Chuẩn bị cho đại học

Nếu bạn hỏi học sinh trung học: “Tại sao em vào đại học?” phần lớn câu trả lời sẽ là: “Để có được bằng cấp.” Hay “Bố mẹ em muốn em vào đại học.” Một số học sinh tin có bằng đại học, họ có thể có việc làm, cho nên có được bằng là ưu tiên. Sự kiện là bằng cấp không còn đảm bảo cho việc làm nữa. Để có được việc làm, học sinh phải có tri thức và kĩ năng đang có nhu cầu cao trong công nghiệp.

Nếu bạn hỏi học sinh trung học: “Em có biết tri thức và kĩ năng nào em cần không?” Phần lớn câu trả lời sẽ là: “Em không biết.” Hay “Em sẽ nghĩ về điều đó về sau.” Lí do là phần lớn học sinh trung học KHÔNG BIẾT CÁCH lập kế hoạch nghề nghiệp của họ và do đó, KHÔNG SẴN SÀNG cho đại học. Tất nhiên, học sinh không đồng ý với tôi; họ tin rằng nếu họ thi đỗ kì thi vào đại học, họ đã sẵn sàng cho đại học. Sự kiện là được chấp nhận vào đại học là một điều thôi, nhưng sẵn sàng để học tốt ở đại học là chuyện khác.

Từ góc nhìn tính sẵn sàng cho đại học, học sinh trung học cần chuẩn bị cái gì để thành công ở đại học? Sau đây là một số lời khuyên, tôi thường cho học sinh trung học trước khi họ vào đại học:

Nếu các em đợi cho tới khi vào đại học mới lập kế hoạch nghề nghiệp, thì điều đó là quá trễ. Học sinh phải lập kế hoạch nghề nghiệp của mình sớm nhất có thể được, để cho họ biết họ muốn gì, họ cần kĩ năng nào, và lựa chọn lĩnh vực học tập tương ứng. Việc lập kế hoạch nghề nghiệp nên dựa trên mối quan tâm cá nhân của các em, và kĩ năng mà các em có và khía cạnh thực tế của thị trường việc làm ở nước em. Các em phải lập kế hoạch cho nghề nghiệp mà cho phép các em tiến lên trong 5, 10, 20 năm tới trong cuộc đời đi làm của các em. Nghề nghiệp phải KHÔNG BAO GIỜ kết thúc một khi các em có việc làm, nhưng nó là nỗ lực cả đời.

Đọc thêm  Giúp người khác

Nếu các em nghĩ việc học đại học giống trung học, thì các em đang phạm sai lầm. Cho dù các em học tốt ở trung học cũng không đảm bảo rằng các em sẽ học tốt ở đại học. Có khác biệt giữa trung học và đại học, và các em phải được chuẩn bị là người học độc lập, thay vì chờ đợi ai đó bảo các em phải làm gì.  Người học độc lập là người biết về yêu cầu học tập của mình, lập kế hoạch học tập một cách hiệu quả, và nhận nhiều trách nhiệm cá nhân hơn.

Nếu các em chỉ học “vừa đủ” để qua các bài kiểm tra, thì các em sẽ gặp khó khăn trong đại học vì có nhiều điều cần học và chúng có thể làm tràn ngập các em. Nhiều học sinh trung học hàng đầu đã gặp khó khăn trong năm đầu của họ ở đại học vì họ không bao giờ phát triển thói quen học tốt mà bao gồm dành nhiều giờ để đọc, ôn, và học. Qui tắc chuẩn là: “Với mỗi giờ trên lớp, các em cần dành ít nhất hai giờ học độc lập và một giờ học cùng các bạn bè.”

Nếu các em không có thói quen đọc tốt, thì các em sẽ không thành công ở đại học vì có nhiều bài đọc, bên cạnh sách giáo khoa, các em cần đọc tài liệu tham khảo và bài đọc được phân công mọi tuần. Không có thói quen đọc tốt, các em sẽ không có khả năng hoàn thành mọi bài đọc được yêu cầu. Việc đọc ở đại học có thể tràn ngập với khối lượng lớn thông tin trong mọi lớp. Học sinh cần kĩ năng đọc tốt để có khả năng đọc qua mọi loại thông tin từ nhiều nguồn. Nếu các em thích hoãn việc học cho tới phút cuối, các em sẽ không có khả năng nhồi nhét ngần ấy thông tin vào đầu đâu. Thói quen học tốt bắt nguồn từ việc tự tạo nhịp bằng việc học mỗi ngày, thay vì nhồi nhét trước khi thi.

Ngày nay, công nghệ có ở mọi lĩnh vực và tác động lên mọi thứ. Điều quan trọng với học sinh là phát triển những kĩ năng tính toán nào đó, bất kể các em chọn lĩnh vực học tập nào. Có kĩ năng kĩ thuật tốt hơn sẽ dẫn tới kinh nghiệm giáo dục thành công hơn, cũng như nhiều cơ hội nghề nghiệp hơn. Ngày nay mọi nghề đều yêu cầu công nghệ tính toán. Các em càng biết nhiều, kĩ năng của các em càng có giá trị hơn cho người sử dụng lao động tương lai. Trước khi vào đại học, phải chắc rằng các em học một số kĩ năng tính toán.

Đọc thêm  Thầy giáo và sinh viên mới

 

—English version—

 

Prepare for college

If you ask high school students: “Why do you go to college?” Most of the answers would be: “To get a degree.” Or “My parents want me to go to college.” Some students believe with a college degree, they can have a job, so getting a degree is the priority. The fact is a degree does not guarantee a job anymore. To get a job, students must have the high demand knowledge and skills in the industry.

If you ask high school students “Do you know what knowledge and skills that you need?” Most of the answer would be: “I do not know.” Or “I will think about it later.” The reason is most high school students DO NOT KNOW HOW to plan their career and therefore, NOT READY for college. Of course, students do not agree with me; they believe that if they pass the college entrance exam, they are readied for college. The fact is to get accepted to a college is one thing, but be ready to do well in college is another issue.

From a perspective of college readiness, what do high school students need to prepare for success in college? Following are some advice, I often give to high school students before they enter college:

If you wait until college to plan your career, then it is too late. Students should plan their career as early as possible, so they know what they want, what skills they need, and select the field of study accordingly. Career planning should be based on your personal interests, and the skills that you have AND the practical aspect of the job market in your country. You should plan for a career that allows you to advance for the next 5, 10, 20 years of your working life. A career should NEVER end once you get a job, but it is a life-long effort.

Đọc thêm  Gửi sinh viên

If you think a college study is like high school, then you are making a mistake. Even you do well in high school does not guarantee that you will do well in college. There is a difference between high school and college, and you must be prepared to be an independent learner, rather wait for someone tell you what to do.  An independent learner is someone who knows about their studying requirements, plans their study efficiently, and assumes more personal responsibilities.

If you only study “just enough” to pass tests, then you will have difficulty in college because there are much more to learn and they can overwhelm you. Many top high school students have difficulty in their first year in college because they never developed a good study habit that involved spending a lot of hours for reading, reviewing, and learning. The standard rule is: “For every hour in class, you need to spend at least two hours of independent studying and one hour study with your friends.”

If you do not have a good reading habit, then you will not be successful in college because there are a lot of readings, besides the textbooks, you need to read reference materials and assigned readings every week. Without a good reading habit, you will not be able to complete all the required reading. College reading can be overwhelming with the massive amount of information that comes in every class. Students need good reading skills to be able to read through all kind of information from many sources. If you like to put off your studying until the last minute, you will not be able to cram that much information in your head. Good study habits come from pacing yourself by studying each day, rather than cramming before the exam.

Today, technology is in every field and impact everything. It is important for students to develop some computing skills, regardless what field of study that you choose. Having better technical skills will lead to a more successful educational experience, as well as more career opportunities. Today every career requires computing technology. The more you know, the more valuable your skills are to future employers. Before going to college, make sure that you learn some computing skills.

Nguồn: science-technology.vn/?p=5418 (science-technology.vn)

Leave a Reply