Giới thiệu sách “Phân tích dữ liệu với R: HỎI và ĐÁP”