Giới thiệu phương pháp phân tích dữ liệu thời gian biến cố (survival analysis)