Dành cho học sinh trung học

Một học sinh trung học viết cho tôi: “Em sẽ vào đại học năm tới và dựa theo lời khuyên trên blog của thầy, em chọn học Khoa học máy tính. Em hi vọng tìm được việc làm khi tốt nghiệp để làm cho bố mẹ em tự hào. Có cái gì em cần làm để thành công ở đại học?

 

Tôi viết cho cô ấy: “Thầy vui mừng là em đã chọn một lĩnh vực học tập tốt nhưng giáo dục đại học KHÔNG chỉ là về có được việc làm mà còn mở mang tâm trí em để cho em có thể trưởng thành con người có trách nhiệm cho gia đình em và xã hội của em. Thầy đã viết nhiều bài báo về cách thành công ở đại học trong blog của thầy, xin em đọc chúng. Tuy nhiên, vì em hỏi, thầy sẽ cho thêm một lời khuyên: Bên cạnh việc phát triển tri thức hàn lâm và kĩ năng, em cần đọc thật nhiều sách để mở rộng tri thức của em.

Việc đọc giúp cho em luyện tập bộ não của em, giữ cho em thảnh thơi, và chuẩn bị cho em học thêm. Ngày nay nhiều học sinh không đọc mấy cho nên tri thức của họ bị giới hạn, điều ngăn cản họ nghĩ rộng hơn và sâu hơn. Với công nghệ di động, học sinh bị sao lãng bởi tin nhắn, email, Facebook, và twitter, sự chăm chú của họ bị phân chia vào nhiều hướng và không thể tập trung được. Tuy nhiên, bằng việc đọc, em đang tập trung vào một điều và tránh những sao lãng không cần thiết. Khả năng này giúp em học tốt và hiệu quả hơn.

Là học sinh trung học, em nên duy trì hội tụ vào lĩnh vực học tập nhưng không lo nghĩ quá nhiều về điểm số hay bài thi. Khi mà em vẫn làm hết sức và duy trì tiến bộ riêng của em, em sẽ học tốt. Mọi người đều phạm sai lầm nhưng chừng nào em học KHÔNG phạm cùng sai lầm lần nữa, thì em đang làm tốt. Đừng bị thất vọng vì nhiều điều có thể không xảy ra như em ước ao nhưng duy trì thái độ tích cực của em và giữ mối quan tâm của em trong việc học tập của riêng em. Nhớ rằng điều tốt, cũng như điều xấu, sẽ tới và đi nhưng mục đích giáo dục của em nên vẫn còn như vậy vì em đang nhắm tới nghề nghiệp tốt nhất ngày nay điều sẽ làm cho em và gia đình em hạnh phúc.

 

—English version—

 

For high school students

A high school graduate wrote to me: “I will go to college next year and based on the advice on your blog, I choose to study Computer Science. I hope to find a job when graduate to make my parents proud. Is there anything that I need to do to be successful in college?

 

I wrote to her: “I am glad that you have selected a good field of study but a college education is NOT only about getting a job but also open your mind so you can mature into a responsible person for your family and your society. I have written many articles about how to succeed in college on my blog, please read them. However, since you ask, I will give one more advice: Besides developing academic knowledge and skills, you need to read as many books as possible to broaden your knowledge.

Reading helps you to exercise your brain, keeps you relax, and prepares you for further study. Today many students do not read much so their knowledge is limited which prevent them from thinking broader and deeper. With mobile technologies, students are distracted by text messages, email, Facebook, and twitter, their attention is divided in  many directions and cannot concentrate. However, by reading, you are concentrating on one thing and avoid unnecessary distractions. This ability helps you to study better and effectively.

As a college student, you should stay focus on your field of study but do not worry too much about grades or exams. As long as you do your best and maintain your own progress, you will do well. Everybody makes mistakes but as long as you learn NOT to make the same mistake again, then you are doing fine. Do not be disappointed for things may not happen as you wish but maintain your positive attitude and keep interested in your own learning. Remember that good thing, as well as a bad thing, will come and go but your educational goals should remain the same as you are aiming toward the best career today that will make you and your family happy.

Nguồn: science-technology.vn/?p=5858 (science-technology.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.