Để thành công ở đại học

Nhiều sinh viên đặt mục đích khi họ vào đại học nhưng rồi bỏ qua chúng qua thời gian. Khi được hỏi, câu trả lời điển hình là: “Mọi sự thay đổi.” Để đạt tới mục đích của bạn, bạn phải chắc chắn rằng bạn sẽ có khả năng đạt tới chúng; bằng không điều đó là phí hoài nỗ lực. Nếu bạn không chắc về đặt cái gì, điều đó có nghĩa bạn không nghiêm chỉnh về nó hay không thực sự muốn nó. Nếu bạn có hoài nghi hay cảm thấy không chắc chắn, bạn sẽ để cho người khác làm sao lãng bạn khỏi mục đích học tập rồi bạn có thể không đạt được chúng. Đừng để điều đó xảy ra cho bạn.

Nếu bạn đặt bất kì mục đích nào, bạn phải chắc rằng bạn sẽ đạt tới nó. Bạn phải chắc rằng mục đích là cái gì đó bạn thực sự muốn, không chỉ là cái gì đó có vẻ tốt khi viết ra. Có mục đích trong đầu sẽ giúp bạn đặt chiều hướng để đi tới. Đừng đặt quá nhiều mục đích một lúc; bạn sẽ quên chúng là gì. Bạn nên đặt không quá 3 mục đích mỗi lúc và thay thế chúng chỉ khi bạn đã đạt tới chúng. Sẽ tốt hơn nếu bạn viết ra mục đích của bạn vào sổ tay hay máy tính ở chỗ bạn có thể thấy được nó hàng ngày. Điều đó giúp cho bạn giám sát tiến bộ của bạn hướng tới từng mục đích cho tới khi bạn đạt tới nó. Viết ra mục đích của bạn tạo ra lộ trình cho bạn đi theo. Bạn càng hội tụ mình vào mục đích của mình, bạn càng có khả năng hoàn thành chúng.

Có mục đích cũng sẽ giúp cho bạn lập kế hoạch hoạt động hàng ngày. Bạn phải phát triển thói quen hoàn thành mọi hoạt động đã được lập kế hoạch cho ngày đó. Một khi bạn có thói quen này, bạn sẽ ngạc nhiên mà thấy hiệu quả và đà sẽ giúp bạn đạt tới bất kì cái gì bạn muốn về sau. Khi tôi còn ở trường phổ thông, tôi đọc về lập kế hoạch hàng ngày từ một cuốn sách mà tôi không nhớ tên. Tôi đã thực hành nó bằng việc tổ chức mọi hoạt động mà tôi sẽ làm cho ngày đó và viết chúng vào sổ tay. Nó là lịch biểu mà tôi đặt cho bản thân mình. Mỗi đêm trước khi lên giường, tôi kiểm lại lịch đó để xem liệu tôi có bỏ lỡ cái gì không. Ban đầu, điều đó kém vì tôi bỏ lỡ vài việc nhưng tôi quyết tâm cứ thử. Trong vòng một tuần, nó tốt dần hơn và sau vài tuần, tôi hoàn thành mọi hoạt động đã được lập kế hoạch. Kỉ luật tự giác này để tuân theo việc lập kế hoạch hàng ngày đã giúp tôi ở trường phổ thông, ở đại học, ở trường sau đại học, trong nghiên cứu của tôi, trong công nghiệp, và trong cả đời tôi. Bởi vì kỉ luật này, tôi có thể hoàn thành nhiều thứ hơn từng ngày. Nó trở thành thói quen cho tôi và giúp tôi rất hiệu quả trong điều tôi làm.

Đọc thêm  Lời khuyên cho sinh viên sắp tốt nghiệp

Như tôi thường viết trong bog của tôi, sinh viên vào đại học để học tập, để được giáo dục. Tuy nhiên, thỉnh thoảng khó tự học được. Tốt hơn cả là học theo nhóm. Nhóm học tập phải chứa ít nhất hai người nhưng không nhiều hơn năm người, điều ưa thích là có ai đó cũng có cùng mục đích học tập tương tự. Khuyến khích mà bạn có thể nhận được từ nhau sẽ phục vụ như sự hỗ trợ mạnh mà sẽ giúp cho bạn tiến lên ngay cả khi bạn cảm thấy muốn từ bỏ. Như một nhóm, bạn nên họp ít nhất một lần một tuần trong vài giờ. Từng thành viên nên quyết tâm có mặt và làm việc chuẩn bị được yêu cầu trước cuộc họp. Các thành viên phải lần lượt là người dẫn, người chịu trách nhiệm giữ cho nhóm vẫn còn hội tụ vào học tập trong từng phiên và không phí thời gian vào cái gì đó khác. Người dẫn cũng gửi email nhắc nhở về thời gian và địa điểm để họp và chủ đề của phiên học tập. Nếu một thành viên bỏ lỡ vài phiên họp, người này là không nghiêm chỉnh và nên bị loại ra. Nếu một thành viên tới nhưng không chuẩn bị, điều đó sẽ tác động tới tính hiệu quả của nhóm.

Khi tôi thành lập nhóm học tập đại học của tôi, chúng tôi thường phân chia công việc hàng tuần giữa các thành viên. Từng người tóm tắt những khái niệm chính và tạo ra một trang tóm tắt cho nhóm. Trong cuộc họp, chúng tôi lần lượt trình bày khái niệm cho nhóm ôn tập và thảo luận. Nó bắt đầu với việc ôn tập tài liệu bài giảng trên lớp và khái niệm then chốt để cho bất kì ai không hiểu có thể hỏi câu hỏi hay nêu ra vấn đề. Đây là cách chúng tôi chia sẻ tri thức với nhau. Sau đó, chúng tôi lần lượt trình bày các khái niệm, lí thuyết, vấn đề về từng mục mà chúng tôi đã được phân công làm. Nếu chúng tôi không biết cái gì đó rõ, chúng tôi viết nó ra để cho chúng tôi có thể hỏi giáo sư ở buổi lên lớp tiếp. Chúng tôi đặt ra mười phút cuối mỗi phiên cho ôn tập nhanh chóng và tóm tắt phiên học nhóm. Tôi thấy rằng học nhóm là rất hiệu quả và năng suất và muốn khuyến cáo nhiều cho tất cả các bạn thành lập nhóm của bạn. Bằng việc học theo nhóm, bạn cũng học nhiều hơn về làm việc tổ và cách giải quyết với con người. Nó là kinh nghiệm cả đời.

Để thành công trong đại học, điều quan trọng là thiết lập mục đích học tập cá nhân của bạn liên quan tới giáo dục của bạn. Bạn nên để một số thời gian để suy nghĩ về cái gì bạn thích làm và học, và cái gì bạn quan tâm. Mục đích trong trường của bạn là gì? Mục đích của bạn trong cuộc sống là gì? Kế hoạch của bạn để đạt tới chúng là gì? Biết bản thân mình, và lí do của bạn ở đại học sẽ khử bỏ mọi tự hoài nghi và không chắc chắn mà có thể nảy sinh khi bạn vào đại học.

Đọc thêm  Chuẩn bị cho đại học

Nhớ lấy, bạn không phải là người duy nhất được lợi từ giáo dục đại học của bạn. Khi bạn phát triển tri thức và kĩ năng của mình, bạn cũng làm giầu cho cuộc sống của bố mẹ bạn vì họ cũng cảm thấy được hoàn thành bởi việc nuôi dưỡng bạn thành người có giáo dục, người có thể ra quyết định đúng cho cuộc đời của bạn, và đóng góp cho gia đình bạn, xã hội bạn, và đất nước bạn.

 

—-English version—-

 

To succeed in college

Many students set goals when they enter college but then ignore them over time. When ask, the typical answer is: “Thing changes”. To achieve your goals, you must be certain that you will be able to achieve them; else it is a waste of effort. If you are not sure about what to set, it means you are not serious about it or not really want it. If you have doubt or feel uncertain, you will let others distract you from your study goals then you may not achieve them. Do not let it happen to you.

If you set any goals, you must make sure that you will achieve it. You must make sure that the goal is something that you really want, not just something looks good in writing. Having a goal in mind will help you set the direction to move forward. Do not set too many goals at one time; you will forget what they are. You should set no more than 3 goals at a time and replace them only when you have achieved them. It would be better to write down your goals on a notebook or on your computer where you can see it daily. It helps you to monitor your progress toward each goal until you achieve it. Writing down your goals creates the roadmap for you to follow. The more focused you are on your goals the more likely you are to accomplish them.

Having goal will also help you to planning your activities each day. You must develop a habit to complete all planned activities for that day. Once you have this habit, you will be amazed to see the effect and momentum that will help you to achieve whatever you want later. When I was in high school, I read about this daily planning from a book that I did not remember the name. I practiced it by organize all activities that I will do for that day and wrote them on my notebook. It is a schedule that I set for myself. Each night before went to bed, I checked that schedule to see if I missed anything. In the beginning, it was bad as I missed a few but I determined to keep trying. Within a week, it got better and after few weeks, I completed all my planned activities. This self-discipline to follow a daily planning helped me in high school, in college, in graduate school, in my research, in the industry, and throughout my life. Because of this discipline, I can complete more things each day. It became a habit for me and helped me to be very efficient in what I do.

Đọc thêm  Công việc phát triển phần mềm

As I often wrote in my blog, students go to college to study, to get educated. However, sometime it is difficult to study by yourself.  It is better study in group. A study group must consist of at least two people but no more than five, preferably with someone who also have similar study goals. The encouragement you can receive from each other will serve as a strong support that will help you to keep going even when you feel like giving up. As a group, you should meet at least once a week for several hours. Each member should commit to show up and do the required preparation prior to the meeting. Members must take turn to be a facilitator who responsible for keeping the group to stay focuses on the study within each session and do not waste time on something else. The facilitator also sends reminder email on time and location to meet and the topic of the study session. If a member missed few meetings, the person is not serious and should be removed. If a member comes but unprepared, it will impact the effectiveness of the group.

When I formed my college study group, we often divided the weekly works among members. Each summarized the key concepts and created a one page summary for the group. During the meeting, we took turn to present the concept to the group for review and discussion. It started with review the class lecture materials and key concepts so anyone who did not understood can ask questions or raise issues. This was how we shared knowledge with each others. After that, we took turn to present the concepts, theories, problems and issues on each section that we were assigned to. If we did not know something well, we wrote it down so we could ask the professor on the next class. We set aside about ten minutes at the end of each session for a quick review and summary of our group study session. I found that group study was very effective and productive and highly recommend all of you to form your group. By study in group, you also learn more about teamwork and how to deal with people. It is a lifelong experience.

To succeed in college, it is important to establish your personal study goals in regards to your education. You should take some time to reflect on what you enjoy doing and studying, and what you are interested in. What are your goals in schools? What are your goals in life? What are your plans to achieve them? Knowing yourself, and your reason for being in college, will eliminate all the self-doubt and uncertain that might arise when you enter college.

Remember, you are not the only one who is benefited from your college education. As you develop your knowledge and skills, you also enrich the lives of your parents as they also feel accomplished by raising you to be an educated person, who can make the right decision for your life, and contribute to your family, your society, and your country.

Nguồn: science-technology.vn/?p=1677 (science-technology.vn)