Đặt mục đích học tập của bạn

Trong suốt các năm dạy đại học và nói chuyện với những sinh viên giỏi nhất, tôi đã thấy rằng tất cả họ có một điểm chung. Tất cả họ đều có kế hoạch nghề nghiệp rõ ràng cho bản thân họ và tuân theo chúng một cách cẩn thận. Ngay cả khi họ bắt đầu kế hoạch của họ với chút ít hoài nghi về mục đích họ đã đặt, chung cuộc tất cả họ đều tin vào nó và quyết tâm làm cho nó thành hiện thực.

Nhiều sinh viên bảo tôi rằng họ đã ngạc nhiên về sức mạnh của việc đặt mục đích và lập kế hoạch nghề nghiệp. Bởi vì điều đó, tất cả họ đều đã hoàn thành tốt hơn nhiều so với họ đã từng tin là có thể trong đại học. Về sau họ qui thành công của họ cho quá trình tư duy qua mọi khía cạnh của việc làm của họ rồi phát triển bản lộ trình chi tiết, được viết ra để làm cho họ đi tới nơi họ muốn đi.

Một sinh viên bảo tôi: “Khi em làm việc dần từng bước hướng tới mục đích nghề nghiệp mà em đã đặt cho bản thân mình, bằng cách nào đó em làm phát sinh ra bên trong bản thân em cảm giác liên tục về thành công và thành đạt. Em cảm thấy tích cực và được động viên hơn. Em cảm thấy nhiều kiểm soát hơn về cuộc sống riêng của em. Em cảm thấy hạnh phúc hơn và được hoàn thành hơn. Cuối cùng em chẳng mấy chốc phát triển được đà tâm lí, cái tạo cho em khả năng để vượt qua chướng ngại khi em tiến tới đạt mục đích của em.”

Lập kế hoạch nghề nghiệp bắt đầu bằng việc xác định bạn muốn làm gì với tri thức và kĩ năng của bạn. Tri thức của bạn là cái máy lái bạn đi, kế hoạch nghề nghiệp là bản lộ trình, và mục đích nghề nghiệp của bạn là đích đến. Có mục đích nghề nghiệp sẽ giúp cho bạn đặt ra chiều hướng từ lúc bắt đầu giáo dục đại học của bạn. Bạn vào đại học để được giáo dục và với giáo dục của bạn, bạn có thể đạt tới cái gì đó có nghĩa cho bạn. Với tri thức bạn thu được trong đại học bạn có thể làm nhiều điều. Tri thức của bạn, kỉ luật của bạn, quyết tâm của bạn và niềm tin của bạn là cái trục quanh đó bánh xe cuộc sống của bạn quay. Mọi điều trong đại học đều bắt đầu với việc bạn làm sáng tỏ mục đích nghề nghiệp của bạn và cam kết bản thân bạn làm cho nó thành thực tại.

Đọc thêm  Lời khuyên từ bạn bè

Sinh viên thành công là thành công vì họ rất rõ ràng về điều họ muốn đạt tới. Sinh viên không thành công là không chắc về tương lai của họ. Họ thường thay đổi chiều hướng và mục đích mọi lần họ đối diện với chướng ngại. Ngày nay, nhiều sinh viên vào đại học mà không có tham vọng nghề nghiệp và không có mục đích nào. Họ chỉ nghĩ về có bằng cấp và việc làm, KHÔNG nghĩ về nghề nghiệp và mục đích. Nhiều người bị lạc trong thời gian ở đại học vì họ không có lộ trình hướng dẫn họ. Không có chiều hướng rõ ràng hay mục đích, họ chỉ trôi giạt từ lớp này sang lớp khác. Một số có thể tốt nghiệp nhưng không có kế hoạch nghề nghiệp rõ ràng, họ sẽ lấy bất kì cái gì tới trên đường của họ và để cho mọi thứ xảy ra cho họ. Nếu cái gì đó tốt xảy ra, họ tin rằng họ may mắn và nếu cái gì đó xấu xảy ra, họ trách số phận của họ.

Có chiều hướng và mục đích rõ ràng là bắt đầu của quá trình xây dựng sự tự tin, lòng tự trọng và tính cách cá nhân. Khi bạn để thời gian để nghĩ về điểm mạnh của bạn, ước vọng của bạn, mơ ước của bạn rồi tự mình cam kết theo đuổi nó, bạn cảm thấy dâng trào sức mạnh tinh thần và quyết tâm mạnh. Bạn cảm thấy nhiều năng lực hơn, nhiều năng lực hoàn thành mục đích bạn đã đặt cho bản thân mình.

Đọc thêm  Theo đuổi bằng Thạc sĩ

Với sinh viên năm thứ nhất, quyết định cho bản thân bạn điều bạn thực sự muốn đạt tới và rồi tổ chức thời gian của bạn trong đại học quanh nó. Viết ra mục đích nghề nghiệp của bạn, làm kế hoạch để đạt tới chúng và làm cho nó xảy ra.

 

—-English version—-

 

Set your study goals

Throughout the years of teaching college and talking with the best students, I have found that they all have one thing in common. They all have clear career plans for themselves and follow them carefully. Even when they start their plans with a little skepticism about the goal that they set, eventually all of them believe it and commit to make it into a reality.

Many students told me that they were surprised at the power of goal setting and career planning. Because of that, all of them have accomplished far more than they ever believed possible in college. Later they ascribe their success to the process of thinking through every aspect of their work then developing a detailed, written road map to get them to where they wanted to go.

One student told me: “When I am working step-by-step toward the career goal that I set for myself, somehow I generate within myself a continuous feeling of success and achievement. I feel more positive and motivated. I feel more in control of my own life. I feel happier and more fulfilled. Eventually I soon develop the psychological momentum that enables me to overcome obstacles as I move toward achieving my goals.”

Career planning begins with the determining what do you want to do with your knowledge and skills. Your knowledge is the machine that drive you, your career plan is the roadmap, and your career goal is the destination. Having a career goal will help you to set the direction from the beginning of your college education. You are going to college to get educated and with your education, you can achieve something meaningful to you. With the knowledge that you acquire in college you can do many things. Your knowledge, your discipline, your determination and your beliefs are the axle around which the wheel of your life turns. All thing in college begins with you clarifying your career goals and committing yourself to make it into a reality.

Đọc thêm  Nghề kiểm thử

Successful students are successful because they are very clear about what they want to achieve. Unsuccessful students are not sure about their future. They often change direction and goal every time they face an obstacle. Today, many students go to college without any career ambition and without any goal. They only think about having a degree and a job, NOT a career and goals. Many get lost during the time in college as they have no roadmap to guide them. Without a clear direction or goal, they just drift from one class to another. Some may graduate but without a clear career plan, they will take anything that come their way and let things happen to them. If something good happens, they believe that they are lucky and if something bad happen, they blame their fate.

Having a clear direction and goal is the beginning of the process to build self-confidence, self-esteem and personal character. When you take time to think through your strengths, your wishes, your dream and your goals then commit yourself to pursue it, you feel a surge of mental strength and strong determination. You feel more capable, more competent of accomplishing the goals you set for yourself.

For first year students, decide for yourself what do you really want to achieve and then organize your time in college around it. Write down your career goals, make plans to achieve them and make it happens.

Nguồn: science-technology.vn/?p=2019 (science-technology.vn)