Cơ hội vàng (tt)

Ngày nay thị trường việc làm cho Công nghệ thông tin đang “bùng nổ” khắp thế giới. Đây là cơ hội vàng cho nhiều sinh viên, và những người mới tốt nghiệp vì việc thiếu hụt người có kĩ năng kĩ thuật. Tin tức thú vị nhất là thiếu hụt cao nhất không phải ở Mĩ hay châu Âu mà ở Trung Quốc vì nước này đang xô vào thực hiện chính sách mới để là “Trung tâm công nghệ” tiếp cho thế giới vì “Trung tâm chế tạo” cho mô hình thế giới bây giờ là lỗi thời.

Một khảo cứu toàn cầu năm 2017 kết luận rằng thế giới sẽ cần ít nhất ba tới năm triệu công nhân trong lĩnh vực công nghệ mỗi năm để đáp ứng nhu cầu cao. Tuy nhiên, mặc cho số việc làm có sẵn cao, ít người tốt nghiệp đại học đủ phẩm chất vì chương trình đào tạo của họ KHÔNG bắt kịp với điều công nghiệp cần. Khảo cứu này cảnh báo rằng chừng nào chưa có giải pháp cấp thiết để giải quyết thiếu hụt này, nền kinh tế toàn cầu sẽ chậm lại trong vài năm tới. Ngày nay mọi ngành công nghiệp đều dựa trên công nghệ thông tin để vận hành. Khi nhiều tự động hoá và công nghệ robotics được thực hiện, nhu cầu về nhiều công nhân kĩ thuật hơn đã trở thành mối quan tâm chính cho phần lớn các doanh nghiệp. Tiến bộ của công nghệ như Trí tuệ nhân tạo, Robotics, Internet mọi vật, Thực tại ảo, v.v. đã tạo ra một kẽ hở rất lớn mà sẽ cần nhiều năm để lấp đầy vì hầu hết các trường đều chậm thích ứng với những thay đổi này. Ở Mĩ thị trường việc làm là nóng thế, nhiều công ti đang thuê người cho dù không có bằng đại học. Google, Facebook, Apple và nhiều công ti nữa, tất cả đều công bố rằng họ sẽ thuê bất kì ai có kĩ năng họ cần. Một quan chức điều hành nói: “Không thành vấn đề họ học kĩ năng ở đâu, dù là tự học hay qua môn học trực tuyến nếu họ có điều chúng tôi cần, chúng tôi sẽ thuê họ.”

Để nắm lấy cơ hội vàng này, sinh viên cần lựa chọn lĩnh vực học tập có nhu cầu cao và phát triển kĩ năng của họ tương ứng. Họ cần đi theo xu hướng thị trường để mở rộng tri thức của họ và đáp ứng nhanh chóng với thay đổi trong hoàn cảnh thị trường. Cho dù có việc làm, họ vẫn cần tiếp tục học những điều mới để giữ cho kĩ năng của họ được hiện thời với thay đổi công nghệ. Bằng việc biết ngoại ngữ như tiếng Anh, họ sẽ có nhiều chọn lựa hơn, có nhiều công ti để chọn làm việc vì cơ hội việc làm có thể ở nước khác.

 

—English version—

 

The golden opportunity

Today the job market for Information Technology is “Exploding” all over the world. This is a golden opportunity for many students, and new graduates because of the shortage of technically skilled people. The most interesting news is the highest shortage is not in the U.S. or Europe but China as this country is in a rush to implement the new policy to be the next “Technology center” for the world since the “Manufactures center” for the world model is now obsolete.

A 2017 global study concluded that the world will need at least three to five million workers in technology fields each year to meet the high demand. However, despite the high number of jobs available, few college graduates are qualified because their training programs are NOT keeping up with what the industry needs. The study warned that unless there is an urgent solution to solve this shortage, the global economy will be slow down significantly in the next few years. Today every industry is relying on information technology to operate. As more automation and robotics technologies are being implemented, the need for more technical workers has become a major concern for most businesses. The advance of technologies such as Artificial Intelligent, Robotics, Internet of Things, Virtual Reality, etc. has created a very big skills gap that will take many years to fill because most schools are slow to adapt to these changes. In the U.S. the job market is so hot, many companies are hiring people even without a college degree. Google, Facebook, Apple and many more, all announced that they will hire anyone who has the skills that they need. An executive said: “It does not matter where they learn the skills, whether self-learning or online courses if they have what we need, we will hire them.”

To seize this golden opportunity, students need to select a high demand field of study and develop their skills accordingly. They need to follow the market trends to broaden their knowledge and respond quickly to the changing in job market conditions. Even having a job, they still need to continue to learn new things to keep their skills current with technology changes. By knowing a foreign language such as English, they will have more choices, more companies to choose to work for as the job opportunity could be in another country.

Nguồn: science-technology.vn/?p=5990 (science-technology.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.