Kiểm định phân bố chuẩn (test for normal distribution)