Dạy học sinh trung học về STEM

Một thầy giáo viết cho tôi: “Tôi muốn học sinh trung học của tôi học nhiều hơn về khoa học, công nghệ, kĩ nghệ và toán học (STEM). Tuy nhiên, làm sao tôi làm cho họ quan tâm tới STEM được?

 

Đáp: Thứ nhất họ cần biết về STEM và chúng là gì. Là thầy giáo, bạn có thể giải thích cho họ về các khu vực STEM, nhưng điều quan trọng là làm cho họ nhận biết về những thách thức và cơ hội họ sẽ đối diện trong tương lai. Ngày nay tất cả chúng ta đều đang sống trong thời đại mà công nghệ làm thay đổi nhiều thứ và thay đổi rất nhanh. Nhiều học sinh không biết mấy về tác động mà thay đổi công nghệ sẽ tạo ra cho cuộc sống của họ, cho nên họ không nghĩ về cách chuẩn bị cho tương lai của họ. Để làm cho học sinh quan tâm tới STEM, họ phải hiểu cách thay đổi sẽ tác động tới họ, và cách các kĩ năng STEM có thể giúp cho họ.

Chẳng hạn, bạn có thể nói cho họ rằng STEM là quan trọng vì nó tác động tới mọi người và mọi phần của cuộc sống chúng ta. Khoa học có ở mọi nơi trong nhiều năm (Y học, Sinh học, Hoá học, v.v.). Công nghệ đang mở rộng vào mọi khía cạnh của cuộc sống chúng ta (Máy tính, Điện thoại di động, Internet). Kĩ nghệ là những thiết kế cơ bản về kết cấu nền của chúng ta như đường, cầu, toà nhà cũng như môi trường thay đổi (Kĩ nghệ công chính, Kĩ nghệ điện, Kĩ nghệ môi trường, v.v.) Toán học là phần quan trọng của mọi việc làm, mọi nghề nghiệp, và mọi hoạt động trong cuộc sống của chúng ta (Số học, Tính toán, Thống kê, v.v.). Bằng việc cho họ cơ hội thám hiểm các lĩnh vực STEM, họ sẽ hiểu tầm quan trọng và việc theo đuổi đầy hi vọng nghề nghiệp trong lĩnh vực STEM.

Là thầy giáo, bạn nên khuyến khích học sinh thảo luận về các thách thức mà họ có thể đương đầu trong đời sống của họ và điều họ nên làm cho tương lai của họ. Cách tốt nhất là phân công cho họ đọc nhiều hơn về những thay đổi công nghệ và tác động của nó và đem những chủ đề này tới lớp để thảo luận. Ngày nay, những phát kiến khoa học và công nghệ đã trở nên tăng tầm quan trọng vì mọi nước đều đối diện với những thách thức của cả toàn cầu hoá và nền kinh tế được dẫn lái bởi công nghệ. Để thành công trong thế giới cạnh tranh cao này, học sinh cần phát triển tri thức và kĩ năng của họ trong các khu vực STEM tới các mức cao hơn, bên ngoài điều cơ bản trong quá khứ. Học sinh phải đi tới kết luận rằng STEM là nền tảng của mọi phát kiến xuất hiện trong thế giới, và họ cần các kĩ năng STEM để sống còn. Để cạnh tranh trong nền kinh tế toàn cầu, giáo dục STEM và nghề nghiệp phải là ưu tiên quốc gia. Bạn có thể giúp họ tìm ra cái gì gây hứng khởi cho họ và thảo luận những lĩnh vực nào đó trong STEM như khoa học máy tính, y học, công nghệ sinh học, công nghệ y học, v.v.

Sau khi học sinh được tham gia vào những khu vực nào đó, bạn có thể xác định vấn đề cho họ giải quyết bằng việc dùng các công nghệ nào đó. Bài tập giải quyết vấn đề này có thể giúp cho họ nhận diện cơ hội, phát triển giải pháp, học nhiều hơn về công nghệ và phát triển mối quan tâm của họ. Bạn cũng có thể giúp phát triển kĩ năng tư duy phê phán của học sinh bằng việc để cho học sinh đánh giá sản phẩm hay dịch vụ hay ý tưởng thương mại. Chẳng hạn, ích lợi của máy tính bảng iPads trong lớp học; việc dùng điện thoại di động trong chăm sóc sức khoẻ, v.v.

 

—English version—

 

Blog2016- Teaching high school students about STEM

A teacher wrote to me: “I want my high school students to learn more about science, technology, engineering and math (STEM.) However, how do I get them interested in STEM?

 

Answer: First they need to know about STEM and what are they. As a teacher, you could explain to them about STEM areas, but the important thing is to make them aware of the challenges and opportunities they will face in the future. Today we all are living in a time where technology changes many things and changes very quickly. Many students do not know much about the impact that technological change will have on their lives, so they do not think about how to prepare for their future. To get students interested in STEM, they must understand how changes will impact them, and how STEM skills can help them.

For example, you can tell them that STEM is important because it impacts everybody and every country and every part of our lives. Science is everywhere for many years. (Medicine, Biology, Chemistry, etc.) Technology is expanding into every aspect of our lives. (Computer, Mobile phone, the Internet) Engineering is the basic designs of our infrastructure such as roads, bridges, buildings as well as the changing environment. (Civil Engineering, Electronic Engineering, Environmental Engineering, etc.) Mathematics is an important part of every job, every career, and every activity in our lives. (Arithmetic, Calculus, Statistics, etc.) By giving them opportunities to explore STEM-fields, they will understand the important and hopefully pursue a career in a STEM field.

As a teacher, you should encourage students to discuss the challenges that they may encounter in their lives and what they should do for their future. The best way is to assign them to read more about technology changes and its impact and bring these topics to class for discussion. Today, scientific and technological innovations have become increasingly important as every country is facing the challenges of both globalization and a technology-driven economy. To succeed in this highly competitive world, students need to develop their knowledge and skills in STEM areas to higher levels, beyond the basics in the past. Students should come to a conclusion that STEM is the foundations of all innovation occurring in the world, and they need STEM skills to survive. To compete in a global economy, STEM education and careers must be a national priority. You can help them to find out what inspires them and discuss certain fields in STEM such as computer science, medicine, biotechnology, medical technology, etc.

After the students are engaged in certain areas, you could define a problem for them to solve by using certain technologies. This problem-solving exercise can help them to identify opportunity, develop a solution, learn more about technology and develop their interest. You can also help develop students’ critical thinking skills by having students evaluate a commercial product or service or idea. For example, the benefits of iPads tablet in classrooms; the use of mobile phone in healthcare, etc.

Nguồn: science-technology.vn/?p=5335 (science-technology.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.