Chọn lựa là của bạn

Trong quá khứ, mọi xã hội đều có người giầu và người nghèo nhưng ngày nay xã hội còn bị phân chia thành hai phân loại thêm: Người có giáo dục và người vô giáo dục dựa trên những khác biệt giáo dục và việc làm. Trong thời đại Cách mạng công nghiệp thứ tư này, giáo dục là mấu chốt, và để sống còn, mọi người đều cần có tri thức và kĩ năng nào đó.

Thay đổi chính giữa cuộc cách mạng công nghiệp thứ hai và thứ ba là dịch chuyển từ chế tạo sản phẩm sang chuyển giao dịch vụ. Chế tạo phụ thuộc vào sản xuất dây chuyền cơ xưởng số lượng lớn, nơi lao động chi phí thấp là nhân tố then chốt cho lợi nhuận cao hơn. Chuyển giao dịch vụ phụ thuộc vào công nghệ để làm sản phẩm tới người tiêu thụ nhanh hơn đối thủ cạnh tranh để thâu tóm thị trường. Với Trí tuệ nhân tạo và robots, các cơ xưởng có thể sản xuất số lượng lớn các sản phẩm với chi phí thấp hơn nhiều so với lao động con người. Yếu tố then chốt bây giờ là chuyển giao sản phẩm nhanh hơn cho khách hàng và thu lợi nhuận cao hơn. Chẳng hạn, mọi người không cần đi mua sản phẩm thêm nữa vì điều họ cần có thể được chuyển giao tới nhà họ khi họ cần chúng. Với công nghệ nhận dạng tiếng nói (Alexa, tiếng nói Google) mọi người có thể bảo thiết bị điều họ muốn và máy thông minh sẽ làm mọi việc đặt hàng và sản phẩm có thể được chuyển giao cho nhà họ trong vài ngày hay thậm chí trong vài giờ (chẳng hạn, Amazon sẽ bắt đầu chuyển giao bằng máy bay trực thăng sang năm và đảm bảo 2 giờ chuyển giao cho một số mặt hàng. Thành công then chốt của Amazon là chuyển giao nhanh hơn đối thủ cạnh tranh và làm cho Jeff Bezos thành người giầu nhất ngày nay.)

Vì lao động chi phí thấp không thể cạnh tranh được với máy được tự động hoá và robots trong cơ xưởng. Người ta dự đoán trước 2025, 75% việc làm chế tạo sẽ được kiểm soát đầy đủ bởi các hệ thống thông minh nhân tạo. Điều gì xảy ra cho công nhân con người? Phần lớn họ sẽ bị bỏ lại với ít việc làm hơn hay không có việc làm chút nào. Điều gì xảy ra cho các nước phụ thuộc vào lao động chi phí thấp? Nền kinh tế của họ có thể sụp đổ với thất nghiệp khổng lồ.

Ngày nay với toàn cầu hoá, thế giới doanh nghiệp được kết nối bởi số lượng bao la các mạng thông tin. Phần lớn việc làm yêu cầu tương tác với máy tính hay các thiết bị khác như điện thoại di động v.v. Do đó, tri thức về công nghệ thông tin (CNTT) là cơ sở của mọi thứ. Công nghệ thông tin không còn là về quản lí mạng máy tính hay lập trình ứng dụng mà nó là một phần của mọi doanh nghiệp. Sự kiện là mọi doanh nghiệp đều cần áp dụng công nghệ để sống còn và cạnh tranh nhưng KHÔNG CÓ ĐỦ người có kĩ năng công nghệ thông tin đáp ứng cho nhu cầu này. Ngay cả các nước như Ấn Độ và Trung Quốc với hàng triệu người tốt nghiệp mỗi năm cũng có thiếu hụt công nhân CNTT.

Câu hỏi được hỏi nhiều nhất trong các học sinh trung học là liệu họ có cần học Khoa học máy tính, Kĩ nghệ phần mềm hay Quản lí hệ thống thông tin để có được việc làm. Câu trả lời là “KHÔNG” nhưng bất kì lĩnh vực nào họ chọn học, họ cần biết cách dùng máy tính hay thiết bị điện tử tương tự để áp dụng vào công việc của họ.  Nói cách khác, phần lớn công nhân của tương   lai phải có nền tảng tốt và hiểu về công nghệ và họ cần đọc nhiều hơn để đi theo xu hướng trong thị trường việc làm để cho họ có thể điều chỉnh nhanh chóng. Tôi tin rằng mọi chương trình giáo dục nên dựa trên công nghệ thông tin như nền tảng cơ bản. Chỉ có “MỘT KĨ NĂNG” mà mọi học sinh sẽ cần là khả năng liên tục học và không bao giờ dừng học.

Là học sinh, các bạn phải dành thời gian để đọc và học nhiều hơn về xu hướng toàn cầu để hiểu điều đang xảy ra trong thị trường việc làm. Chúng ta đang sống trong thế giới thông tin, nơi các biến cố xảy ra và sẵn có trực tuyến trong vài phút. Nhược điểm nhất của thế hệ trước là họ không thể có được việc phơi ra cho những thay đổi này trong thế giới và không quen thuộc với xu hướng toàn cầu hoá, điều giới hạn nghiêm trọng khả năng của họ để hành động tương ứng. Nhưng ngày nay với Internet và điện thoại thông minh, gần như mọi người có thể truy nhập được thông tin này bất kì khi nào họ muốn. Tuy nhiên, điều quan trọng với học sinh là chọn lựa điều họ cần biết để cho họ có thể đi theo và phát triển tri thức và kĩ năng của họ tương ứng. Công nghệ là con dao hai lưỡi, nó có thể giúp bạn hay nó có thể làm hại bạn tuỳ vào cách bạn dùng nó. Bạn có thể dùng nó để học nhiều hơn về điều bạn cần cho nghề nghiệp tương lai của bạn hay làm phí thời gian của bạn vào những điều tầm thường mà không ích lợi chút nào. Chọn lựa là của bạn.

 

—English version—

 

The choice is yours

In the past, every society has the rich and the poor but today the society is also divided into two more categories: The educated and the uneducated based on the educational differences and employment. In this Fourth Industrial Revolution era, education is critical, and to survive, every people need to have certain knowledge and skills.

The major change between the Second and Third Industrial Revolution and the Fourth is the transition from product manufacturing to service delivery. Manufacturing depends on the mass factory-assembly production where low-cost labor is the key factor for higher profits. The service delivery depends on the technology to get the products to the customers quicker than competitors to capture the market. With Artificial Intelligence and robots, factories can produce a massive number of products at much lower cost than human labor. The key factor now is faster deliver products to the customers and get higher profits. For example, people do not need to go shopping for products anymore because what they want can be delivered to their home when they need them. With voice recognition technology (Alexa, Google voice) people can tell the device what they want and  the smart machine will do all the order and the products can be delivered to their home in a matter of days or even in a few hours (i.e., Amazon will start to delivery by drones next year and guarantee 2 hours delivery for some items. The key success of Amazon is faster delivery than their competitors and make Jeff Bezos the richest people today.)

Because low-cost labors cannot compete with automated machines and robots in the factories. It is predicted by 2025, 75% of manufacturing jobs will be fully controlled by artificial intelligence systems. What happens to human workers? Most of them will be left with fewer jobs or no job at all. What happens to countries that depend on low-cost labor? Their economy may collapse with huge unemployment.

Today with globalization, the business world is connected by a vast amount of information networks. Most jobs require interactions with a computer or other devices such as cell phones etc. Therefore, the knowledge of information technology (IT) is the basics of everything. Information Technology is no longer about managing computer network or programming applications but it is part of every business. The fact is every business needs to apply technology to survive and compete but there are NOT ENOUGH people who have information technology skills to meet the demand. Even countries such as India and China with over a million graduates each year also have a shortage of IT workers.

The most asked question among high school students is whether they need to study Computer Science, Software Engineering or Information System Management to get a job. The answer is “NO” but whatever field they choose to study, they need to know how to use a computer or similar electronic devices to apply to their work.  In another word, most workers of the future must have a good foundation and understanding of technology and they need to read more to follow the trend in the job market so they can adjust quickly. I believe that all education programs should be based on information technology as the basic foundation. There is only “ONE SKILL” that every student will need is the ability to continue to learn and never stop learning.

As students, you should spend the time to read and learn more about global trends to understand what is happening in the job market. We are living in the information world, where events happen and available online in a few minutes. The most disadvantage of the previous generation is they do not have the exposure to these changes in the world and unfamiliar to the globalization trend which seriously limits their ability to act accordingly. But today with the Internet and smartphone, almost everyone can access this information whenever they want. However, it is important for students to select what they need to know so they can follow and develop their knowledge and skills accordingly. Technology is the two-edged sword, it can help you or hurt you depends on how do you use it. You can use it to learn more about what you need for your future career or waste your time on trivial things that have no benefit at all. The choice is yours.

Nguồn: science-technology.vn/?p=5958 (science-technology.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.