Chương trình Quản lí hệ thống thông tin

Một sinh viên viết cho tôi: “Em muốn biết về chương trình Quản lí hệ thống thông tin được dạy ở đại học Mĩ và tại trường thầy. Thầy có thể gửi cho em toàn bộ chương trình đào tạo các môn cho bằng cử nhân trong Quản lí hệ thống thông tin được không? Xin cám ơn thầy.”

 

Đáp: Chương trình tại từng đại học có thể biến động chút ít, nhưng tất cả chúng đều tuân theo hướng dẫn chuẩn về chất lượng và sự nhất quán. Chương trình Quản lí hệ thống thông tin bao gồm mười môn học (được yêu cầu với mọi sinh viên) và năm môn lựa chọn mà sinh viên có thể chọn các môn dựa theo mối quan tâm của họ. Nội dung chương trình thường được cập nhật cứ hai hay ba năm dựa trên xu hướng công nghệ và nhu cầu công nghiệp.

Sau đây là chương trình Quản lí hệ thống thông tin hiện thời cho 2016 – 2018:

Các môn cốt lõi: (Được yêu cầu cho mọi sinh viên IS):

IS 101 – Nền tảng của Hệ thống thông tin

IS 102- Quản lí dữ liệu và thông tin

CS 101 – Nhập môn lập trình (lập trình Java)

 

IS 201 – Kết cấu nền công nghệ thông tin

IS 202 – Internet và phát triển Web

IS 205- Phân tích và thiết kế hệ thống

IS 215 – Quản lí cơ sở dữ liệu

 

IS 302 – Kiến trúc doanh nghiệp

IS 310 – Quản lí dự án

IS 307 – Chiến lược Hệ thông tin, quản lí và thu nhận

 

IS 401 – Tính toán mây

IS 402 – An ninh tính toán & an ninh Cyber

IS 410 – Dự án Capstone
Môn chọn lựa (Chọn 5 môn trong 7 môn)

IS 220 – Phát triển ứng dụng

IS 225 – Quản lí qui trình doanh nghiệp

 

IS 320 – Hệ thống toàn công ti

IS 330 – Nhập môn tương tức người-máy tính

IS 350 – Kiểm định và kiểm soát CNTT

 

IS 415 – Phát kiến hệ thông tin và công nghệ mới

IS 440 – An ninh CNTT và Quản lí rủi ro

 

Số hiệu môn học được chỉ danh như IS 101, IS 201, IS 401 chỉ ra môn học sinh viên phải học cho năm thứ nhất, thứ hai cho tới năm thứ tư.

 

—English version—

 

Information System Management Program

A student wrote to me: “I would like to know about the Information Systems Management program taught in U.S. university and at your school. Could you send me the entire course curriculum for the Bachelor degree in Information Systems Management? Thanks.

 

Answer: Program at each university may vary a little, but they all follow a standard guideline for quality and consistency. The Information System Management program consists of ten core courses (Required for all students) and five elective courses where students can select courses based on their interest. The program content usually gets updated every two to three years based on the technology trends and industry needs.

Following is the current Information Systems Management program for 2016 – 2018:

Core Courses: (Require for all IS students):

IS 101 – Foundations of Information Systems

IS 102- Data and Information Management

CS 101 – Introduction to Programming (Java programming)

 

IS 201 – Information Technology Infrastructure

IS 202 – The Internet and Web development

IS 205- Systems Analysis and Design

IS 215 – Database Management

 

IS 302 -Enterprise Architecture

IS 310 – Project Management

IS 307 -IS Strategy, Management, and Acquisition

 

IS 401 – Cloud Computing

IS 402 – Computing Security & Cybersecurity

IS 410 – Capstone Project
Elective Courses (Select 5 courses among seven)

IS 220 – Application Development

IS 225 – Business Process Management

 

IS 320 – Enterprise Systems

IS 330 Introduction to Human-Computer Interaction

IS 350 – IT Audit and Controls

 

IS 415 – IS Innovation and New Technologies

IS 440 IT Security and Risk Management

 

The designated course number such as IS 101, IS 201, IS 401  indicates the course student must take for the first year, the second year to the fourth year.

Nguồn: science-technology.vn/?p=5429 (science-technology.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.