Chuỗi giá trị của doanh nghiệp là gì?

Chuỗi giá trị (Value Chain) của doanh nghiệp.

Nếu chỉ xem xét một DN dưới cái nhìn tổng thể thì không thể hiểu rõ về lợi thế cạnh tranh. Lợi thế cạnh tranh xuất phát từ nhiều hoạt động riêng biệt của doanh nghiệp trong thiết kế, sản xuất, marketing, nguồn nhân lực, phân phối, hỗ trợ sản phẩm, cung ứng. Mỗi hoạt động này đều đóng góp vào chi phí tương đối của doanh nghiệp, tạo cơ sở khác biệt hóa.

Cần có một phương pháp mang tính hệ thống để khảo sát mọi hoạt động của doanh nghiệp và sự tương tác của chúng, từ đó phân tích lợi thế cạnh tranh.

Trong cuốn “Lợi thế cạnh tranh” của tác giả Michael Porter đã đề xuất chuỗi giá trị “value chain” như là một công cụ cơ bản để thực hiện phân tích lợi thế cạnh tranh.

Chuỗi giá trị (value chain) là một chuỗi những hoạt động có liên quan của DN nhằm tạo và tăng giá trị cho khách hàng.

Michael E. Porter đề xuất chuỗi giá trị gồm 5 hoạt động cơ sở và 4 hoạt động bổ trợ đó là:5 Hoạt động cơ sở:

  1. Logistic đầu vào
  2. Vận hành
  3. Logistic đầu ra
  4. Marketing & Sale
  5. Service

4 Hoạt động hỗ trợ:

  1. Cơ sở hạ tầng của doanh nghiệp
  2. Quản trị nguồn nhân lực
  3. Phát triển công nghệ
  4. Thu mua

1 thought on “Chuỗi giá trị của doanh nghiệp là gì?”

Comments are closed.