Chuẩn bị cho đại học

Trong vài năm qua, tôi đã thấy con số đang tăng lên các sinh viên quốc tế học ở Carnegie Mellon. Nhiều người trong số họ đã học các môn học của tôi, nhưng tôi thấy rằng một số người đã KHÔNG được chuẩn bị tốt cho việc học ở đại học. Trong số những điều hiển nhiên nhất mà tôi đã quan sát là việc thiếu chín chắn và khả năng thích ứng với môi trường mới.

Sinh viên không đủ chín chắn để chịu trách nhiệm cho việc học đại học của họ thường trượt trong năm đầu tiên. Bên cạnh khiếm khuyết về tiếng Anh, nhiều người không có kĩ năng đọc tốt để đáp ứng với yêu cầu đọc ở mức đại học. Một sinh viên thú nhận: “Ở nước em, mọi điều em cần là học từ sách giáo khoa, nhưng ở đây bên cạnh sách giáo khoa, có nhiều phân công bài đọc thế. Em không thể hoàn thành được chúng vì thời gian dùng từ điển để tra các từ vựng đã tiêu tốn phần lớn thời gian của em. Ở nước em, chúng em chỉ có một bài thi vào cuối năm, và em có nhiều thời gian cho các hoạt động khác. Nhưng ở đây, có nhiều câu hỏi kiểm tra và bài kiểm tra cứ vài tuần một lần, điều đó gây nhiều sức ép lên em.” Sinh viên khác than: “Có các môn học phụ đạo thêm để đảm bảo rằng sinh viên sẽ qua được các bài kiểm tra và được điểm tốt, nhưng ở đây, bạn phải học theo cách riêng của bạn. Tôi đã đưa vào nhiều nỗ lực mà không giúp ích gì nhiều, và khó mà theo kịp tốc độ ở đây.”

Nhiều sinh viên bảo tôi rằng họ ước là họ biết nhiều hơn về “cách học” ở Mĩ để cho họ có thể chuẩn bị tốt hơn. Một sinh viên than: “Em là sinh viên đứng đầu trong trường em, nhưng khi tới đây, em ở đáy. Em để nhiều thời gian vào học tập nhưng không thể theo kịp với phần lớp còn lại.” Vấn đề là khi sinh viên trượt năm thứ nhất, họ mất tự tin và thường mang cảm giác tiêu cực đó sang năm sau. Nhiều người trở nên sợ học và có cảm giác tồi tệ về năng lực học của họ và thường mang cảm giác tiêu cực đó sang năm sau. Nhiều người trở nên sợ học và mang cảm giác tồi tệ về năng lực học của họ và thường mang cảm giác này trong cuộc đời nữa.

Năm thứ nhất của đại học, đặc biệt ở nước ngoài, đầy những thách thức vượt xa bên ngoài việc học tập. Vấn đề về nhớ nhà, đơn độc, không trong liên lạc với bạn bè cũ, không có bạn mới, và khó khăn trong việc điều chỉnh theo văn hoá khác, tạo ra nhiều căng thẳng. Không may, phần lớn sinh viên  có khuynh hướng giữ cảm giác của họ về khó khăn của đại học cho bản thân họ. Một sinh viên thú nhận: “Em bị khó ngủ vì em cảm thấy căng thẳng mọi lúc. Em không muốn gia đình em biết điều đó. Bố mẹ em đã dành nhiều nỗ lực để hỗ trợ em tới đây học, và em không muốn mẹ em lo nghĩ. Nhưng em cảm thấy bị tràn ngập với nhiều điều phải làm thế mà không thể làm được cái gì. Em mất kiểm soát, và việc học của em bị ảnh hưởng …”

Mọi sinh viên đều bảo tôi rằng họ có hướng dẫn để chuẩn bị xin học vào đại học Mĩ, nhưng không ai đề cập tới vấn đề “sẵn sàng cho đại học” điều yêu cầu nhiều hơn chỉ là thi đỗ và điền các mẫu đơn xin học. Một sinh viên giải thích: “Có “ganh đua” trong một số gia đình về nơi gửi con cái họ đi học. Điều đó đặt nhiều sức ép lên sinh viên về tham dự trường nào. Nhiều phụ huynh muốn con cái họ vào các đại học hàng đầu bất kể tới năng lực học tập của con cái họ. Vấn đề là được chấp nhận vào các trường danh giá này là KHÔNG dễ, nhưng để học tốt ở đó thì còn khó hơn nhiều vì sức ép và cạnh tranh giữa những sinh viên giỏi nhất.”

Nhiều sinh viên bảo tôi rằng họ không biết về lập kế hoạch nghề nghiệp, lựa chọn môn học, phát triển kĩ năng, lập mục đích học tập, “cách học” ở các trường Mĩ, và cách sống độc lập với gia đình. Một sinh viên thừa nhận: “Em nhớ nhà lắm. Ở nhà, bố mẹ em chăm nom cho mọi thứ. Mọi điều em phải là chỉ là học. Nhưng ở đây, em phải làm mọi thứ từ nấu ăn tới giặt dũ, và nhiều thứ nữa. Em không được chuẩn bị cho điều đó.”

Là cố vấn cho nhiều sinh viên và dựa trên điều họ nói với tôi, điều quan trọng là mọi sinh viên đang lập kế hoạch học ở hải ngoại đều phải nhận được hướng dẫn nghề nghiệp và việc chuẩn bị cho đại học sớm nhất có thể được. Thậm chí trước khi họ bắt đầu xin học ở nước ngoài, phụ huynh cần giúp cho họ phát triển kĩ năng học tốt, xây dựng tự tin của họ và năng lực của họ để sống độc lập. Những sinh viên tới từ các gia đình “được bảo vệ” thường gặp khó khăn khi điều chỉnh theo cuộc sống mới trong môi trường mới. Sự kiện là không mấy phụ huynh nhận biết về những vấn đề này vì con cái họ sẽ không nói cho họ về vấn đề của chúng mà chúng đang đối diện.

 

—English version—

 

College preparation

In the past few years, I have seen an increasing number of international students studying at Carnegie Mellon. Several of them were taking my courses, but I found that some were NOT prepared for college study. Among the most obvious things that I have observed was the lack of maturity and the ability to adapt to new environments.

Students who are not matured enough to be responsible for their college study often failed in their first year. Besides the English language deficiency, many do not have good reading skills to meet the reading requirements at college levels. One student admitted: “In my country, all I need is to learn from the textbooks, but here besides the textbooks, there are so many reading assignments. I cannot finish them because the time to use a dictionary to check for vocabularies already consumes most of my time. In my country, we only have one exam at the end of the year, and I have a lot of time for other activities. But here, there are so many quizzes and tests every few weeks, that put a lot of pressures on me.” Another student lamented: “There are extra tutorial courses to ensure that students will pass tests and get good grades, but here, you have to study on your own. I have to put a lot of efforts without much help, and it is difficult to catch up with the fast speed here.”

Many students told me that they wished they know more about “how to study” in the U.S. so they can prepare better. A student lamented: “I was the top student in my school, but when coming here, I am at the bottom. I put a lot of time in studying but could not catch up with the rest of the class.” The problem is when students fail in the first year, they lose confident and often carry that negative feeling to the next. Many develop a fear of study and a bad feeling about their ability to learn and often carry this feeling in life too.

The first-year of college, especially in a foreign country, is full of challenges that go far beyond studying. The issue of homesickness, loneliness, not staying in touch with old friends, not making new friends, and difficulty in adjusting to a different culture, create a lot of stress. Unfortunately, most students tended to keep their feelings about the difficulty of college to themselves. A student admitted: “I have difficulty to sleep because I feel stress all of the time. I do not want my family to know about it. My parents spend a lot of efforts to support me to come over here to study, and I do not want my mother to worry. But I feel overwhelmed with so many things to do but cannot do anything. I am losing control, and my study suffers…”

All students told me that they had guidances to prepare for the admission to U.S. university, but no one addressed the “college readiness” issue that requires much more than just passing tests and filling application forms. A student explained: “There is a “competition” among some families on where to send their children to study. That put a lot of pressures on students on which schools to attend. Many parents want their children to go to top universities regardless of their ability to study. The problem is to get accepted to these prestigious schools is NOT easy, but to do well there is much more difficult because of the pressure and competition among the best students.”

Several students told me that they do not know about planning a career, selecting courses, developing skills, set up learning goals, “how to study” in U.S. schools, and how to live independently from family. One student admitted: “I missed home very much. At home, my parents take care of everything. All I have to do is study. But here, I have to do everything from cooking to do laundry, and much more. I am not prepared for it.”

Being an advisor to many students and based on what they told me, it is important that all students who are planning to study oversea must receive career guidance and college preparation as early as possible. Before they even start applying to study abroad, parents need to help them to develop good studying skills, build their confidence in their ability to live independently. Students who came from a “protected” family often have difficulty to adjust to a new life in a new environment. The fact is not many parents are aware of these problems because their children would not tell them about their problems that they face.

Nguồn: science-technology.vn/?p=5223 (science-technology.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.