Cơ hội cho phụ nữ

Theo một báo cáo giáo dục mới (2012), ngày nay phụ nữ chiếm 62% của mọi bằng cấp cử nhân ở Mĩ vì nhiều nữ ghi danh vào đại học hơn nam. Tuy nhiên phụ nữ chỉ chiếm 19% các bằng cấp trong khoa học, công nghệ, kĩ nghệ và toán học (STEM). Điều đó nghĩa là đa số phụ nữ vẫn theo đuổi các lĩnh vực truyền thống như giáo dục, kinh doanh, kinh tế, văn học, nghệ thuật hay dịch vụ xã hội. Không được hướng dẫn đúng, phụ nữ bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt bởi KHÔNG học trong các lĩnh vực STEM nơi có nhu cầu cao và vị trí trả lương cao.

Theo báo cáo này, vấn đề có nguyên nhân do thiếu thông tin về STEM (khoa học, công nghệ, kĩ nghệ và toán học) trong các phụ huynh những người thường không theo dõi xu hướng thị trường; bị tách rời khỏi thực tại của những nghề này hay có thể có cách nhìn khác về các lĩnh vực này. Tác giả đã phỏng vấn hàng nghìn phụ nữ và thấy rằng những hiểu sai này có gốc rễ sâu sắc trong vai trò truyền thống của phụ nữ trong xã hội. Một người mẹ thừa nhận: “Tôi đã bảo con gái tôi học giáo dục vì khi tôi lớn lên, dạy học đã là nghề tốt nhất cho phụ nữ. Không phụ nữ nào đã bao giờ làm việc trong khoa học hay công nghệ trừ phi họ làm thư kí.” Một phụ nữ khác hối tiếc: “Gia đình tôi bảo tôi rằng là phụ nữ tôi có thể không phải làm việc vì chồng tôi sẽ chăm lo điều đó. Vai trò của tôi là lấy chồng và chăm sóc con cái. Tôi học kinh tế trong đại học và lấy chồng nhưng chúng tôi không thể sống được với thu nhập của chồng tôi. Ngày nay tôi bán các thứ ở chợ vì không có việc làm cho những người với bằng cử nhân trong kinh tế.” Một phụ nữ khác giải thích: “Chị tôi có bằng trong kinh doanh và làm việc cho công ti lớn nhưng chị ấy không được kính trọng vì giáo dục của chị ấy hay kĩ năng của chị ấy. Chi ấy được thuê bởi vì ngoại hình của chị ấy và chị ấy bị đối xử tệ cho nên chị ấy thường về nhà và khóc. Tôi không muốn giống như chị ấy nhưng tôi có thể làm được gì? Tôi không thể học khoa học hay kĩ nghệ; những điều đó dành cho đàn ông, không cho đàn bà.”

Đọc thêm  Học nhiều và bay cao

Mặc dầu hiểu lầm văn hoá đã có trong thời gian dài, nhưng ngày nay với nhiều thông tin sẵn có thế trên Internet, mạng xã hội, và phương tiện tin tức, câu hỏi là tại sao phụ nữ vẫn KHÔNG ghi danh vào lĩnh vực STEM? Mặc dầu ngày nay dữ liệu có chỉ ra rằng số phụ nữ học khoa học y tế đã tăng lên và một phần ba sinh viên theo ngành y là phụ nữ nhưng có nhiều chọn lựa hơn chỉ là y. Chẳng hạn, ngày nay công nghệ thông tin (CNTT) và kĩ nghệ là các nghề tốt nhất cho cả đàn ông và đàn bà. Người tốt nghiệp có bằng cử nhân trong những lĩnh vực này có thể dễ dàng kiếm được việc làm trả lương tốt trong chỉ bốn năm và có thiếu hụt người có kĩ năng CNTT ở mọi nước. Câu hỏi của tôi là: Bao nhiêu phụ nữ nhận được thông tin này? Bao nhiêu phụ huynh biết về thông tin này? Và bao nhiêu cố vấn nhà trường phổ thông khuyên học sinh theo học các lĩnh vực STEM? Chừng nào thông tin về những nghề và cơ hội này còn chưa được biết tới, nhiều phụ nữ sẽ vẫn bỏ lỡ cơ hội này. Ngày nay, nhiều chính phủ đang lấy bước đi khuyến khích phụ nữ ghi danh vào các lĩnh vực STEM. Nhiều người điều hành công nghiệp đã tham gia cùng. Phó chủ tịch Google Susan Vijcicki gửi một bức thư ngỏ đề nghị phụ nữ học công nghệ thông tin và khuyến khích họ là “người sáng tạo phần mềm, không chỉ là người dùng.”

Mặc dầu có thể phải mất thời gian cho thay đổi xảy ra và qua thời gian chúng ta có thể thấy nhiều phụ nữ đi vào trong kĩ nghệ và công nghệ NHƯNG chờ đợi “cái gì đó xảy ra” có phải là điều đúng không? Ngày nay thế giới cần nhiều nhà khoa học và kĩ sư để đáp ứng cho nhu cầu cao. Chúng ta có nên chỉ đợi không? Tôi nghĩ phụ nữ cần nhiều thông tin về những cơ hội này cho họ ra quyết định, và họ sẽ ra quyết định ĐÚNG. Ngày nay mọi gia đình đều cần hai nguồn thu nhập để sống còn và chúng ta cần nhiều phụ nữ có nghề nghiệp chuyên môn hơn chỉ làm việc trong vai trò hỗ trợ. Điều chúng ta cần là thúc đẩy nhiều khoa học và công nghệ trong mọi trường để khuyến khích học sinh hội tụ vào những khu vực này. Học sinh phải được dạy sớm rằng đây là các khu vực có tương lai tốt và được kính trọng cao vì thế giới cần các nhà khoa học và nhà công nghệ. Chúng ta đang đi vào thông tin trong hơn mười năm nay và chúng ta KHÔNG nên chờ đợi.

Đọc thêm  Tại sao có công ti khởi nghiệp?

 

—English version—

 

Opportunities for Women

According to a new education report (2012), today women hold 62% of all bachelor’s degrees in the U.S. as more women are enrolling in college than men. However women only hold about 19% of degrees in science, technology, engineering and math (STEM). It means the majority of women are still pursuing traditional fields such as Education, Business, Economics, Literature, Arts, or Social services. Without proper guidance, women are missing many good opportunities by NOT studying in the STEM fields where there are high demand and high paying positions.

According to the report, the problem is caused by the lack of information about STEM (science, technology, engineering and mathematics) among parents who are often do not follow market trends; detached from the reality of these professions or may have different views about these fields. The authors interviewed thousands of women and found that these misconceptions have deep roots in the tradition roles of women in society. A mother admitted: “I told my daughters to study education because when I grew up, teaching was the best job for women. No women ever work in science or technology unless they are secretary.” Another woman regretted: “My family told me that as a woman I may not have to work because my husband will take care of that. My role was to get married and took care of the children. I studied economics in college and got married but we could not live with my husband’s income. Today I sell thing in the market because there is no job for people with a bachelors’ degree in economics.” Another woman explained: “My sister had a degree in Business and worked for a large company but she was not respected for her education or her skills. She was hired because of her look and she was treated badly so she often went home and cried. I do not want to be like her but what can I do? I cannot study science or engineering; those are for men, not women.”

Đọc thêm  Học nhóm

Although cultural misconceptions has been around for a long time, but today with so much information available on the Internet, social networks, and news media, the question is why women are still NOT enrolling in STEM fields? Although today data do show that the numbers of women studying health sciences have increased and a third of students study in medicine are women but there are many choices than just medicine. For example, today Information Technology (IT) and engineering are the best careers for both men and women. A graduate with a Bachelor’s degree in these fields could easily get a good paying job in just four years and there is a shortage of IT skilled people in every country. My questions are: How many women receiving this information? How many parents know about this information? And how many high school counselors would advice their students to study STEM fields? Unless information about these careers and opportunities are known, many women will still be missing on this opportunity. Today, many governments are taking steps to encourage women to enroll in STEM fields. Several industries executives have joined in. Google Vice President Susan Vijcicki sends an open letter to ask women to study Information technology and encourage them to be “software creators, not just users.”

Although it may take time for change to happen and overtime we may see more women go into engineering and technology BUT are waiting for “something to happen” the right thing? Today the world needs more scientists and engineers to meet the high demand. Should we just wait? I think women need more information about these opportunities for them to make decision, and they will make the RIGHT decision. Today every family needs two incomes to survive and we need more women to have professional careers than just work in supporting roles. What we need is to promote more science and technology in every school to encourage students to focus on these areas. Students must be taught early that these are areas that have good future and are highly respected as the world needs scientists and technologist. We are entering the Information for more than ten years and we should NOT wait.

Nguồn: science-technology.vn/?p=3386 (science-technology.vn)

Leave a Reply