Con đường nghề nghiệp cho người kiểm thử

Một sinh viên hỏi: Nghề nghiệp cho người kiểm thử là gì? Lương trung bình cho người kiểm thử là thế nào? Ai đó bảo em rằng người kiểm thử làm được ít tiền hơn người lập trình. Điều đó có đúng không?”

 

Đáp: Có hai kiểu người kiểm thử phần mềm: Người kiểm thử mức vào nghề và người kiểm thử chuyên nghiệp, người làm nghề nghiệp trong kiểm thử phần mềm. Do đó, lương của người kiểm thử tuỳ thuộc vào kiểu và kĩ năng của họ. Phần lớn những người làm việc là người kiểm thử mức vào nghề đều là người tốt nghiệp đại học, họ không có nhiều kinh nghiệm cho nên công ti đặt họ vào vị trí này để họ học. Khi họ có đủ kinh nghiệm, họ sẽ tiến lên vị trí người lập trình, người phát triển, hay người thiết kế v.v. Trong trường hợp này, lương của người kiểm thử vào nghề là thấp hơn các vị trí khác. Tuy nhiên, với người kiểm thử chuyên nghiệp, những người có nhiều kinh nghiệm nhưng quyết định ở lại như người kiểm thử. Trong trường hợp này, lương của họ tuỳ thuộc vào giá trị họ gia tăng cho công ti. Về căn bản, không có khác biệt về cấu trúc lương giữa người kiểm thử, người phát triển và người thiết kế.

Đọc thêm  Độ đo dự án

Có con đường nghề nghiệp cho người kiểm thử từ mức vào nghề tới vị trí chuyên nghiệp: Người phần mềm bắt đầu như người kiểm thử mức vào nghề, chuyển lên người kiểm thử cấp cao, người lãnh đạo tổ kiểm thử, và cuối cùng là người quản lí kiểm thử. Họ bắt đầu bằng việc thực hiện một số kiểm thử mức thấp (kiểm thử đơn vị, kiểm thử chức năng) rồi chuyển lên kiểm thử mức cao hơn (kiểm thử tích hợp, kiểm thử Alpha, kiểm thử Beta, kiểm thử chấp nhận v.v.) rồi chuyển tới các khu vực chuyên môn hoá như tạo ra trường hợp kiểm thử, kịch đoạn kiểm thử, kiểm thử tự động, chiến lược kiểm thử, thủ tục kiểm thử, chính sách kiểm thử, kĩ thuật kiểm thử, cố vấn và hỗ trợ kiểm thử phương pháp, chuyên viên cố vấn kiểm thử kĩ thuật, lựa chọn công cụ kiểm thử.

Để giữ người kiểm thử chất lượng tốt còn lại trong công ti, người quản lí phải dành thời gian phát triển kĩ năng mềm của người kiểm thử vì họ sẽ chuyển từ làm việc với người phát triển sang làm việc với người quản lí dự án, người quản lí, khách hàng v.v.. Tổ kiểm thử chuyên nghiệp là chức năng mấu chốt của mọi công ti phần mềm, họ không chỉ thực hiện kiểm thử mà còn hỗ trợ cho người phát triển, người thiết kế, người quản lí dự án và người quản lí cấp cao trong công việc của họ.  Công ti tốt bao giờ cũng cung cấp môi trường cho người kiểm thử để làm tăng trưởng kĩ năng của họ.

Đọc thêm  Việc làm công nghệ tốt nhất ngày nay

 

—-English version—-

 

Career path for Tester

A student asked: What is a career for software tester? What is the average salary for tester? Somebody told me that tester make less money than programmer. Is it true?”

 

Answer: There are two types of software tester: An entry level tester and professional testers, people who make a career in testing software. Therefore, tester salary is depending on the type and their skills. Most people who work in an entry level testers are college graduates, they do not have a lot of experience so company put them in this position for them to learn. When they have enough experience, they will move on to programmer, developer, or designer positions etc. In this case, the salary of entry level testers is lower than other positions. However, for professional testers, people who have a lot of experiences but decide to stay as testers. In this case, their salary is dependent on the value that they add to the company. Basically, there is no differentiation between tester, developer and designer’s salary structures.

Đọc thêm  Kĩ năng công nghệ nào được cần tới?

There is a career path for testers from entry level to professional position: Software people starts as entry level tester, move to senior tester, test team leader, and eventually test manager. They starts by performing some low level tests (Unit test, Function test) then move to higher level tests (Integration tests, Alpha tests, Beta tests, acceptance tests etc.) then move to specialize areas such as create test cases, test scripts, automation tests, test strategy, test procedures, test policies, testing techniques, methodical test advice and support, technical test advice specialist, test tools selection.

In order to keep good quality testers within a company, manager must spend time developing the soft skills of testers as they are moving from working with developers to working with project manager, managers, customers etc.. Professional testing team is a critical function of all software companies, they are not just perform test but also support developers, designers, project managers and senior managers in their works.  Good company always provide an environment for testers to grow in their skill.

Nguồn: science-technology.vn/?p=2248 (science-technology.vn)

Leave a Reply