Các tấm gương doanh nhân chú trọng đạo đức trong kinh doanh

Ông Nguyễn Hữu Long (Là Giám đốc điều hành, Phó Tổng Giám đốc, Cố vấn chiến lược, Thành viên HĐQT, Giám đốc cao cấp cho các tập đoàn lớn như Masan, THP, Trung Nguyên, TC Group, Hoà Bình, EduCapital, VUS, SC Johnson, ABB, Holcim, NetPoint Indochina. Đặc biệt, là người sáng lập Group Phát Triển Doanh Nghiệp Việt với gần 40.000 thành viên là lãnh đạo các doanh nghiệp trên toàn quốc).