Categories
HỌC

ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY THANG ĐO

– Độ tin cậy của thang đo thường được đánh giá bằng phương pháp nhất quán nội tại qua hệ số Cronbach’s Alpha.
– Chạy cho từng nhân tố (cả độc lập và phụ thuộc)
– Mục đích là tìm hiểu xem các biến quan sát có cùng đo lường cho 1 khái niệm cần đo hay không. Muốn biết cái nào đóng góp nhiều hay ít thì quan sát hệ số tương quan biến – tổng.
– Sử dụng phương pháp hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha trước khi phân tích nhân tố EFA để loại các biến không phù hợp vì các biến rác này có thể tạo ra các nhân tố giả khi phân tích EFA (Nguyễn Đình Thọ & Nguyễn Thị Mai Trang, 2009).
– Điều kiện khi chạy Cronbach’s alpha:
– Hệ số cronbach’s alpha > 0.6
– Hệ số tương quan biến – tổng > 0.3
(thường khi loại 1 biến thì hệ số cronbach’s alpha phải tăng hơn trước)

(st)