Đào tạo kĩ thuật

Một người viết cho tôi: “Em càng đọc về Cách mạng công nghiệp 4.0, em càng lo nghĩ về tương lai của em. Khi em đọc blog của thầy em còn bị sợ nữa. Dường như em làm gì cũng chẳng thành vấn đề, robots và công nghệ đang đẩy mọi người như em ra khỏi việc làm. Em có thể làm gì? Xin thầy lời khuyên.”

 

Đáp: Mặc dầu một số nhà kinh tế đã dự báo rằng Robots và Trí khôn nhân tạo sẽ lấy đi việc làm của con người nhưng em cần tự hỏi mình: “Ai tạo ra những công nghệ và robots này?”  Câu trả lời là người kĩ thuật. Cho nên nếu em muốn đảm bảo rằng em sẽ có việc làm trong tương lai, em cần phát triển kĩ năng kĩ thuật. Ngày nay tiến bộ của công nghệ đã tạo ra nhiều cơ hội hơn cho những người có hay sẵn lòng học kĩ năng kĩ thuật.

Có những kĩ năng này không có nghĩa em phải đi tới trường. Có nhiều môn học trực tuyến mà em có thể học mà không phải trả tiền như Các môn học trực tuyến mở cho đại chúng (MOOCs.) hay các bài học trên Youtube. Nếu em đưa nỗ lực vào học, em có thể thành công. Vì có thiếu hụt công nhân có kĩ năng kĩ thuật, các công ti như Google, Microsoft, Amazon đang thuê những người không có bằng cấp, chừng nào họ có kĩ năng mà các công ti này cần.

Mùa hè năm ngoái, tôi đã dạy lớp lập trình máy tính năm tuần cho học sinh trung học như một phần của sáng kiến STEM. Trong vòng vài tuần, các đại diện từ Google và Facebook đã ở đó để thuê các học sinh hoàn thành môn học này. Họ bảo tôi: “Nếu các em có thể lập trình trong Java, Javascript, và Python, chúng tôi sẵn lòng thuê họ làm người lập trình.” Tôi hỏi: “Nhưng đây mới chỉ là những học sinh lớp 11 và 12 người mới qua vài tuần đào tạo.”  Một đại diện giải thích: “Chúng tôi cần nhiều công nhân có kĩ năng. Chúng tôi đang thuê người tốt nghiệp đại học cho các việc làm chuyên sâu nhưng việc lập trình là đủ tốt cho học sinh trung học và những người không vào đại học. Bây giờ chúng tôi tuyển ở trường trung học để tìm công nhân có chất lượng vì chúng tôi cần nhiều người lập trình. Nếu họ giỏi lập trình, chúng tôi sẵn lòng đào tạo họ cho các việc làm khác nữa. Chúng tôi trả tiền cao cho các trường trung học để phát triển nhiều lớp máy tính hơn kiểu như thế này vì chúng tôi cần công nhân để lấp vào việc làm của chúng tôi.” Một người khác nói thêm: “Có nhiều việc làm trong công nghệ hơn là mọi người đã từng nghĩ. Nếu họ biết các kĩ năng chúng tôi cần, cách phát triển chúng thì họ sẽ có được việc làm tốt.”

Trên khắp báo chí tin tức ti vi, các công ti công nghệ đang phàn nàn về “kẽ hở kĩ năng” ngăn cản họ có công nhân mà họ cần. Và điều này KHÔNG chỉ ở Mĩ vì châu Âu và châu Á cũng có cùng vấn đề này nữa. Khi tôi ở Trung Quốc, tôi thấy nhiều quảng cáo về việc làm lập trình trên báo chí và bảng thông báo của họ. Tôi hỏi anh bạn của tôi và họ nói: “Chúng tôi cần nhiều người kĩ thuật vì các trường của chúng tôi không tạo ra đủ số họ.” Tôi ngạc nhiên: “Với một nước một tỉ người và hàng nghìn đại học và các ông không có đủ công nhân kĩ thuật sao?” Bạn tôi giải thích: “Người tốt nghiệp đại học ưa thích làm việc cho các công ti lớn với việc làm văn phòng tốt. Với họ, việc lập trình là không phù hợp cho giáo dục bốn năm vì lương thấp. Chúng tôi có thất nghiệp cao trong số những người tốt nghiệp đại học vì họ không sẵn lòng làm những việc làm trả lương thấp.”

Hiện thời, các vấn đề đang được nêu ra về thiếu hỗ trợ từ trường học để đáp ứng cho nhu cầu công nghiệp nhưg nhiều người hàn lâm vẫn duy trì lập trường của họ rằng đại học KHÔNG phải là trường hướng nghiệp và họ biết cái gì là tốt nhất cho học sinh của họ. Các công ti đổ lỗi cho các trường hội tụ quá nhiều và lí thuyết mà không hội tụ vào ứng dụng để phát triển nhu cầu được cần còn các trường lại đổ lỗi cho các công ti vì can thiệp vào công việc giáo dục của họ. Nhiều phụ huynh và học sinh giận các trường về việc thất nghiệp cao của người tốt nghiệp đại học và việc thiếu lời khuyên đúng từ các cố vấn nghề nghiệp. Những tranh cãi này vẫn tiếp tục và nạn nhân là học sinh những người không biết học cái gì và họ cần những kĩ năng nào.

Học sinh thường hỏi tôi: “Em cần kĩ năng nào và làm sao em phát triển các kĩ năng mà có thể làm cho em có việc làm tốt?” Trong nhiều năm tôi đã viết nhiều bài trên blog của tôi về chủ đề này mà đã được dịch sang nhiều thứ tiếng. Khi học sinh hỏi: “Em nên học cái gì?” Câu trả lời của tôi là: “Công nghệ, công nghệ và công nghệ.” Năm ngoái, một nữ sinh viên năm thứ ba đã than: “Nhưng em học Quản trị kinh doanh. Có trễ quá không?” Tôi bảo cô ấy: “Học bất kì cái gì không bao giờ là quá trễ. Mọi doanh nghiệp đều sẽ cần những người có kĩ năng kĩ thuật. Ngày nay mọi công ti kinh doanh đều đang trở thành công ti công nghệ. Là sinh viên về kinh doanh, em cần học lớp máy tính nào đó để làm mạnh kĩ năng của em. Bất kể em làm ở đâu, em làm kiểu công việc nào, em đều cần có kĩ năng kĩ thuật.”

Một học sinh trung học than: “Gia đình em nghèo và không thể đảm đương được giáo dục đại học cho em. Em cần có việc làm để hỗ trợ cho bố mẹ em.” Tôi giải thích: “Em không cần vào đại học để có việc làm. Điều em cần là kĩ năng và có nhiều chỗ mà em có thể học được những kĩ năng này. Em có thể học từ các lớp học trực tuyến như MOOCs, hay tham dự các khoá học lập trình máy tính ngắn để giúp cho em có việc làm. Em nên bắt đầu bằng các lớp lập trình trong Java, JavaScript, và Python. Một khi em có những kĩ năng này, học lớp Tính toán mây hay lớp phát triển mạng thì em sẽ làm tốt.”

Một người tốt nghiệp đại học hỏi “Em đã tốt nghiệp trong văn học. Em có thể học kĩ năng kĩ thuật không?” Tôi bảo anh ta: “Sao không? Là người có giáo dục đại học, em có thể học bất kì cái gì nếu em đưa nỗ lực vào. Thầy gợi ý rằng em học các lớp lập trình máy tính trong Java, và C++ rồi học lớp an ninh máy tính như phát hiện đe doạ Xi be và phát hiện xâm nhập và em có thể làm việc như chuyên viên an ninh máy tính.”

Có nhiều kĩ năng kĩ thuật được cần trong công nghiệp ngày nay, và khó mà kể ra mọi thứ. Sẽ có nhiều kĩ năng nữa nổi lên khi công nghệ đang thay đổi mọi lúc. Các lĩnh vực công nghệ sẽ tiếp tục tiến hoá nhanh vì việc thay đổi nhanh chóng đó. Vì nhiều đại học quá chậm thay đổi, nhiều công ti sẽ thuê người có kĩ năng mà họ cần thay vì dựa vào “bằng cấp” và qua thời gian, tôi nghĩ điều đó sẽ làm thay đổi nhiều thứ, đặc biệt là hệ thống giáo dục truyền thống.

 

—English version—

 

Technical training

A person wrote to me: “The more I read about the Industrial Revolution 4.0, the more I worry about my future. When I read your blog I was scared too. It seems no matter what I do, robots and technology are pushing people like me out of a job. What could I do? Please advise.”

 

Answer: Although some economists have predicted that soon Robots and Artificial Intelligence will take people’s jobs but you need to ask yourself: “Who create these technologies and robots?  The answer is technical people. So if you want to ensure that you will have a job in the future, you need to develop technical skills. Today the advance of technology has created more opportunities for people who have or are willing to learn technical skills.

Getting these skills does not mean you have to go to school. There are many online courses that you can learn without paying such as Massive Open Online Courses (MOOCs.) or Youtube tutorials. If you put in your effort to learn, you can succeed. Since there is a shortage of technical skills workers, companies like Google, Microsoft, Amazon are hiring people without a degree, as long as they have the skills that they need.

Last summer, I taught a five-week computer programming class for high school students as part of a STEM initiative. Within a few weeks, representatives from Google and Facebook were there to hire students who complete the course. They told me: “If they can program in Java, Javascript, and Python, we are willing to hire them as programmers. I asked: “But these are just 11 and 12 graded students who only have a few weeks of training.”  A representative explained: “We need more skilled workers. We are hiring college graduates for advanced jobs but programming job is good enough for high school students and people who do not go to college. We are now recruiting in high school to find qualified workers as we need more programmers. If they are good at programming, we are willing to train them for other jobs too. We are paying high schools to develop more computer classes like this as we need workers to fill our jobs.” Another person added: “There are more jobs in technology than people even thought. If they know what skills we need, how to develop them then they will get a good job.”

All over newspapers and TV news, technology companies are complaining about the “skills gap” preventing them from getting workers that they need. And this is NOT just in the U.S. as Europe and Asia also have the same problem too. When I was in China, I saw a lot of advertising for programming jobs in their newspapers and billboard. I asked my friends and they said: “We need more technical people because our schools do not produce enough of them.” I was surprised: “For a country of billion people and thousands of universities and you do not have enough technical workers? My friend explained: “College graduates prefer to work for big companies with good office jobs. To them, programming jobs are not suitable for a four-year education because the salary is low. We have high unemployment among college graduates as they are not willing to work on lower-paying jobs.”

Currently,  issues are being raised about the lack of support from schools to meet industry demand but many academic people maintain their position that university is NOT a vocational school  and they know what is best for their students. Companies are blaming schools that focus too much on theories without applications to develop the needed skills and the schools are blaming companies for interfering in their education works. Many parents and students were angry with the schools about the high unemployment of college graduates and the lack of proper advice from career advisors. These debates continue and the victims are students who do not know what to study and what skills that they need.

Students often ask me: “What skills do I need and how do I develop the skills that can get me a good job?” For years I have written many articles on my blog about this topic that have been translated into several languages. When students ask: “What should I study?” My answer is: “Technology, Technology, and Technology.” Last year, a third-year student lamented: “But I studied Business Administration. Is it too late?” I told her: “It is never too late to learn anything. Every business will need people with technical skills. Today every business company is becoming a technology company. As a Business student, you need to take some computer classes to strengthen your skills. Regardless where you work, what type of work you do, you need to have technical skills.”

A high school student lamented: “My family is poor and cannot afford a college education for me. I need to have a job to support my parents.” I explained: “You do not need to go to college to get a job. What you need is skills and there are many places that you can learn these skills. You can learn from online classes such as MOOCs, or attend short computer programming courses to help you to get a job. You should start with programming classes in Java, JavaScript. And Python. Once you have these skills, take Cloud Computing class or Network development class then you will do well.”

A college graduate asks “I graduated in literature. Can I learn technical skills? I told him: “Why not? As a college educated person, you can learn anything if you put your effort in. I suggested that you take computer programming classes in Java, and C++ then take Computer security classes such as Cyber threat detection and Intrusion Detection and you can work as a Computer security specialist.”

There are many technical skills that are needed in the industry today, and it is hard to list everything. There will be more skills emerging as technology is changing all the time. The technology fields will continue to evolve fast because of that rapid change. Since many universities are too slow to change, many companies will hire people who have the skills that they need instead of relying on “The Degree” and over time, I think it will change many things, especially the traditional education system.

Leave a Reply

Your email address will not be published.