Cơ hội việc làm và kĩ năng được cần

Theo một khảo cứu kinh tế mới, kinh tế toàn cầu bắt đầu cải tiến và nếu bạn đang tìm việc làm, bạn sẽ có cơ hội tốt nếu bạn có kĩ năng đúng. Mặc dầu thị trường việc làm địa phương có thể biến động từ nước này sang nước khác nhưng năm 2014 được dự báo là năm tốt vì phần lớn các công ti đang thuê người để lấp vào nhiều vị trí họ cần nhưng đã không lấp được trong nhiều năm qua vì khủng hoảng tài chính.

Tuy nhiên đây không phải là lúc phạm sai lầm vì người tốt nghiệp đại học thường tìm điều họ muốn thay vì điều công ti cần thuê. Một khảo cứu mới điều tra trên năm nghìn người tốt nghiệp thất nghiệp trong sáu nước thấy rằng nhiều người trong số họ vẫn hi vọng tìm việc làm trong phương tiện tin tức, giải trí, nghệ thuật, âm nhạc, kiến trúc và trang trí nội thất, tất cả những nghề này không có nhu cầu cao bởi thị trường hiện thời. Tác giả của khảo cứu này lưu ý: “Điều quan trọng cho những người thất nghiệp này là đối diện với thực tại bằng việc tìm ra liệu có các việc làm mở ra không, công ti nào đang thuê người, và kĩ năng nào được cần để có việc làm thay vì tiếp tục ảo tưởng có được điều bạn muốn hay dựa trên bằng cấp của bạn là gì. Người tốt nghiệp thất nghiệp cần dành thời gian vào việc tự đánh giá mình để xác định mối quan tâm của họ, kĩ năng của họ và điều họ có thể cung cấp rồi so sánh với điều thị trường việc làm cần. Họ phải hỏi “Có kẽ hở giữa điều họ cần và điều tôi có thể cung cấp không?” “Tôi cần kĩ năng nào để có được việc làm?” Đây không phải là lúc chọn lựa mà là cơ hội để được sử dụng.

Dựa trên dữ liệu điều tra này, tác giả thấy 68% người tốt nghiệp thất nghiệp đã không có kĩ năng được cần, điều chỉ ra vấn đề cơ bản của việc chọn lĩnh vực học tập vì nhiều người trong số họ chắc sẽ làm tốt hơn nếu họ học ở các lĩnh vực khác như khoa học, công nghệ, kĩ nghệ và toán học (STEM) điều có nhu cầu cao thay vì các lĩnh vực như xã hội, nghệ thuật hay giải trí. Tác giả viết: “Bạn không thể chạy Marathon chừng nào bạn chưa được đào tạo và bạn không thể nghĩ được về có việc làm tốt chừng nào bạn không có kĩ năng được cần.”

Lựa chọn lĩnh vực học tập trong đại học là rất quan trọng. Những lĩnh vực nào đó có cơ hội tốt hơn để tìm việc làm có liên quan tới bằng cấp của họ. Chẳng hạn, các sinh viên học khoa học, công nghệ hay kĩ nghệ rất có thể tìm được việc làm liên quan tới bằng cấp của họ, trong khi các khu vực như văn học, nghệ thuật, âm nhạc hay giải trí là ít có khả năng nhất để làm như vậy. Ngày nay trở lại trường để học các kĩ năng khác cung cấp cơ hội tốt hơn trong việc có việc làm và nó có thể là tuỳ chọn tốt nhất cho nhiều người tốt nghiệp bị thất nghiệp. Không có đào tạo lại về kĩ năng mới, nhiều người có thể vẫn đứng trong hàng thất nghiệp hay làm việc trả lương thấp trong thời gian dài.

 

—English version—

 

Job opportunities and needed skills

According to a new economic study, the global economy is beginning to improve and if you are looking for job, you will have a good chance if you have the right skills. Although local job market may vary from one country to others but 2014 is predicted to be a good year as most companies are hiring to fill many positions that they need but did not fill in the past several years because of the financial crisis.

However this is not the time to make mistake as college graduates often looking for what they want rather than what the hiring company needs. A new study surveyed over five thousands unemployed graduates in six countries found that many of them are still hoping to find jobs in news media, entertainment, arts, music, architect and interior decoration, all of these are not high demand by the current market. The author of the study noted: “It is important for these unemployed to face the reality by find out where the job openings are, which companies are hiring, and what skills are needed to get jobs rather than continue with an illusion of getting what you want or based on what your degree is. Unemployed graduates need to spend time on self-assessment to determine their interests, their skills and what can they offer then compare to what the job market needed. They must ask “Is there a gap between what they need and what I can offer?” What skills do I need to get the job?” This is not the time to be choosy but an opportunity to get employed.

Based on survey data, the author found 68% of unemployed graduates did not have the needed skills which point to the basic issue of selecting the field of study as many of them would have done better if they had studied different fields such as science, technology, engineering or math (STEM) which are in high demand rather than fields such as social, arts, music or entertainments. The author wrote: “You cannot run the Marathon unless you have been training and you cannot think about having a good job unless you have the needed skills.”

Selecting the field of study in college is very important. Certain fields had better chance of finding a job that relates to their degrees. For example students who study science, technology or engineering are most likely to find jobs related to their degree, while area such as literature, arts, music or entertainment are least likely to do so. Today going back to school to learn different skills offer the better chance in employment and it could be the best option for many unemployed graduates. Without retraining for a new skill, many may stay on the unemployment line or work in lower-paying jobs for a long time.

Nguồn: science-technology.vn/?p=3938 (science-technology.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.