Cuộc thăm trường phổ thông

Không lâu trước đây, nhiều sinh viên đại học bắt đầu công ti phần mềm riêng của họ và trở thành tỉ phú và triệu phú. Bây giờ có vẻ như lịch sử đang lặp lại nhưng lần này thay vì thế là với học sinh phổ thông. Tuần trước, tôi được mời tới nói chuyện cho một câu lạc bộ máy tính trường phổ thông nơi tôi đã biết về xu hướng này, điều đã xảy ra trong quá khứ vài năm trước ở Mĩ nhưng bây giờ cũng đang phổ biến ở châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc nữa.

Vì lập trình máy tính được dạy ở trường phổ thông, số các trò chơi và chương trình được học sinh phổ thông phát triển đã tăng lên đáng kể. Mặc dầu nhiều chương trình đã không có chất lượng thương mại để được bán ở cửa hàng nhưng hàng nghìn chương trình trong số đó đã được trao đổi giữa các học sinh và nó đang thu được sự phổ biến. Ông Skipper, một giáo viên tổ chức ra câu lạc bộ ở trường phổ thông bảo tôi: “Những học sinh này trưởng thành cùng công nghệ; họ có Laptop, iPhone, iPad cho nên khi lập trình máy tính như Java và Ruby được dạy, họ đã bắt kịp rất nhanh. Vì ứng dụng di động là dễ học, nhiều người bắt đầu xây dựng app di động. Chúng tôi có cuộc thi hàng tháng về app di động tốt nhất và số học sinh nộp app của họ đã tăng lên vững chắc.”

Giống như nhiều nhà doanh nghiệp trẻ, Simon Densmore một học sinh 15 tuổi hiểu rằng thành công không tới dễ dàng. Vài tháng trước, anh ta đã phát triển một app di động để dạy cho học sinh tiểu học đại số cơ sở và bán được 64 bản. App thứ hai của anh ta cho phép trẻ em lớp mẫu giáo chơi với số và học số học đã làm tốt hơn với 536 tải xuống. Anh ta nói: “Tôi lạc quan; nếu tôi có thể có cái gì đó giống như “Angry Bird” tôi có thể làm hàng triệu đô la. Tôi vẫn còn nhiều năm phía trước cho nên ngày nào đó điều đó sẽ xảy ra.”

Vì số câu lạc bộ máy tính trường phổ thông đang tăng lên ở mọi bang ở Mĩ, số các học sinh phổ thông học lập trình cũng tăng lên nhanh chóng. Nhiều người muốn trở thành “Bill Gates tiếp” hay “Steve Jobs tương lai” và họ tạo ra công ti mới mở. Nếu bạn tham dự cuộc họp câu lạc bộ máy tính, bạn sẽ ngạc nhiên thấy những người 16 tuổi thảo luận các ý tưởng về chiến lược doanh nghiệp và thăm dò cơ hội thị trường. Một học sinh bảo tôi: “App di động là dễ, cú pháp đơn giản. Em chỉ mất hai tuần để học Objective C trong khuôn khổ iOS. Em phát triển app di động trong mười ngày, phần lớn ngoài giờ nhà trường.” Một học sinh khác giải thích: “Tốt hơn cả là bắt đầu từ bây giờ khi bạn còn trẻ. Nếu bạn thành công, bạn làm được nhiều tiền. Nếu bạn thất bại, bạn vẫn sống với bố mẹ cho nên không có rủi ro gì.”

Đọc thêm  Thách thức của học tích cực

Jenifer Ma, một học sinh khác bảo tôi: “Mọi người nghĩ máy tính dành cho con trai. Họ sai; có nhiều con gái trong câu lạc bộ máy tính bây giờ. Chúng em phát triển app di động nhưng cách tiếp cận của chúng em khác. Con trai phần lớn quan tâm tới trò chơi; chúng em quan tâm nhiều tới app xã hội mà kết nối bạn gái với các bạn để chia sẻ truyện và các thứ chúng em tạo ra. Chúng em bán nhiều app thực hành hơn tụi con trai và chúng em đã làm tốt vì chúng em được nhiều phần thưởng hơn tụi con trai đó.”

Một trong những app di động mà Jenifer chỉ cho tôi xem dành cho học sinh tiểu học: Khi học sinh tới trường họ nhấn một nút trên điện thoại di động và tín hiệu được gửi đi tới bố mẹ họ rằng họ đã ở trong lớp. Khi trường tan, họ nhấn nút khác để bảo bố mẹ tới đón họ. Mỗi lúc họ làm điều đó, họ được điểm và cứ 100 điểm họ có thể được phần thưởng trong điện thoại của họ như một tải xuống nhạc hay một tin nhắn được gửi cho bố mẹ họ để nhắc bố mẹ cho học sinh quà. Cô bé nói: “Các bố mẹ thích nó, đó là cách đảm bảo cho họ rằng con họ an toàn ở trường. Vì phần lớn bố mẹ đều đi làm, nhiều người lo lắng về con họ cho nên với app này, họ rất sung sướng.” Cô ta nói rằng cô đã bán trên năm nghìn app đó với giá mỗi app $1.

Nhiều công ti phần mềm lớn chú ý tới các học sinh này. Một số trong họ nhận được đề nghị việc làm tại Microsoft, Google, và Facebook vào mùa hè nơi họ học thêm về hệ điều hành di động. Một số công ti phát triển mạng xã hội để giúp cho những thanh thiếu niên tổ chức học lập trình trong trường phổ thông của họ.

Ông Skipper bảo tôi: “Mục đích ở đây là về hứng khởi và học tập. Bạn sẽ ngạc nhiên về bao nhiêu ý tưởng lớn có thể tới từ những người trẻ này. Điều quan trọng là những học sinh này đang học toán học vì họ không biết nó, họ không thể làm thuật toán tốt hơn. Là thầy giáo toán, tôi rất sung sướng.”

Ông Wilson, thầy hiệu trưởng, người là cố vấn của câu lạc bộ, nói rằng trong những năm gần đây ông đã để ý thấy sự dịch chuyển trong hành vi của học sinh. Nhiều người đang học nhiều hơn và số học sinh có vấn đề đã giảm lớn. Điều kích động học sinh bây giờ là học lập trình để xây dựng app di động. Vài năm trước, học sinh thường nhảy múa và tiệc tùng và đã không chú ý tới học tập. Công nghệ thay đổi và mọi thứ đã bùng nổ vì iPhone và iPad.

Đọc thêm  Tìm việc làm

Ông ấy kết luận: “Chúng tôi sẽ bắt đầu câu lạc bộ robot sang năm điều sẽ thu hút nhiều học sinh hơn tham gia vào. Chừng nào học sinh còn say mê học tập, chúng tôi rất sung sướng.”

 

—-English version—-

 

A visit to a high school

Not long ago, college students started their own software companies and become billionaires and millionaires. Now it looks like history is repeating but this time with high school students instead. Last week, I was invited to talk to a high school computer club where I learned about this trend that happened in the past few years in the U.S but now is also popular in Europe, Japan, and S. Korea too.

Since computer programming was taught in high school, the number of games and programs developed by high school students has been increasing significantly. Although many did not have the commercial quality to be sold in store yet but thousands of them were exchanged among students and it is gaining popularity. Mr. Skipper, a teacher who organized the Computer Club in local high school told me: “These students grow up with technology; they have Laptop, iPhone, iPad so when computer programming such as Java and Ruby are taught, and they catch up very quickly. Since mobile application is easy to learn, many start to build mobile apps. We have competition every month for the best mobile app and the numbers of students submit their app has been increasing steadily.”

Like many young entrepreneurs, Simon Densmore a 15 years old student understand that success does not come easy. Few months ago, he developed a mobile app to teach elementary students basic algebra and sold 64 copies. His second app to allow kinder-garden children to play with number and learn arithmetic did better with 536 downloads. He said: “I am optimistic; if I can have something like “Angry Bird” I can make million dollars. I still have many years ahead of me so someday it will happen.”

Because the number of high school computer clubs is increasing in every state in the U.S, number of high school students learning to program is also increasing fast. Many want to become “The next Bill Gates” or “Future Steve Jobs” and they create start-ups. If you attend computer club meeting, you will be surprised to see 16 years old discuss ideas of business strategies and explore market opportunities. A student told me: “Mobile app is easy, the syntax is simple. It only took me about two weeks to learn Objective C in the iOS framework. I develop mobile app in about ten days, mostly after school.” Another student explain: “It is better to start now when you are young. If you succeed, you make a lot of money. If you fail, you are still living with your parent so it has no risk.”

Đọc thêm  Bạn thực sự cần gì?

Jenifer Ma, another student told me: “Everybody thinks computer is for boy. They are wrong; there are many girls in the computer club now. We develop mobile apps but our approach is different. The boys are mostly interested in games; we are interested more on social apps that connect girls with friends to share stories and things that we created. We sold more practical apps than those boys and we did well since we won more awards than those boys.

One of the mobile apps that Jenifer showed me was an app for elementary students: When students come to school they push a button on their mobile phone and a signal is sent to their parents that they are in class. When the school is over, they push another button to ask parents to pick them up. Each time they do that, they earn point and each 100 points can get them an award in their phone such as a music download or a message sent to their parent to remind them to get the student a gift. She said: “Parents love it, it is way to assure them that their children are safe and in school. Since most parents are working, many worry about their children so with this app, they are very happy.” She said that she has sold over five thousand of that app at $1 each.

Many large software companies are paying attention to these students. Some of them get offer jobs at Microsoft, Google, and Facebook in the summer where they are learning more about mobile operating systems. Some companies develop social network to help these teenagers organize programming study groups in their high schools.

Mr. Skipper told me: “The goal here is about inspirational and learning. You will be surprised of how many great ideas can come from these young people. The important is these students are learning math since they know without it, they cannot develop better algorithms. As a math teacher, I am very happy.”

Mr. Wilson, the principal who is the club’s adviser, said that in recent years he had noticed a shift in student behavior. Many are studying more and number of student get into trouble has dropped significantly. The thing that excites them now is to learn programming to build mobile apps. Few years ago, students are more into dancing and partying and did not pay attention to study. Technology changed that and things have exploded because of iPhone and iPad.

He concluded: “We will start the robotic club next year that will get more students involved. As long as they are exciting about learning, we are very happy.”

Nguồn: science-technology.vn/?p=1307 (science-technology.vn)