Giới thiệu sách mới “Mô hình hồi qui và khám phá khoa học” (Regression models and discoveries)