of the most difficult decisions you have ever made. There are state universities, private universities, for-profit universities, and on-line universities – so many choices, it can be confusing and easy to make mistake. I have asked current graduates what they wished they knew before selecting an university. They told me that at that time, their decision is mostly based on the schools’ location, training cost, training programs available, and school’s reputation. However, now they wish that they have asked the following questions: “Will this university prepare me for a good job in this competitive market? Will this university have the most up to date training programs? Will this university have the qualified faculties who can give me the best education training? Will this university has strong relationship with industry that can help me to get a good job?”

Today with the high unemployment among college graduates, these are key questions that students must ask to base their decision on. Selecting the right universities that can help students to achieve their education’s goals is very important. Selecting the wrong schools, wrong programs could cost a lot of money, time, and even your career. Several years ago when working in the industry, I rejected a number of job applicants and one of them was my friend’s son. He called me and complained: “My son apply for a job in your company. He did not even get an interview but get rejected immediately. Can you explain this?” I was surprised so I told him that I would look into it. After few days, I called him and explained: “Your son attended a non-accredited university so his degree is not valid.” He was shock: “How could it be? That university advertised all over the places and it is very expensive.” Of course, there are a lot of universities like that, they open strictly to make money, it is easy to get in as long as you can pay, but the their training programs are weak and their faculties are not qualified. Students and families must careful of such schools and try to avoid being victims of these scams.

Đọc thêm  Cuộc sống và hạnh phúc

Selecting university requires investigations about the legitimate of the school, the training programs, and the best way is to visit the schools and talk to current students as well as graduates. I have written several articles about selecting school and training programs and in my opinion, the best way to determine which school to attend is visit the school and talk to students. Every school have “organized tour” where they provide information to prospective students and their families but before attending such event, students should do their own investigation by talking to students who are studying there as well as graduates from the training program that you want to attend. That will give you valuable insight into how good is the school, its training program and the qualification of the faculty. It is important to spend time to investigate than to make wrong decision then regret it.

Nguồn: science-technology.vn/?p=4261 (science-technology.vn)

Leave a Reply